Bↄa 22

1Tó kpã́i kpɛ́ gbòo, mɛ́ gbɛ̃e aà kũ̀ à aà lɛ̀ a dɛ̀, tó gwã́ɛ ade tàae vĩo, 2tó ń ĩatɛ̃wɛoɛ sↄ̃, bee mɛ́ tàae vĩ. Kpã́i a fĩaboɛ. Tó a pↄe vĩ sↄ̃o, wà aà yía zↄ ũ pↄ́ pↄ́ à a kpã́i'ò yã́i. 3Tó wà zu ge zàa'ĩna ge sã pↄ́ à a kpã́i'ò è aà ↄzĩ bɛ̃́ɛ, a a fĩabo mɛ̀n plaɛ. 4Tó gbɛ̃́ lɛ́ pↄ́ↄ dã bua ge vɛ̃ɛbu guu, mɛ́ a tò a pↄ́ↄ gbɛ̃pãle bua pↄblè, ade a fĩabo ń a bua ge a vɛ̃ɛbu pↄmaaↄɛ. 5Tó wà tɛsↄ̃̀ sɛ̃wa, mɛ́ à gɛ̀ dà gbɛ̃pãle bugbɛu ge pↄgba, mɛ́ aà pↄ́ↄ tɛkũ̀, tɛkpana a fĩaboɛ. 6Tó gbɛ̃́ ↄ̃a ge àizɛɛ kpà a gbɛ̃́deewa ulɛi, mɛ́ wa sɛ̀ aà kpɛ́u kpã́i, tó wà kpã́ipi kũ̀, a pↄ́ pↄ́ à a kpã́i'ò fĩabo lɛɛ plaɛ. 7Tó wi e aà kũ̀o, kpɛde gɛ yã́kpalɛkɛnaↄ le, aai gwa tó ↄ̃mɛ pↄ́ pↄ́ wa kpàwa ulɛipi sɛ̀. 8Tó lɛkpaa gɛ̃̀ gbɛ̃́ↄ zãnguo zu ge zàa'ĩna ge sã ge pↄkasa yã́ musu ge pↄe mɛ́ vũ̀aa ↄ̃ gbɛ̃e è à mɛ̀ a pↄ́ɛ, gbɛ̃ↄn plapiↄ gɛ́ yã́kpalɛkɛnaↄ kĩ́i. Gbɛ̃́ pↄ́ yã́kpalɛkɛnaↄ mɛ̀ aà yã́ nao a fĩabo a gbɛ̃́deeɛ lɛɛ plaɛ. 9Tó gbɛ̃́ zàa'ĩna ge zu ge sã ge pↄpãle kpà a gbɛ̃́deewa gwai, tó à gà ge a gue kɛ̀'ĩa ge wa kũ̀ gbɛ̃e i eo, 10an gbɛ̃ↄn pla ḿpii aa ka Diiwa, gbɛ̃́ pↄ́ wà pↄ́ kpàwàpi i mɛ i ↄkãwào. Pↄ́ dii zɛ ń a kaao, gbɛ̃́ pↄ́ à pↄ́ kpàwàpi sↄ̃ a fĩaboo. 11Tó wa kũ̀wà kpã́iɛ sↄ̃, a fĩabo pↄ́ diiɛɛ. 12Tó wài mɛ́ dɛ̀, a a seela ↄlↄɛ̀, a pↄ́ pↄ́ wài kũ̀pi fĩaboo. 13Tó gbɛ̃́ pↄtuo sɛ̀ a gbɛ̃́deewa mɛ́ a gue kɛ̀'ĩa a dii kpɛ ge pↄ́pi gàn nò, a a fĩaboɛ. 14Tó pↄ́ dii wáaɛ sↄ̃, a a fĩaboo. Tó wa sɛ̀wà wà fĩabòɛ̀ɛ sↄ̃, ↄ̃a pↄ́ wa sɛ̀owà bee a mↄ́. 15Tó gbɛ̃́ pↄyè wɛ̃́ndia pↄ́ wi kpã́sã yãaoɛ, a nↄpi wɛɛlɛ'ↄ̃a kpáɛ, i aà sɛ nↄ ũ. 16Tó nɛ́ mae gì fĩ́afĩa aà zãkɛaànↄ, gↄ̃pi a gi nↄwɛɛlɛ'ↄ̃a kpá lá wì kpawaɛ. 17Ásu to nↄɛ pↄdamade àↄ kuo. 18Tó gbɛ̃́ pↄtuo dã̀akpà, wà ade dɛ. 19Sa'oa Diiwa ado bàasio, gbɛ̃́ pↄ́ sa'ò dii pãlewa, wà ade tↄ̀lↄzↄ̃. 20Ásu bↄ̀mↄ wɛtão, ásu gbãamↄɛ̀o, asa bↄ̀mↄↄn á ũ yãa Egipi. 21Ásu gyaa ge tonɛ wɛtão. 22Tó a aà wɛtã̀ mɛ́ à wiilɛ̀a, má yã́siaànↄɛ. 23Ma pↄ i fɛlɛ, mí á dɛdɛ zĩ guu, á naↄ i gↄ̃ gyaaↄ ũ, á nɛ́ↄ i gↄ̃ desai sↄ̃. 24Tó a ↄ̃a sɛ̃̀a ma gbɛ̃́ taaside pↄ́ kúánↄɛ, ásu ↄ'i diaɛ̀ lán ↄ'idianɛdewao. 25Tó n n gbɛ̃́dee zwãa tↄ̀ↄmasì, kpawà e ĩatɛ̃ àↄ gɛ̃ kpɛ́u, 26asa aà wúlɛbↄ mɛ̀ndona pↄ́ ì fĩfĩwan we. Bↄ́ a wúlɛòi? Tó à wiilɛ̀a, má yã́siaànↄɛ, asa sósobiden ma ũ. 27Ásu Lua tↄbɛ̃ɛsio. Ásu á bùsu gbãade kao. 28Ásu à á bua ge á lu pↄ́ káau pↄ́ i ma gba gↄↄ gágao. Àli á nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ kpaa. 29Àli á zu ge á sã nɛsana sɛ̃́iaↄ kpaa. Ali kɛ a dawa gↄↄ soplaɛ, a swaaↄ̃de íli kpáa. 30Àↄ dɛ ma gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoaↄ ũ. Ásuli nↄ̀ↄ pↄ́ wài dɛ̀ soo. Àli kpá gbɛ̃ↄwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\