Bↄa 28

1Isailiↄ guu ǹ n vĩ̀i Aalona ń a nɛgↄ̃ɛↄ Nadabu ń Abiuo ń Ɛleazaao ń Itamaao sísi, aaliↄ ma gbagba. 2Pↄkasa pↄ́ n vĩ̀i Aalona ali sↄ̃omazi kɛɛ̀, iↄ gawi vĩ ń bɛɛɛo. 3O gↄ̃ide pↄ́ ma ń gbá ↄ̃nↄↄnɛ píi, aa pↄkasapiↄ kɛ Aalonaɛ, wi aà dilɛ adoa aàↄ ma gbagba. 4Pↄkasa pↄ́ aa kɛɛ̀piↄn kɛ: Bↄ̀ↄloonnↄɛ, sa'o'ula, ulatao, ulatao pↄ́ wà ba kɛ̃̀wà, tulu, asana. Aa pↄkasapiↄ kɛ n vĩ̀i Aalonaɛ ń a nɛgↄ̃ɛↄ, kɛ́ aali e sↄ̃omazi ma gbagbai. 5Aa pↄkasapiↄ kɛ ń vuao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bàabaao. 6Aa sa'o'ulapi zↄ̃ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao, wà gↄ̃inakɛ̀wà ń vuao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 7Danziipi iↄ dɛ bakangãu ũ. 8Aai asana tã ń sa'o'ula pↄ́lɛ doũpio, kɛ́ aàli dↄ sa'o'ulapia. 9Onisi gbɛ sɛ mɛ̀n pla, ní Isaili buiↄ tↄ́ kɛ̃́ gbɛpiↄwa 10lá an ia tɛ́tɛ kↄ̃ kpɛwa. Tↄ́ mɛ̀n soolo iↄ ku gbɛ̀ mɛ̀ndowa, a soolo pↄ́ gↄ̃̀ iↄ ku a plaadewa. 11Isaili buiↄ tↄ́ kɛ̃́ gbɛpiↄwa, lá pɛ̃nkɛ̃na ì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa. Gbɛpiↄ kũbↄↄ kɛ ń vuao, ní gbɛpiↄ dadau. 12Gbɛ̀ mɛ̀n plapiↄ pɛ́pɛ sa'o'ula bakangãuwa, aaiↄ dɛ Isaili buiↄ yãdↄngugbɛↄ ũ. An tↄ́ iↄ ku Aalona gã̀u kpɛ pla píi yãdↄngugbɛↄ ũ ma aɛ. 13Gbɛkũbↄpiↄ kɛ ń vuao. 14Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ tã́ mɛ̀n pla, a tãa iↄ dɛ lán balɛɛnawa, ní dↄdↄ gbɛkũbↄpiↄwa. 15Bↄ̀ↄloonnↄɛ kɛ yã́gↄ̃gↄ̃bↄ ũ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao lán sa'o'ula pↄ́wa, wi gↄ̃inakɛwà ń vuao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 16Bↄ̀ↄloonnↄɛpi gbã̀a ń a yàasao iↄ sáa ↄtã dodo. 17Zãblewà ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ dↄ̀ↄ síiↄ̃. A dↄ̀ↄ sɛ̃́ia saadↄani ń topazao ń ɛmɛlodio. 18A dↄ̀ↄ plaade tiikↄazi ń safiio ń diamaao. 19A dↄ̀ↄ àaↄ̃de belili ń agatao ń amɛtisio. 20A dↄ̀ↄ síiↄ̃de kisoliti ń onisio ń yasepeo. Gbɛpiↄ kũbↄↄ kɛ ń vuao, ní dadau. 21Gbɛpiↄ iↄ mɛ̀n kuɛpla Isaili buiↄ tↄ́ lɛ́u. Wa ń tↄ́piↄ kɛ̃ gbɛpiↄwa dodo, lá wì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa. 22Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ tã́ mɛ̀n pla, a tãa iↄ dɛ lán balɛɛnawa. 