Bↄa 26

1Zwã̀akpɛ zwãa kɛ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao, wà gↄ̃inakɛ̀wà ń malaika gã̀sĩadeↄ ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao lɛ kwi. 2Pↄ́lɛpiↄ gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu baakwi plasai, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu síiↄ̃. Pↄ́lɛpiↄ zↄ̃ↄ aↄ sáa màa píiɛ, 3wi pↄ́lɛpiↄ nami lɛ sↄ́sↄo. 4Babuuna lɛtãnkɛ ǹ dↄdↄ zwãapiↄ lɛ́ gbɛzãↄwa 5mɛ̀n blakwikwi, bapiↄ iↄ bↄaa ń kↄ̃o píi. 6Mↄkoolonaↄ pí ń vuao mɛ̀n blakwi, ní bapi kákau lá a bↄaabↄaa ń kↄ̃owa, ní zwã̀akpɛ zwãapi daokↄ̃i. 7Blekã pↄ́lɛ tã́ lɛ kuɛdo, wìli kú zwã̀akpɛpia. 8Pↄ́lɛ mɛ̀ndo gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu baakwi, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu síiↄ̃. Pↄ́lɛ lɛ kuɛdopiↄ zↄ̃ↄ aaↄ sáa màa píi. 9Ǹ a lɛ sↄoↄ nami adoa, ní a lɛ soolo pↄ́ gↄ̃̀ nami adoa lↄ. Pↄ́lɛ lɛ soolode kpaaũ pↄ́lɛ lɛ pla lɛ́u kpɛ́pi lɛ́ pↄ́ ũ. 10Bà lɛtãnkɛ ǹ dↄdↄ zwãapiↄ lɛ́ gbɛzãↄwa blakwikwi. 11Mↄkoolonaↄ pí ń mↄgotɛ̃o mɛ̀n blakwi, ní bapi kákau, zwã̀akpɛ zwãapi i dakↄ̃i. 12Zwãapi gbã̀a pↄ́ a dɛ kpɛ́pia i ka zwãapi mɛ̀ndo guo, iↄ bãɛa kpɛ́ kpɛ. 13Zwãapi yàasa pↄ́ a dɛ kpɛ́pi zwãa káaua kpɛla ń kpɛleo gã̀sĩsuu dodo, iↄ bãɛa màa. 14Sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛↄ dadakↄ̃i, wìli kú zwã̀akpɛpia, ní ayo báaↄ dadakↄ̃i, wìli kúa lↄ. 15Lɛpusiali ã́ pɛ̀pɛɛpɛpɛɛ zwã̀akpɛ lipɛlɛↄ ũ. 16Lípiↄ gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu kwikwi, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu dodo ń kĩnio. 17Lí pɛ̀pɛɛpiↄ swã́ bↄ ǹ kpaaĩ mɛ̀n plapla. Zwã̀akpɛ lípiↄ kɛ màa píi. 18Lí pɛ̀pɛɛↄ kɛ màa mɛ̀n bao zwã̀akpɛ gɛↄmidↄkĩi oi pↄ́ ũ, 19ní a zɛbↄↄ pí ń ã́nusuo mɛ̀n bla, wìli lí mɛ̀n baopiↄ pɛ́pɛu, lí mɛ̀ndo iↄ zɛbↄ vĩ pla a swã́ↄ gɛ̃kĩi ũ. 20Lí pɛ̀pɛɛↄ kɛ màa lↄ mɛ̀n bao zwã̀akpɛ gugbãntoo oi pↄ́ ũ, 21ní a zɛbↄↄ pí ń ã́nusuo mɛ̀n bla, wìli dilɛ mɛ̀n plapla wà lí mɛ̀ndo swã́ pɛ́pɛu. 22Lí pɛ̀pɛɛ kɛ màa mɛ̀n soolo zwã̀akpɛ bɛ'aɛ oi pↄ́ ũ. 23Lí pɛ̀pɛɛ kɛ màa lↄ mɛ̀n pla zwã̀akpɛ bɛ'aɛ oipi golaↄ pↄ́ ũ. 24Gola lí mɛ̀n plapiↄ paa ǹ nakↄ̃wa za zĩ́lɛ e musu, zã mɛ̀ndo aↄ vĩ. 25Zwã̀akpɛpi aↄ lipɛpɛɛↄ vĩ màa mɛ̀n swaaↄ̃ɛ ń ã́nusu zɛbↄↄ mɛ̀n gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, lí píi ń a zɛbↄↄ mɛ̀n plapla. 26Lɛpusiali ã́ pↄ̃̀ↄpↄ̃ↄ mɛ̀n sↄo zwã̀akpɛ kpɛ do lipɛpɛɛↄ yebↄ ũ, 27ní ã́ lↄ mɛ̀n sↄo kpɛ do lipɛpɛɛↄ pↄ́ ũ. Lipↄ̃ↄↄ pãle ã lↄ mɛ̀n sↄo zwã̀akpɛ bɛ'aɛ oi lipɛpɛɛↄ yebↄ ũ. 28Lipↄ̃ↄↄ pↄ́ aↄ ku guo a pã lipɛpɛɛↄla guoguoɛ, bↄa a lɛ́la e a lɛ́le. 29Vua kúlɛ lipɛpɛɛpiↄwa, ní ń zãↄ pí ń vuao a lipↄ̃ↄↄpiↄ sↄlↄkĩi ũ. Vua kúlɛ lipↄ̃ↄↄpiↄwa lↄ. 30Zwã̀akpɛpi dↄ lá ma a taa ↄ̀lↄnɛ gbɛ musuwa. 31Zwãatã ǹ pɛ́lɛ suuna ũ, ní gↄ̃inakɛwà lán malaika gã̀sĩadeↄwa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bataɛao. 32Lɛpusiali ã́ a lipɛlɛↄ ũ, ní vua kúlɛwà píi, ní lípiↄ pɛ́pɛ a zɛbↄ pↄ́ wa pì ń ã́nusuo mɛ̀n síiↄ̃ guu. Zwãapi dↄ lipɛlɛ mɛ̀n síiↄ̃piↄ kũbↄ pↄ́ wa pì ń vuaoↄwa. 33Zwãapi mↄkoolonaↄ ka lipɛlɛ kálopiↄu. Ikoyã kpagolo dilɛ suunapi kpɛ. Suunapi i zwã̀akpɛpi biilɛ lɛɛ pla, kpɛɛlɛ ń luakukĩio. 34Ikoyã kpagolo pↄ́ kú luakukĩi nɛ́ taɛ, 35ní táabũnu dilɛ suunapi saɛ kpɛɛlɛ oi zwã̀akpɛ gugbãntoo oi, ní dau dilɛ ǹ a aɛ dↄ táabũnupiwa zwã̀akpɛ gɛↄmidↄkĩi oi. 36Zwãatã kpɛ́pi lɛ́ pↄ́ ũ, ní gↄ̃inakɛwà ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bataɛao. 37Lɛpusiali ã́ zwãapi lipɛlɛↄ ũ mɛ̀n sↄo, ní vua lɛwà píi, ní a káloↄ pí ń vuao, ní a zɛbↄↄ pí ń mↄgotɛ̃o mɛ̀n sↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\