Bↄa 24

1Dii ò Mↄiziɛ: Mpi ń Aalonao ń Nadabuo ń Abiuo ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiↄ, à dɛdɛ gbɛwa à mↄ ma kĩ́i, í kúlɛmɛɛ za kãakãa. 2Ní sↄ̃mazi ndo, aasu sↄ̃mazio, mɛ́ bíla su dɛdɛnnↄ gbɛpiwao. 3Mↄizi gɛ̀ yã́ pↄ́ Dii ò dàu a sìunɛ́ píi ń ikoyãↄ píi. Aa wè sãnusãnu ḿpii aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii ò píi, wá kɛɛ. 4Ɔ̃ Mↄizi yã́ pↄ́ Dii òpiↄ kɛ̃̀ lá guu píi. À fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, à aà gbagbakĩi bò gbɛpↄlɛu, ↄ̃ à gbɛpɛ̀lɛpɛlɛ mɛ̀n kuɛpla Isaili bui kuɛplaↄ pↄ́ ũ. 5À Isaili ɛ̀waasoↄ zĩ̀ ń zuswanaↄ, ↄ̃ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò Diiwa ń sáaukpasaↄ. 6Ɔ̃ Mↄizi zupiↄ au sì a kpaalɛ̀ lɛɛ pla. À a lɛɛ do dìlɛ ń tao, à a lɛɛ do ɛ̀lɛ sa'okĩiwa. 7Ɔ̃ à Dii bàakuańnↄ lá sɛ̀ à a kyokɛ̀nɛ́. Aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii ò píi, wá kɛɛ, wá misiilɛɛ̀ɛ. 8Ɔ̃ à aupi sɛ̀ a fã̀má à mɛ̀: Dii bàakuaánↄ aun we yãdilɛaɛ́ɛ beeↄ musu píi. 9Mↄizi ń Aalonao ń Nadabuo ń Abiuo ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiↄ dɛ̀dɛ gɛ̀ Lua kĩ́i. 10Aa ń Isailiↄ Lua è. Safii gbɛ̀ gusalala kálɛ aà gbá zíɛ, a í dɛ búunnↄ wásawasa lán luabɛbuunawa. 11Lua i yãe kɛ Isaili gbãadepiↄnɛo. Aa wɛsìaàlɛ, ↄ̃ aa pↄblè aa imì. 12Dii ò Mↄiziɛ: Dɛdɛ gbɛwa ǹ mↄ ma kĩ́i, níↄ ku we. Má gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ pↄ́ ma ikoyã pↄ́ má dìlɛ kɛ̃̀máↄ kpama, kɛ́ ǹ e danɛ́. 13Ɔ̃ à fɛ̀lɛ ń a zↄbãna Yozueeo, aalɛ gɛ́ dɛdɛi Lua gbɛwa. 14Ɔ̃ Mↄizi ò gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ: Àↄ wá dã́ la, wá ɛa suwá. Aalona ń Huluo aaↄ kúánↄɛ. Tó gbɛ̃e yãe vĩ, aà gɛ́ò ń kĩ́i. 15Ɔ̃ Mↄizi dɛ̀dɛ gbɛpiwa. Súɛlɛ daa a misonaa, 16ↄ̃ Dii gawi pìla Sinai gbɛpiwa. Súɛlɛpi daa màa e gↄↄ soolo, a gↄↄ soplade ↄ̃ Dii lɛzù Mↄizizi za súɛlɛpi guu. 17Isailiↄ Dii gawi è lán tɛ́ pãsĩwa gbɛpi misonaa. 18Ɔ̃ Mↄizi gɛ̃̀ súɛlɛpi guu, à ɛ̀a dɛ̀dɛ gbɛpiwa. A ku we e gↄↄ bla fãanɛ ń gwãasĩnao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\