Bↄa 15

1Ɔ̃ Mↄizi ń Isailiↄ píi lɛɛ bee sì Diiɛ aa mɛ̀: Má lɛsi Diiɛ, asa à tↄbↄ̀, à sↄ̃deↄ ń ń sↄ̃́ↄ kà ísiau. 2Dii mɛ́ ma gbãa ũ, má lɛ́mawà, aàpi mɛ́ ma suabà. Ɔ̃mɛ ma Lua ũ, má aà táasilɛ. Ɔ̃mɛ ma mae Lua ũ, má aà tↄbↄ. 3Diiá zĩgↄ̃ɛ, aà tↄ́n Dii. 4À Falaↄ̃ↄ sↄ̃́goↄ ń aà zĩgↄ̃ↄ kà ísiau, à zĩgↄ̃ kíaↄ sↄ̃̀ↄlɛ Ísia Tɛ̃au. 5Ípi dàńla, aa kpàlɛ zĩ́lɛ lán gbɛwa. 6Dii, n ↄplaa n gbãa tↄbↄ̀, Dii, n n ibɛɛↄ ulↄ̀ ń n ↄplaao. 7N n wɛ̀lɛↄ nɛ̀ n gawi zↄ̃ↄ guu, n pↄ pà, n ń kwɛ́ lán sɛ̃wa. 8N pↄbↄ̀ n níu, ↄ̃ í fɛ̀lɛ, a zɛa lán bĩ́iwa, ísia í ì a guoguo. 9Wá ibɛɛpiↄ mɛ̀, wa pɛ́lɛwázi wà wá leɛ, wi wá pↄ́ↄ síwá lá wa yeiwa, wi ń fɛ̃ndaↄ wo wà wá dɛdɛò. 10N n lɛ́'ĩana gbàɛ, ↄ̃ ísia dàńla, aa kpàlɛ lán bɛↄmawa í zↄ̃ↄpiu. 11Dii, tã́a kpele mɛ́ muaannↄi? Dé mɛ́ muaannↄi? Yãbↄnsaɛkɛna, n zↄ̃ↄkɛ adoa, n gawi ì to vĩa wá kṹ. 12N n ↄplaa dↄ̀, ↄ̃ tↄↄlɛ ń mↄmↄ. 13Ńyↄ̃ dↄaa wá gbɛ̃́ pↄ́ n wá bóↄnɛ n gbɛ̃kɛ guu, ńyↄ̃ gɛ́wanↄ n bùsuu ń n gbãao. 14Tó buipãleↄ mà, aa lualua, iwãa a ka Filitɛ̃ bùsudeↄ pↄa. 15Ɛdↄũↄ kíaↄ bílikɛ, gili a gɛ̃ Mↄabu dↄaanaↄgu, Kanaa bùsudeↄ kúsu a kwɛ ḿpii. 16Vĩa zↄ̃ↄ a ń kṹ, sↄ̃ i kɛ̃́ńgu, aa gↄ̃ kílikili lán gbɛwa n gbãa zↄ̃ↄ yã́i Dii, e wá gbɛ̃́ pↄ́ ń wá é n pↄ́ ũↄ gɛ̃. 17Dii, ńyↄ̃ gɛ́wanↄ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ ń sɛ̀ n pↄ́ ũ kĩ́i, ní wá zɛdↄ gu pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̃lɛkĩi ũ, n kúkĩi pↄ́ ń kɛ̀kɛ nzĩaɛ guu. 18Dii aↄ kible gↄↄpiiɛ. 19Kɛ́ Falaↄ̃ↄ sↄ̃́ↄ ń a sↄ̃́goↄ ń a sↄ̃deↄ gɛ̃̀ ísia guu, ↄ̃ Dii sù ń ío à dàńla, kási Isailiↄ táa'ò gugiiu ísiapiuɛ. 20Ɔ̃ ãnabi Miliaũ, Aalona dãe, sɛ̃́sɛ̃na sɛ̀, ↄ̃ nↄɛↄ bↄ̀ tɛaàzi píi, aalɛ sɛ̃́sɛ̃napa, aalɛ ↄ̃wã. 21Miliaũ lɛsìnɛ́ à mɛ̀: À lɛsi Diiɛ, asa à tↄbↄ̀, à sↄ̃deↄ ń ń sↄ̃́ↄ kà ísiau. 22Mↄizi dàzɛu ń Isailiↄ, aa kɛ̃̀ Ísia Tɛ̃awa aa gɛ̃̀ Sulu guwaiwaiu. Aa táa'ò gↄↄ àaↄ̃ guwaiwaipiu, aai í eo. 23Kɛ́ aa kà gu pↄ́ wì mɛ Mala, aai fↄ̃ a imìo, kɛ́ a fĩ̀ii yã́i. A yã́i tò wà tↄkpà gupiɛ Mala. 24Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ zↄadↄ̀ Mↄiziwa aa mɛ̀: Bↄ́ wá mii? 25Mↄizi wiilɛ̀ Diiwa, ↄ̃ Dii lí ↄ̀lↄɛ̀. Kɛ́ a zù íu, ↄ̃ ípi nakũ̀. Wekĩi ↄ̃ Dii ikoyã dìlɛnɛ́ à ń yↄ̃́ 26à mɛ̀: Tó a laaidↄ̀ ma Dii á Lua ma yã́wa mɛ́ álɛ yã́ pↄ́ má yei kɛ, tó a yã́ pↄ́ má dìlɛↄ mà mɛ́ á ma ikoyãↄ kũa píi, má gyã pↄ́ má kà Egipiↄgu kee kááguo, asa mámɛmaa Dii á gbã̀gbãna ũ. 27Bee gbɛa aa kà Eliũ, gu pↄ́ nibↄna mɛ̀n kuɛplaↄ kuu ń daminali mɛ̀n bàaↄ̃kwiↄ. Ɔ̃ aa bòokpà í saɛ we.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\