23Vua tãana pí bↄ̀ↄloonnↄɛ pↄ́ ũ mɛ̀n pla, ní tãanapiↄ dↄdↄ bↄ̀ↄpi swã́ↄwa musu. 24Balɛɛna mɛ̀n plapiↄ dↄdↄ bↄ̀ↄpi tãana mɛ̀n plapiↄwa, 25ní balɛɛnapiↄ lɛ doↄ dↄdↄ gbɛkũbↄ pↄ́ kú bakangãuwaↄwa. 26Vua tãana mɛ̀n pla pãleↄ pí, ní ń dↄdↄ bↄ̀ↄpi swã́ↄwa zĩ́lɛ, a gu pↄ́ ali na sa'o'ulawa. 27Vua tãana pãleↄ pi mɛ̀n pla lↄ, ní dↄdↄ sa'o'ulapi aɛ a pɛ́kĩi saɛ zĩ́lɛ oi asana musu. 28Wi bↄ̀ↄloonnↄɛ tãanaↄ ń sa'o'ula tãanapiↄ dↄkↄ̃wa ń babuuna tãao, bↄ̀ↄpi iↄ dↄa sa'o'ula asanawa, kɛ́ asu go sa'o'ulapiwao yã́i. 29Gↄↄ pↄ́ Aalona lɛ́ gɛ̃ zwã̀akpɛu, aↄ Isaili buiↄ tↄ́ pↄ́ wa kɛ̃̀ yã́gↄ̃gↄ̃ bↄ̀ↄloonnↄɛwa naa a sↄ̃waɛ, iↄ dɛmɛɛ á yãdↄngubↄ ũ gↄↄpii. 30Ní Uliũ ń Tumiũo ka bↄ̀ↄpiu, aaiↄ naa Aalona sↄ̃wa gↄↄ pↄ́ àlɛ mↄ́ ma kĩ́i. Màa Aalona aliↄ Isaili buiↄ yã́gↄ̃gↄ̃bↄ naa a sↄ̃wa gↄↄ pↄ́ àlɛ mↄ́ ma kĩ́i píi. 31Ulatao pↄ́ Aalona ali da ń sa'o'ulao kɛ ń zwã̀a búunao. 32Danziipi fↄ̃ guoguo a migɛ̃kĩi ũ, ní a nↄ̀ɛpi miba, lá pↄnamina ì kɛwa, kɛ́ asu kɛ̃o yã́i. 33Gↄ̃inakɛ sa'o'ulapi lɛ́wa lán gbɛafu bɛwa ǹ liai ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao, ní vua ã́nanaↄ looloo gbɛafu bɛpiↄ zãnguo. 34Vua ã́nanan kɛ, gbɛafu bɛn kɛ, vua ã́nanan kɛ, gbɛafu bɛn kɛ. Wa kɛ ulataopi lɛ́wa màa e à liai à gɛ pɛɛ. 35Aalona lí ulataopi da à zĩkɛò, tó àlɛ mↄ́ ma kĩ́i zwã̀akpɛu ge àlɛ bↄ, wìliↄ aà kↄ̃fĩ ma, kɛ́ asu gao yã́i. 36Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kɛ pɛpɛɛnnↄ, ní kɛ̃́wà Dii pↄ́ɛ, lá wì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa. 37Vua pɛpɛɛnapi dↄ tulu aɛ ń balɛɛna búunao. 38Iↄ naa Aalona mi'aɛwa, iↄ dɛ Isailiↄ tàae pↄ́ aalɛ ma gba pↄ́ a yã́i seela ũ a miwa, pↄ́ pↄ́ aalɛ ma gba píin nò. Vua pɛpɛɛnapi aↄ naa aà mi'aɛwa gↄↄpiiɛ, kɛ́ aa e wàↄ namanↄ. 39Ulatao kɛ ń bàabaao, ní tulu kɛ ń bàabaao lↄ. Gↄ̃ideↄ i asana kɛ. 40Ulataoↄ kɛ Aalona nɛgↄ̃ɛↄnɛ ń asanaↄ ń fùa gbã̀aↄ, aaiↄ bɛɛɛ vĩ ń gawio. 41Pↄkasapiↄ da n vĩ̀i Aalonaɛ ń aà nɛgↄ̃ɛↄ, ní nísikamá ǹ ń dazĩu. Ǹ ń dilɛ ńdoa, aaliↄ ma gbagba. 42Bàabaa sòolo gese zↄ̃nɛ́, aali ye ń kã́nawɛ kpɛ e à ń gbala ulɛ. 43Tó Aalona ń a nɛgↄ̃ɛↄ lɛ́ gɛ̃ kpaaũkpɛu, ge tó aalɛ gɛ́ sa'okĩi ma gbagbai, an baade lí a sòolopi ye, kɛ́ aasu tàaekɛ aa gagao yã́i. Bee iↄ dɛ ikoyã ũ Aalonaɛ ń aà buiↄ aà kpɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\