Bↄa 10

1Dii ò Mↄiziɛ: Gɛ́ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, asa ma aà swãfɛ̃̀ ń aà ìwaↄ, kɛ́ mà a dabudabuɛ beeↄ kɛ ń guu, 2kɛ ǹ e ǹ o n nɛ́ↄnɛ ń n tↄũnaↄ lá ma Egipiↄ wɛtã̀ ń dabudabu pↄ́ má kɛ̀ ń guuo, í dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. 3Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao gɛ ò Falaↄ̃ↄɛ aa mɛ̀: Dii Ɛbɛluↄ Lua mɛ̀, ńyↄ̃ↄ ku misiilɛaɛ sai e bↄɛ ni? Ǹ a gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ́ a sísii. 4Tó n gi ń gbáɛi, zia a kwaↄ ka n bùsuu, 5aa da tↄↄlɛa, wa gu'eo, aai lɛ́lɛ pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀nɛ lougbɛ gbɛaↄwa ń líↄ píi. 6Aa ka n kpɛ́ↄ pai ń n ìwaↄ pↄ́ↄ ń Egipiↄ pↄ́ↄ píiɛ. N maeↄ ń n deziↄ aai a taa e yãao, za gↄↄ pↄ́ aa zↄ̃̀lɛ bùsuu la e ń a gbão. Ɔ̃ Mↄizi ɛ̀a bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i. 7Falaↄ̃ↄ ìwaↄ òɛ̀: Gbɛ̃́piↄ aaↄ músikpawázi màa e bↄɛ ni? Gbɛ̃́piↄ gbaɛ aa gɛ́ Dii ń Lua sísii. Ń dↄ̃ kɛ́ Egipi ↄ̃̀ↄkpào lé? 8Ɔ̃ wà ɛ̀a sù ń Mↄizio ń Aalonao Falaↄ̃ↄ kĩ́i, a ònɛ́: À gɛ́ Dii á Lua sísii. Á deↄ mɛ́ aa gɛ́i? 9Mↄizi wèwà à mɛ̀: Nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ. Wá gɛ́ wápiiɛ ń wá nɛgↄ̃ɛↄ ń wá nɛnↄɛↄ ń wá sãↄ ń wá bleↄ ń wá zuↄ, asa Dii dikpɛ ↄ̃ wálɛ gɛ́ kɛi. 10Ɔ̃ a ònɛ́: Tó ma á gbáɛ ń á nↄɛↄ ń á nɛ́ↄ ápii, Dii á bↄ! À laaika! Á ye fɛ̃manↄɛ. 11Aawo! Á gↄ̃ɛↄ mɛ́ aa gɛ́ Dii sísii, asa bee á gbɛ̀a. Ɔ̃ wà ń yá Falaↄ̃ↄ kĩ́i. 12Dii ò Mↄiziɛ: Ǹ ↄdↄ Egipi bùsua, kwaↄ i ká, aai sɛ̃ ń lá pↄ́ bↄ̀ lougbɛ gbɛaↄ ble píi. 13Kɛ́ Mↄizi a go dↄ̀ Egipia, Dii bↄ̀ ń ĩ́anao gukpɛ oi, àlɛ pɛ́ bùsupiwa fãanɛ ń gwãasĩnao zɛsai. Kɛ́ gu dↄ̀, gukpɛ ĩ́anapi sù ń kwaↄ. 14Ɔ̃ kwapiↄ mↄ̀ kù Egipi bùsua píi. An dasi dɛ a yãa pↄ́ↄla, mɛ́ a taa a kɛ bau lↄo. 15Aa kpàlɛ tↄↄlɛa gupiiu, ↄ̃ tↄↄlɛ sìsi. Aa sɛ̃ ń láↄ ń libɛ pↄ́ bↄ̀ lougbɛ gbɛaↄ blè píi. Sɛ̃ ge láe ku Egipi bùsuu lↄo. 16Wegↄ̃ↄ Falaↄ̃ↄ Mↄizi ń Aalonao sìsi à mɛ̀: Ma duunakɛ̀ Dii á Luaɛ ń ápiↄ. 17À sùuu gɛ̃ndonaɛ bee kɛmanↄ ń ma duunao, í awakpamɛɛ Dii á Luaɛ aà kaalɛɛ bee kɛ̃a. 18Kɛ́ à bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, à awakpà Diiɛ. 19Ɔ̃ Dii bↄ̀ ń ĩ́an gbãao bɛ'aɛ oi, à mↄ̀ kwaↄ sɛ̀lɛ kà Ísia Tɛ̃au. Baa kwa mɛ̀ndo i gↄ̃ Egipi lↄo. 20Dii Falaↄ̃ↄ swãfɛ̃̀, ↄ̃ i Isailiↄ gbaɛo. 21Dii ò Mↄiziɛ: Ɔsɛ musu, gusia pↄ́ wa e ↄkãwà i da Egipia. 22Kɛ́ Mↄizi ↄdↄ̀ musu, ↄ̃ gusia gèele dà Egipia gupiiu e gↄↄ àaↄ̃. 23Wìli kↄ̃'eo, mɛ́ gbɛ̃e i e gò a tíao e gↄↄ àaↄ̃pi. Kási gupua ku gu pↄ́ Isailiↄ kuu píiɛ. 24Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ Mↄizi sìsi à mɛ̀: À gɛ́ Dii sísii ń á nↄɛↄ ń á nɛ́ↄ píi, í á sãↄ ń á bleↄ ń á zuↄ tó. 25Mↄizi mɛ̀: To wàↄ wá sa'obↄↄ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ kũa, kɛ́ wà e wà Dii wá Lua gbagbaò. 26Sema wà gɛ́ ń wá pↄtuoↄ, baa mɛ̀ndo a gↄ̃o, asa an guu ↄ̃ wá sa'obↄↄ sɛu wà Dii wá Lua gbagbaò. E wàↄ gɛ́ kái we, wá dↄ̃ pↄ́ pↄ́ wá sɛ́ wà sa'oowà gĩao. 27Dii Falaↄ̃ↄ swãfɛ̃̀, ↄ̃ i we ń gbáɛo. 28Falaↄ̃ↄ ò Mↄiziɛ: Gomɛɛ we! Ńsu tó wá wɛ́ kɛ síiↄ̃ lↄo. Zĩ́ pↄ́ wa wɛsìkↄ̃lɛ, n gaɛ. 29Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀: Lá ń ò, má wɛsinlɛ lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\