Bↄa 13

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ kpaa, asa ma pↄ́ↄnɛ píi. 3Mↄizi ò gbɛ̃́ↄnɛ: Á bↄa Egipi zↄbleau gↄↄɛ bee yã́ àↄ dↄágu, asa Dii mɛ́ á bↄ́ Egipi ń a ↄ gbãao. Ásuli pↄ́sɛa so gↄↄpiwao. 4Álɛ bↄ Egipi mↄ sɛ̃́ia pↄ́ wì mɛ Abibu guu gbãɛ. 5Dii lɛgbɛ̃̀ á deziↄnɛ à mɛ̀ á bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu mɛ́ Kanaaↄ ń Itiↄ ń Amↄleↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ kuu kpáwá. Tó a tò a kau, àli dikpɛpi kɛ mↄɛ beeu. 6Àliↄ kàa so e gↄↄ sopla. A gↄↄ sopladepi zĩ́ iↄ dɛɛ́ Dii dikpɛ ũ. 7Àliↄ kàa so e gↄↄ soplapi gɛ paò. Pↄ́sɛa ge pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛ suliↄ ku uae á bùsuu gↄↄ beewao. 8Gↄↄ bee àli o á nɛgↄ̃ɛↄnɛ álɛ bee kɛ yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ɛ́ kɛ́ à á bↄ́lɛ Egipi yã́iɛ. 9Dikpɛpi iↄ dɛɛ́ seela ũ lán pↄ́ daa ↄwa ge dↄngubↄ yea mi'aɛwawa, kɛ́ Dii ikoyã su bↄ á lɛ́uo, asa ↄ̃mɛ á bↄ́lɛ Egipi ń a ↄ gbãao. 10Àliↄ ikoyãpi kɛ a gↄↄwa wɛ̃ ń wɛ̃o. 11Tó Dii tò a ka Kanaa bùsuu, mɛ́ a kpàwá lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́ ń á deziↄwa, 12à á nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ kpawà píi. Á pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ iↄ dɛ aà pↄ́ ũ píi. 13Íli á zàa'ĩn nɛsana sɛ̃́ia bo ń sãnɛo. Tó i boo, à a waa fĩ. À á nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ bo píi. 14Tó á nɛgↄ̃ɛↄ á lá yã́pi mii zia aa mɛ̀, bↄ́ yã́n wei, à onɛ́, kɛ́ Dii wá bↄ́ zↄbleu Egipi ń a ↄ gbãao yã́ɛ. 15Kɛ́ Falaↄ̃ↄ gĩkɛ̀ à gì wá gbaɛi, ↄ̃ Dii Egipi nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ dɛ̀dɛ píi ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ píi. A yã́i ↄ̃ wi sa'oiwà ń pↄtuo nɛsana sɛ̃́iaↄ, mɛ́ wi wá nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ bo. 16Bee aↄ dɛ seela ũ lán pↄdaa wá ↄwa ge pↄyea wá mi'aɛwawa, asa Dii mɛ́ wá bↄ́ Egipi ń a ↄ gbãao. 17Kɛ́ Falaↄ̃ↄ Isailiↄ gbàɛ, Lua i bↄńnↄ Filitɛ̃ bùsu zɛ́ guuo, baa ń a kãikɛo, asa à mɛ̀: Tó wà fɛ̀lɛmá ń zĩo, aa làasookɛ ɛa taa Egipiwaɛ. 18Lua dↄ̀i, à guwaiwai zɛ́ sɛ̀ńnↄ Ísia Tɛ̃a oi. Isailiↄ bↄ̀ Egipi ń ń gↄ̃kɛbↄↄ kũa. 19Mↄizi Yosɛfu gɛ sɛ̀, àlɛ táò, asa Yosɛfu tò Isailiↄ lɛgbɛ̃̀ yãa à mɛ̀, tó Lua mↄ̀ ń bↄi, aa a gɛwa sɛ́lɛ bↄò weɛ. 20Kɛ́ aa bↄ̀ Suko, aa gɛ̀ bòokpà guwaiwai lɛ́ Etaũ. 21Dii ìↄ dↄaanɛ́ tɛlu guu fãanɛ, kɛ́ àↄ zɛ'ↄlↄnɛ́. Gwãasĩna sↄ̃, ìↄ dↄaanɛ́ tɛ́ guu kɛ́ àↄ gupunɛ́, aaiↄ táa'o fãanɛ ń gwãasĩnao. 22Tɛlupi lí go ń aɛ fãanɛo, mɛ́ tɛ́pi lí go ń aɛ gwã́o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\