Bↄa 15:17

17Dii, ńyↄ̃ gɛ́wanↄ gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ ń sɛ̀ n pↄ́ ũ kĩ́i, ní wá zɛdↄ gu pↄ́ ń dìlɛ n zↄ̃lɛkĩi ũ, n kúkĩi pↄ́ ń kɛ̀kɛ nzĩaɛ guu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More