Bↄa 16

1Isailiↄ fɛ̀lɛ Eliũ ḿpii, ↄ̃ aa kà Sini guwaiwai pↄ́ kú Eliũ ń Sinaio zãnguo an bↄa Egipi mↄ plaade gↄↄ gɛ̃ode zĩ́. 2Ɔ̃ aa zↄadↄ̀ Mↄizi ń Aalonaowa guwaiwaiu we ḿpii, 3aa ònɛ́: Bↄ́yãi Dii i wá dɛdɛ Egipio ni? Wekĩi wi zↄ̃lɛ wà pↄble ń nↄ̀ↄo e wà kãɛ, ↄ̃ a mↄ wá dɛdɛi guwaiwaiu la ń nↄanao. 4Dii ò Mↄiziɛ: Kua za musu má blɛ fã́ɛɛ́, gbɛ̃́ↄ lí bↄlɛ gↄↄ do pↄ́ sɛ́lɛi lá gu lɛ́ dↄ ń lɛ́ lɛ́u, kɛ́ mà ń lɛ́ mà gwa tó aa ma ikoyã kũa. 5Gↄↄ soolode zĩ́ gↄↄ pla pↄ́ ↄ̃ aali sɛ́lɛ, aaliↄ a blɛkɛ. 6Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao ònɛ́ píi: Oosia á dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ á bↄ́lɛ Egipi, 7zia kↄↄ í Dii gawi e. À zↄa pↄ́ á kàazi mà, asa pↄen wá ũ kɛ́ a gbasa zↄakàwázio. 8Mↄizi ɛ̀a mɛ̀: Dii a á gba nↄ̀ↄ à so oosia, zia kↄↄ i blɛ kpáwá á lɛ́ lɛ́u, kɛ́ à zↄa pↄ́ á kàazi mà yã́i. Pↄen wá ũo. I kɛ wámɛ a zↄakàwázio, Diiɛ. 9Ɔ̃ Mↄizi ò Aalonaɛ: O Isailiↄnɛ píi aa sↄ̃ Diizi, asa à ń zↄakaa màɛ. 10Kɛ́ Aalona lɛ́ yã'onɛ́, aa aɛdↄ̀ guwaiwai oi, ↄ̃ aa è Dii gawi bↄ̀má tɛlu guu. 11Ɔ̃ Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 12Ma Isailiↄ zↄakaa mà. Onɛ́ oosia aa nↄ̀ↄ só, zia kↄↄ aa blɛble aa kã́, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii ń Lua. 13Oosi bùuↄ mↄ̀ lì ń bòoa. Kɛ́ gu dↄ̀ fíi kpà à lìai. 14Kɛ́ fíi kwɛ̀, ↄ̃ pↄ́ gↄ̃̀ kálɛ tↄↄlɛ puannↄ kelekele lán kpↄ̀tɛɛwa. 15Kɛ́ Isailiↄ è, aa òkↄ̃ɛ: Bↄ́n wei? Asa aai dↄ̃ bↄ́ no. Mↄizi ònɛ́: Blɛ pↄ́ Dii kpàwá à blen we. 16Yã́ pↄ́ Dii dìlɛɛ́n kɛ: Á baade lí sɛ́lɛ a lɛ́ lɛ́u. À sɛ́lɛ á baade miwa zaa lɛ dodo á uadeↄ lɛ́u. 17Isailiↄ kɛ̀ màa. Aa sɛ̀lɛ, gbɛ̃eↄ pↄ́ zↄ̃ↄ, gbɛ̃eↄ pↄ́ bílao. 18Wà zaadàu, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ sɛ̀lɛ zↄ̃ↄ pↄ́ su fɛ̃o, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ i sɛ́lɛ bílao pↄ́ su kɛ̃́sãwào. 19Mↄizi ònɛ́: Gbɛ̃e su a kĩni tó e kↄↄo. 20Gbɛ̃eↄ i Mↄizi yãmao, aa a kĩni tò e kↄↄ, ↄ̃ à kↄ̀ↄkà à yaikɛ̀, ↄ̃ Mↄizi pↄ pà gbɛ̃́ beeↄzi. 21Lá gu lɛ́ dↄ baade ì sɛ́lɛ a lɛ́ lɛ́u. Tó ĩatɛ̃ gbãakũ̀, pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ tↄↄlɛ ì yↄɛ. 22Gↄↄ soolode zĩ́ aa blɛ sɛ̀lɛ lɛɛ pla, baade miwa zaa lɛ plapla. Ɔ̃ an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gɛ ò Mↄiziɛ ḿpii. 23A ònɛ́: Màa Dii dìlɛ. Ziaá kã́mabozĩɛ, Dii gↄↄɛ. À pↄ́ pↄ́ á ye kpasa kpasa. À pↄ́ pↄ́ á ye disa disa, í a kĩni pↄ́ gↄ̃̀ dilɛ e kↄↄ. 24Aa dìlɛ e kↄↄ lá Mↄizi òwa. Bee i yaikɛo, i kↄ̀ↄkao. 25Ɔ̃ Mↄizi ònɛ́: À ble gbã, asa kã́mabozĩɛ, á e guei gbão. 26Àliↄ sɛ́lɛ e gↄↄ soolo. A gↄↄ sopladeá kã́mabozĩɛ, aↄ ku gↄↄ beeo. 27Gↄↄ soplade zĩ́ gbɛ̃eↄ bↄ̀ sɛ́lɛi, ↄ̃ aai eo. 28Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Áↄ kú ń ikoyã pↄ́ má dìlɛↄ masaio e bↄɛ ni? 29Àↄ dↄ̃ kɛ́ ma Dii mámɛ ma kã́mabogↄↄ dìlɛɛ́. A yã́i tò gↄↄ soolode zĩ́ mi gↄↄ pla blɛ kpáwá. Baade líↄ ku a gbɛu, gbɛ̃e suli bↄ gu pↄ́ á kúu gↄↄ sopladepi zĩ́o. 30Ɔ̃ aa kã́mabò gↄↄ soplade zĩ́. 31Isailiↄ tↄkpà blɛpiɛ Mana. A dɛ lán pↄ́wɛn pua kelenaↄwaɛ. A í na lán kàa zↄdewa. 32Mↄizi mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dìlɛn kɛ: Wà mana zaa lɛ do dilɛ wá buiↄnɛ, kɛ́ aa blɛ pↄ́ a kpàwá wá blè guwaiwaiu wá bↄa Egipi gbɛa e sↄ̃. 33Ɔ̃ Mↄizi ò Aalonaɛ: Lo sɛ mana zaa lɛ do kau, ní dilɛ Dii aɛ, kɛ́ àↄ dilɛa wá buiↄnɛ. 34Ɔ̃ Aalona dìlɛ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄ saɛ, kɛ́ àↄ dilɛa lá Dii ò Mↄiziɛwa. 35Isailiↄ mana blè wɛ̃̀ blaɛ e aa gɛ̀ kàò bùsu pↄ́ gbɛ̃́ↄ kuu. Aa manapi blè e aa gɛ̀ kàò Kanaa bùsu zↄ̃lɛuɛ. 36Zaa lɛ do litili plaɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\