Bↄa 20

1Lua yã́ɛ bee ò píi à mɛ̀: 2Mámɛmaa Dii á Lua, ma á bↄ́lɛ zↄbleu Egipi. 3Ásu àↄ diie vĩo, ma bàasio. 4- 5Ásuli pↄe taa kɛ à kúlɛ à zↄbleɛ̀o, pↄ́ pↄ́ kú musu ge tↄↄlɛ ge í guun nò, asa ma Dii á Lua, mili sí sàao. Mi mae pↄ́ yemazioↄ yãvãi wi an buiↄnɛ ń musu e à gɛ pɛ ń sĩ́wɛnaↄ ń ń sↄ̃kpaɛↄwaɛ. 6Gbɛ̃́ pↄ́ yemazi aa ma yãdilɛaↄ kũaↄ sↄ̃, miↄ gbɛ̃kɛ vĩńnↄɛ e ń bui lɛ́wa. 7Ma Dii á Lua ásuli ma tↄ́ sí pão, asa gbɛ̃́ pↄ́ ma tↄ́ sì pã, má tó aà bↄ pão. 8Àli kã́mabogↄↄzĩ dↄ̃ ma pↄ́ ũ. 9Àli á bua zĩ ń á zĩ píio kɛ gↄↄ soolo, 10a soplade iↄ dɛɛ́ kã́mabozĩ ũ, asa ma Dii á Lua ma pↄ́ɛ. Ásuli zĩe kɛ gↄↄpi zĩ́o, ápiↄ ge á nɛgↄ̃ɛ ge á nɛnↄɛ ge á zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge á pↄtuo ge nibↄ pↄ́ kú á bɛ. 11Asa gↄↄ soolo ↄ̃ ma musu ń dṹniao kɛ̀ ń ísiao ń pↄ́ pↄ́ kú ń guuↄ píi, ↄ̃ ma kã́mabò a gↄↄ sopladepi zĩ́. A yã́ mɛ́ tò ma báaadà kã́mabogↄↄpiu, má dìlɛ ma pↄ́ ũ. 12Àli á de ń á dao kpɛla, kɛ́ à e gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ ma Dii á Lua málɛ kpáwáu. 13Ásuli gbɛ̃dɛo. 14Ásuli wúlɛ ń gbɛ̃pãle nↄoo. 15Ásuli kpã́i'oo. 16Ásuli yãdↄ á gbɛ̃́deewao. 17Ásuli á gbɛ̃́dee ua bĩikɛo. Ásuli aà nↄ bĩikɛo ge aà zĩkɛna gↄ̃ɛ ge nↄɛ ge aà zu ge aà zàa'ĩna ge pↄ́ pↄ́ a vĩↄ píi. 18Gbɛ̃́pii loupũnaa mà ń kuu'ↄo, aa loupilɛa è ń súɛlɛo dↄ gbɛ musu, ↄ̃ vĩa ń kṹ, aalɛ lualua, aa zɛ kãaa. 19Aa ò Mↄiziɛ: Yã'owɛ̃ɛ nzĩa, wí ma. Ńsu to Lua yã'owɛ̃ɛo, kɛ́ wásu gagao yã́i. 20Mↄizi ònɛ́: Ásu to vĩa á kṹo, asa á laai gwaa yã́i ↄ̃ Lua mↄ̀i, kɛ́ à e àↄ a vĩa vĩ, mɛ́ kɛ́ ásu duunakɛo yã́i. 21Aa zɛ kãaa, ↄ̃ Mↄizi sↄ̃̀ tɛlui, gu pↄ́ Lua kupiu. 22Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Yã́ɛ bee o Isailiↄnɛ: Ázĩawa á mà lá ma yã'òɛ́ za musu. 23Ásu tã́a kɛ à naao. Ásu ã́nusu ge vua pi tã́aↄ ũo. 24À ma gbagbakĩi bo ń bɛ̀lɛo, íli sa'owà ń sãↄ ń zuↄ, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasao. Gu pↄ́ má dìlɛɛ́ àↄ ma sisiu, má mↄ́ á kĩ́i, mí báaadaágu. 25Tó álɛ ma gbagbakĩipi bo ń gbɛo, ásu kɛ ń gbɛ̀ ãaoo, asa tó a gãpɛ̀lɛwà, à sãakɛ̀n we. 26Ásu ma gbagbakĩi bo à a dɛdɛkĩi kɛo, kɛ́ á puizi su bↄwào yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\