Bↄa 15:19

19Kɛ́ Falaↄ̃ↄ sↄ̃́ↄ ń a sↄ̃́goↄ ń a sↄ̃deↄ gɛ̃̀ ísia guu, ↄ̃ Dii sù ń ío à dàńla, kási Isailiↄ táa'ò gugiiu ísiapiuɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More