Bↄa 29

1Lá ńyↄ̃ kɛ tó ńlɛ ń dilɛ aa ma gbagban kɛ: Zugaaena sɛ mɛ̀ndo ń sãsakao sãasaiↄ mɛ̀n pla. 2Pɛ̃ɛti sɛ́, ní kàa kɛò ń kàa pↄ́ wa tòto ń nísio ń kàawana pↄ́ wà nísikàwàↄ. 3Ká gbíu, ní sɛ mↄò ń zugaaenapio ń sãsakao mɛ̀n plapiↄ. 4Aalona ń a nɛ́ↄ sɛ mↄ́ńnↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ní ń zu'o we. 5Aalona pↄkasaↄ daɛ̀, ulatao ń ulatao pↄ́ wà ba kɛ̃̀wào ń sa'o'ulao ń bↄ̀ↄloonnↄɛo. Ní bↄ̀ↄpi ba dↄ sa'o'ula asanawa. 6Tulu diɛ̀, ní vua pɛpɛɛna pↄ́ aliↄ aà dilɛ ma pↄ́ ũ na tulupiwa. 7Nísi pↄ́ wì ma pↄ́ dilɛò sɛ ka aà miwa ǹ aà dazĩu. 8Mↄ́ ń aà nɛ́ↄ, ní ulatao danɛ́, 9ní asana dↄdↄnɛ́ ń pi, ní ń fùa gbã̀aↄ kpákpanɛ́. Má dìlɛ aamɛ aaↄ ma gbagba gↄↄpii. Lá ńyↄ̃ Aalona ń a nɛ́ↄ dazĩun we. 10Mↄ́ ń zugaaenao kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, Aalona ń a nɛ́ↄ aai ↄnana a miwa, 11ní zugaaenapi kòlokpa ma aɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ we. 12Zupi au sí, ní máma ma gbagbakĩi kↄ́baↄwa ń n ↄtonao, ní au pↄ́ gↄ̃̀ ɛ́lɛ ma gbagbakĩipi gbázĩ. 13Zupi sálana ń a guu nísio sɛ́ píi ń a gòleↄ ń gòlepi nísio, ní kpasa sa'okĩiwa, 14ní zupi nↄ̀ↄ ń a báao ń a guupↄↄ kátɛu à tɛ́kũ bòo kpɛ. Bee ìↄ dɛ sa pↄ́ wa o an duuna yã́ musu ũ. 15Sãsakao sɛ mɛ̀ndo, Aalona ń a nɛ́ↄ i ↄnana a miwa, 16ní sãpi kòlokpa, ní a au sí ǹ lɛ sa'okĩiwa ǹ liai. 17Sãpi paa, ní goaagoaa, ní a guupↄↄ ń a koeↄ pípi, ní kálɛ ń a mio ń a gukĩniↄ. 18Sã bṹupi kpasa sa'okĩiwa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ũ a gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. 19Sãsakao plaade sɛ́, Aalona ń a nɛ́ↄ i ↄnana a miwa, 20ní a kòlokpa, ní a au sí, ní máma Aalona ń a nɛ́ↄ ↄplaa swã́lɛbawa ń ń ↄplaa ↄnɛmio ń ń ↄplaa gbánɛmio, ní aupi kĩni lɛ́ sa'okĩiwa ǹ liai. 21Ní au pↄ́ gↄ̃̀ ka sa'okĩi musu dã yↄↄ ń nísi pↄ́ wì ma pↄ́ dilɛòo, ní fã́fã Aalonawa ń a pↄkasaↄ, ní fã́fã aà nɛ́ↄwa lↄ ń ń pↄkasaↄ, Aalona i gↄ̃ ma pↄ́ ũ ń a pↄkasaↄ ń a nɛ́ↄ ń ń pↄkasaↄ lↄ. 22Sãsakao plaadepi nísi sɛ́, a vlã́ nísi ń a sálanao ń a guu nísio ń a gòleↄ ń gòlepi nísio ń a ↄplaa gbáo. Sãsakaopi ìↄ dɛ ń daazĩu sa'obↄ ũ. 23Kàa boolo sɛ mɛ̀ndo kàa gbí pↄ́ aↄ ku ma aɛ guu ń kàa nísideo mɛ̀ndo ń