Bↄa 18

1Mↄizi ã̀nsue Yetolo, Madiã sa'ona, yã́ pↄ́ Lua kɛ̀ Mↄiziɛ ń a gbɛ̃́ Isailiↄ mà, lá Dii ń bↄ́lɛ Egipi. 2À mↄ lè Mↄizi a na Sefola gbàɛ bɛ yãa 3ń a nɛgↄ̃ɛ mɛ̀n plaↄ. Ado tↄ́n Geesoũ, asa Mↄizi mɛ̀ bùsu pãleu la bↄ̀mↄn a ũ. 4Ado tↄ́n Ɛliɛzɛɛ, asa Mↄizi mɛ̀ a mae Lua dↄ̀alɛɛ, à a bↄ Falaↄ̃ↄ fɛ̃nda lɛ́zĩ. 5Ɔ̃ Yetolo fɛ̀lɛ lɛ́ mↄ́ Mↄizi kĩ́i ń aà nɛ́ↄ ń aà nao gu pↄ́ à bòokpàu Lua gbɛ saɛ guwaiwaiu. 6À lɛ́kpãsãkɛ̀ Mↄiziɛ à mɛ̀: Málɛ mↄ́ n kĩ́i ń n nao ń n nɛ́ mɛ̀n plaↄ. 7Mↄizi bↄ̀ dà a ã̀nsuelɛ, à kùlɛ à lɛpɛ̀wà. Aa kↄ̃ aafia gbɛ̀a, ↄ̃ aa gɛ̃̀ kpɛ́u. 8Mↄizi yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ Falaↄ̃ↄɛ ń Egipiↄ Isailiↄ yã́i dàu a sìuɛ̀ píi ń taasi pↄ́ ń lé zɛ́uↄ píi ń lá Dii ń bↄ́uo. 9Yetolo pↄ kɛ̀na yãmaa pↄ́ Dii kɛ̀ Isailiↄnɛwa píi ń lá à ń bↄ́ Egipiↄ ↄzĩo. 10Ɔ̃ à mɛ̀: Wà Dii sáaukpa, lá à á bↄ́ Falaↄ̃ↄ ń Egipiↄ ↄzĩ. 11Má dↄ̃̀ sa kɛ́ Dii zↄ̃ↄ dɛ dii kĩniↄla píi. Kɛ́ Egipiↄ bã̀nkũ̀wá, a ↄ̀lↄnɛ́. 12Ɔ̃ Yetolo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Luawa ń sa pãleↄ lↄ. Ɔ̃ Aalona ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi aa mↄ̀ pↄblèaànↄ Lua aɛ. 13Kɛ́ gu dↄ̀ Mↄizi zↄ̃̀lɛ lɛ́ yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́, aa kálɛaaàzi za kↄↄ e oosi. 14Kɛ́ Mↄizi ã̀nsue yã́ pↄ́ àlɛ kɛnɛ́ è píi, ↄ̃ à aà là à mɛ̀: Bↄ́ ńlɛ kɛ ń gbɛ̃́ɛ beeↄ màai? Bↄ́yãi ńlɛ yã́kpalɛkɛnɛ́ ndo, gbɛ̃́pii kálɛanzi za kↄↄ e oosii? 15Mↄizi wèwà à mɛ̀: Gbɛ̃́ↄ ì mↄ ma kĩ́i Lua lɛdama maiɛ. 16Tó aa yãkele vĩ, aaì mↄ ma kĩ́i mà yã́pi gↄ̃́gↄ̃nɛ́, mí Lua ikoyã pↄ́ a dìlɛↄ onɛ́. 17Mↄizi ã̀nsue òɛ̀: Yã́ pↄ́ ńlɛ kɛ maao. 18Ńyↄ̃ kpasa, gbɛ̃́ pↄ́ kunnↄↄ i kpasa lↄ, asa zĩpi dɛnlaɛ, ńyↄ̃ fↄ̃ kɛ ndoo. 19Ma yãma sa, má lɛdama, Lua iↄ kunnↄ. Ǹyↄ̃ dɛnɛ́ kↄ́ↄ ũ, níↄ gɛ́ ń ń yã́ↄ Lua kĩ́i, 20níↄ ikoyã pↄ́ Lua dìlɛↄ danɛ́, níↄ zɛ́ pↄ́ dɛ aa sɛ ↄlↄnɛ́ ń yã́ pↄ́ aali kɛↄ. 21Gbɛ̃́ laaide náaide pↄ́ Lua vĩa vĩ mɛ́ aali gbagusaɛsioↄ plɛ ń guu, ní ń dilɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ dↄaanaↄ ũ ń gbɛ̃ↄn basↄoↄ pↄ́o ń gbɛ̃ↄn blakwiↄ pↄ́o ń gbɛ̃ↄn kwiↄ pↄ́o 22aaↄ yã́gↄ̃gↄ̃ gbɛ̃́piↄnɛ gↄↄpii. Aali mↄ́ma ń yã́ zĩ'ũↄ píi, ãma aali yã́ yↄↄnaↄ gↄ̃́gↄ̃ ńzĩa. Beewa ↄ̃ aa n aso laonɛ. 23Tó Dii wèinɛ mɛ́ ń kɛ̀ màa, ńyↄ̃ fuo, gbɛ̃́piↄ i ta bɛ aafia. 24Mↄizi a ã̀nsue yãmà, a kɛ̀ lá a òɛwa píi. 25À gbɛ̃́ laaideↄ plɛ̀ Isaili buiↄ guu píi, à ń dílɛ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ dↄaanaↄ ũ ń gbɛ̃ↄn basↄoↄ pↄ́o ń gbɛ̃ↄn blakwiↄ pↄ́o ń gbɛ̃ↄn kwiↄ pↄ́o. 26Ɔ̃ aaìↄ yã́ gↄ̃gↄ̃nɛ́ gↄↄpii. Yã́ zĩ'ũ ↄ̃ aaì mↄò Mↄiziwa, ↄ̃ aaì yã́ yↄↄnaↄ gↄ̃́gↄ̃ ńzĩa. 27Mↄizi gɛ̀ zɛ̀ a ã̀nsueɛ, ↄ̃ à tà a bùsuu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\