Bↄa 2

1Levii bui gↄ̃ɛ Levii bui nↄɛ sɛ̀. 2Nↄpi nↄsì à nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ. Kɛ́ a è nɛ́pi maa, à aà ùlɛ mↄ àaↄ̃. 3Kɛ́ i fↄ̃ à aà ùlɛ lↄo, à kɛfu gbí sɛ̀ à kↄtaa lɛ̀wà, kɛ́ í su gɛ̃uo yã́i. Ɔ̃ à nɛ́pi dàu à gɛ̀ a dìlɛ Niili dã̀nau vↄ̃́ guu. 4Nɛ́pi dãe zɛ kãaa, àlɛ gwa yã́ pↄ́ a su à aà le. 5Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛ gɛ̀ zu'oi swai, ↄ̃ aà gbɛ̃́ↄ lɛ́ bɛbɛ swa gↄ̃sↄ̃lɛ. À gbí è dilɛa vↄ̃́u, ↄ̃ à a zĩkɛna zĩ̀, à gɛ̀ a sɛ̀. 6Kɛ́ a wɛ̃̀, a è nɛ́ mɛ́ dau, àlɛ ↄ́ↄlↄ. À kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ à mɛ̀: Ɛbɛlu nɛgↄ̃ɛnaɛ. 7Ɔ̃ nɛ́pi dãe mↄ̀ a ò Falaↄ̃ↄ nɛ́piɛ: Ń ye mà gɛ Ɛbɛlu nↄɛ sísinɛ aàↄ yↄ̃́kpanɛ nɛ́piwa yã̀? 8A wèwà à mɛ̀: Ao, gɛ́! Ɔ̃ nɛnↄɛnapi gɛ̀ nɛ́pi da sìsi. 9Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛpi òɛ̀: Nɛ́pi sɛ taò, ní aà gwamɛɛ, mí a fĩabonɛ. Ɔ̃ à nɛ́pi sɛ̀ tàò, àlɛ aà gwa. 10Kɛ́ nɛ́pi zↄ̃ↄkũ̀, à aà sɛ̀ gɛ̀ò Falaↄ̃ↄ nɛnↄɛpiɛ, ↄ̃ à aà sì a nɛ́ ũ. À tↄkpàɛ̀ Mↄizi, asa à mɛ̀ a aà bↄ̀ íuɛ. 11Gↄↄewa kɛ́ Mↄizi zↄ̃ↄkũ̀, à gɛ̀ a bui Ɛbɛluↄ gwai, ↄ̃ à zĩ gbãa pↄ́ aalɛ kɛ è. A è Egipi gbɛ̃́ lɛ́ a bui gbɛ̃. 12Kɛ́ à a saɛ gwàgwa, i gbɛ̃e eo, ↄ̃ à Egipi gbɛ̃́pi dɛ̀ a vĩ̀lɛ bùsu'ũfãau. 13Gu sìa dↄa, kɛ́ à bↄ̀, à Ɛbɛluↄ è gbɛ̃ↄn pla, aalɛ sòlekɛ. Ɔ̃ à gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ nao là à mɛ̀: Bↄ́yãi ńlɛ n gbɛ̃do gbɛ̃i? 14A wèwà à mɛ̀: Dé mɛ́ n dilɛ wá kía ũ kɛ́ n gbasa ńlɛ yã́kpalɛkɛwanↄi? Ń ye ǹ ma dɛ lá n Egipi gbɛ̃́pi dɛ̀wa yã̀? Ɔ̃ vĩa Mↄizi kũ̀ à mɛ̀: Wà yã́ɛ dↄ̃̀ɛ fá! 15Kɛ́ Falaↄ̃ↄ yã́pi mà, àlɛ wɛɛlɛ Mↄizi dɛ, ↄ̃ à bàalɛ̀ɛ̀ à tà Madiã bùsuu, à zↄ̃̀lɛ lↄ̀ↄ saɛ we. 16Madiã sa'onae ku, a nɛnↄɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn sopla, ↄ̃ aa mↄ̀ itↄ̀ aa kà pↄtuoↄ imibↄu ń mae pↄ́ↄnɛ. 17Kɛ́ sãdãnaeↄ mↄ̀ lɛ́ ń yá, ↄ̃ Mↄizi fɛ̀lɛ yãsì ń nↄɛpiↄ, ↄ̃ à í kpànɛ́ ń pↄ́ↄwa. 18Kɛ́ aa tà ń mae Leuɛliwa, à ń lá à mɛ̀: Àkɛa a su káau gbãi? 19Aa wèwà wà mɛ̀: Egipi gↄ̃ɛe mɛ́ wá sí sãdãnaↄwa. Baa se ↄ̃mɛ itↄ̀ a kpàwɛ̃ɛ wá pↄ́ↄwa. 20Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: A ku má ni? Bↄ́yãi a gↄ̃ɛpi tò wei? À aà sísi aà mↄ pↄblewanↄ. 21Mↄizi mↄ̀, ↄ̃ à wè zↄ̃̀lɛ ń gↄ̃ɛpio, ↄ̃ gↄ̃ɛpi a nɛnↄɛ Sefola kpàwà. 22À nɛ'ì gↄ̃ɛ ũ, ↄ̃ Mↄizi tↄkpàɛ̀ Geesoũ, à mɛ̀ bↄ̀mↄn a ũ dãↄ bùsuu la. 23Kɛ́ à gɛ̃̀gɛ̃, ↄ̃ Egipiↄ kía gà. Isailiↄ lɛ́ aaukɛ zↄzĩ pↄ́ aalɛ kɛ yã́i, aalɛ wiilɛ, ↄ̃ an wiipi Lua lè. 24À ń aaukɛa mà, mɛ́ aà bàa pↄ́ kú ń Ablahaũo ń Izaakio ń Yakↄbuo i sãaàguo. 25Lua Isailiↄ gwà, ↄ̃ à wɛ̃nadↄ̃̀nɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\