kàawanao mɛ̀ndo. 24Ní apii na Aalona ń a nɛ́ↄnɛ ń ↄzĩ, aai mↄmɛɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ mↄmɛɛ ũ, 25ní pↄ́piↄ sí ń ↄzĩ, ní kpasa sa'okĩiwa ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ a gĩ ì kɛmɛɛ na ũo. 26Aalona daazĩu sãsakao kùla sɛ́, ní mↄmɛɛ, iↄ dɛ ń baa ũ. 27Sa'ona daazĩu sãsakao kùla pↄ́ wà mↄ̀mɛɛ ń a gbá pↄ́ wa bↄ̀ adoao dilɛ Aalona ń aà nɛgↄ̃ɛↄ pↄ́ ũ. 28Bee iↄ dɛ Aalona ń a nɛ́ↄ blekĩi ũ gↄↄpii. Gba pↄ́ Isailiↄ líↄ danɛ́ an sáaukpa Diiwa sa'oa guun we. 29Aalona pↄkasa pↄ́ ali sↄ̃omaziↄ gↄ̃ aà buiↄnɛ. Aali da, wìli nísikaomá wà ń dazĩu. 30Aà nɛ́ pↄ́ a gↄ̃ sa'onkia ũ aà gɛ̃ɛ ũ lí pↄkasapiↄ da gĩa gↄↄ sopla, i gbasa mↄ zĩkɛi kpaaũkpɛu. 31Sa'ona daazĩu sãsakao nↄ̀ↄ sɛ ǹ a fùukɛ kpaaũkpɛ ua, 32Aalona ń a nɛ́ↄ aai só ń kàa pↄ́ kú gbíu kpaaũkpɛ kpɛɛlɛo. 33Sã pↄ́ wà sa'òò ń duunkɛ̃ama yã́i i to aa gↄ̃ ńdoa an daazĩu yã́ipi, aamɛ aa só ńtɛ̃ɛ. Gbɛ̃e su sóńnↄo, asa ma pↄ́ɛ. 34Tó gu dↄ̀ nↄ̀ↄ ge kàapi kĩniwa, kpasa. Gbɛ̃e su soo, asa ma pↄ́ɛ. 35Yã́ pↄ́ má dìlɛnɛ Aalona ń a nɛ́ↄ musupi kɛ píi, ní ń daazĩu yãkɛkɛ e gↄↄ sopla. 36Lá gu lɛ́ dↄ níli sa'o ń zugaaenao duunkɛ̃ama yã́i, ní gbãbↄò sa'okĩiɛ, ní nísikawà, i gↄ̃ ma pↄ́ ũ. 37Gbãbↄ sa'okĩiɛ màa e gↄↄ sopla, ní dilɛ ma pↄ́ ũ, sa'okĩipi iↄ dɛ ma pↄ́ ũ ń a mìbao. Pↄ́ pↄ́ kã̀wà píi a gↄ̃ ma pↄ́ ũɛ. 38Pↄ́ pↄ́ ńyↄ̃liↄ sa'oò sa'okĩipiwa lá gu lɛ́ dↄn kɛ: Sã bↄlↄ wɛ̃donaↄ mɛ̀n plapla. 39Níli sa'o ń a mɛ̀ndoo kↄↄ, mɛ̀ndo oosiɛlɛ. 40Níli sa kↄↄ o ń pɛ̃ɛtio kiloo do yãalɛa ń nísi íwao litili do, níli vɛ̃ɛ kawà litili do. 41Níli sa oosiɛlɛ o ń pɛ̃ɛtio ń vɛ̃ɛo màa lↄ, iↄ dɛ sa pↄ́ a pↄ́ tɛ́kũa gĩ ì kɛmɛɛ na ũ. 42Á buiↄ líↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũpi oa kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ gↄↄpii. Wekĩi máli kpaaũuánↄ, míli yã'oɛ́. 43We ↄ̃ máli kpaaũu ń Isailiↄ, ma gawi i pisi gupiwa. 44Mí tó kpaaũkpɛ ń sa'okĩipio àↄ dɛ ma pↄ́ ũ, mí Aalona ń a nɛ́ↄ dilɛ aaↄ ma gbagba. 45Máↄ ku Isailiↄ guu, míↄ dɛ ń Lua ũ, 46aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii ń Lua pↄ́ ń bↄ́lɛ Egipi kɛ́ màↄ kú ń guu. Mámɛmaa Dii ń Lua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\