Bↄa 11

1À mↄ lè Dii ò Mↄiziɛ yãa à mɛ̀: Má ĩada Falaↄ̃ↄwa ń Egipi bùsuo gɛ̃n do lↄ, i gbasa á gbaɛ. Tó àlɛ á gbaɛ, a á yáɛ fá! 2O gbɛ̃́ↄnɛ an baade gↄ̃ɛ ń nↄɛo ã́nusu pↄ́ↄ ń vua pↄ́ↄ gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ á vĩ Egipi gbɛ̃́ ũwa. 3Má tó Egipiↄ Isailiↄ wɛgwa. Mↄizi sↄ̃ a bɛɛɛ vĩ Egipi Falaↄ̃ↄ ìwaↄ ń a gbɛ̃́ↄnɛ. 4Ɔ̃ Mↄizi ò Falaↄ̃ↄɛ: Dii mɛ̀, gwãasĩn wɛɛdo á pã Egipi bùsua, 5Egipi nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ i gaga píi sɛa za Falaↄ̃ↄ pↄ́ zↄ̃lɛa báawa nɛ́wa e à gɛ pɛ nↄɛ zĩkɛna pↄ́ aaì wísilↄↄ pↄ́wa ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ píi. 6Búbua gbãa a da Egipia gupiiu, a taa i kɛ yãao, mɛ́ a kɛ bau lↄo. 7Kási Isailiↄ guu baa gbɛ̃ a gbodↄ gbɛ̃nazĩna ge pↄtuowao, kɛ́ ǹ e ǹ dↄ̃ Dii Egipiↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń Isailiↄ yã́i. 8N ìwaɛ beeↄ mↄ ma kĩ́i píi, aai kúlɛmɛɛ, aai mɛ mà gɛ́ ń ma gbɛ̃́ↄ píi. Bee gbɛa sa mí gɛ́. Ɔ̃ Mↄizi bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i ń pↄfɛ̃ zↄ̃ↄo. 9Dii ò Mↄiziɛ yãa à mɛ̀: Falaↄ̃ↄ a n yãmao, kɛ́ ma dabudabukɛaↄ e dasikũ Egipi yã́i. 10Mↄizi ń Aalonao dabudabupiↄ kɛ̀ Falaↄ̃ↄ aɛ píi, ↄ̃ Dii aà swãfɛ̃̀. À gì Isailiↄ gbaɛi aa bↄ a bùsuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\