Bↄa 3

1Mↄizi lɛ́ a ã̀nsue Madiã bùsu sa'ona pↄ́ↄ dã́, à guwaiwai baa vĩ̀ e à kà gbɛ pↄ́ wì mɛ Olebu kĩ́i. 2Ɔ̃ Dii Malaika bↄ̀ mↄ̀wà tɛ́vua guu kàelɛu. Mↄizi lɛpi gwà, a è tɛ́ dↄwà, kási sↄ̃ àlɛ tɛ́kũo. 3Ɔ̃ à mɛ̀: Má gɛ́ dabudabupi gwaiɛ, mí pↄ́ pↄ́ tò kàelɛpi lɛ́ tɛ́kũo dↄ̃. 4Kɛ́ Dii è à mↄ̀ gwai, ↄ̃ à lɛzùaàzi za kàelɛpi guu à mɛ̀: Mↄizi! Mↄizi! Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Má kɛ́! 5Lua òɛ̀: Ńsu sↄ̃io. Ǹ n kyale bↄbↄ, asa gu pↄ́ ń zɛu adoaɛ ma kua la yã́i. 6Ɔ̃ à mɛ̀: Mámɛ má n deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua ũ. Ɔ̃ Mↄizi ↄkù a wɛ́wa, kɛ́ a wɛsia Lualɛ vĩa vĩ yã́i. 7Ɔ̃ Dii mɛ̀: Ma taasi pↄ́ ma gbɛ̃́ↄ lɛ́ kɛ Egipi è, mɛ́ ma wii pↄ́ an wɛtãnaↄ tò aalɛ lɛ́ mà. Má ń wãwãkɛa dↄ̃. 8A yã́ mɛ́ tò ma pila mà ń sí Egipiↄwa, mí ń bↄlɛ bùsupiu, mí gɛ́ńnↄ bùsu táaede yàasau, gu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu, bùsu pↄ́ Kanaaↄ kuu ń Itiↄ ń Amↄleↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ. 9Isailiↄ wiilɛa ma le sa, mɛ́ ma ĩa pↄ́ Egipiↄ lɛ́ damá è. 10Gɛ́ sa, ma n zĩ Falaↄ̃ↄwa, kɛ́ ǹ ma gbɛ̃́ Isailiↄ bↄlɛ Egipi. 11Ɔ̃ Mↄizi ò Luaɛ: Dén ma ũ kɛ́ mà gɛ́ Falaↄ̃ↄwa mà Isailiↄ bↄlɛ Egipii? 12Lua òɛ̀: Máↄ kunnↄɛ. Zĩa pↄ́ ma n zĩ seelan kɛ: Tó n ń bↄ́lɛ Egipi, á ma sísi gbɛɛ bee pↄlɛu. 13Ɔ̃ Mↄizi ò Luaɛ: Tó ma gɛ má ò Isailiↄnɛ ma mɛ̀ an deziↄ Lua mɛ́ ma zĩmá, tó aa ma la n tↄ́i, kpelewa má onɛ́i? 14Lua wèwà à mɛ̀: Mámɛmaa gbɛ̃́ pↄ́ má dɛ a ũ. Onɛ́ mámɛ ma n zĩmá. 15Lua òɛ̀ lↄ: O Isailiↄnɛ ǹ mɛ ma Dii an deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua mɛ́ n zĩmá. Ma tↄ́n we gↄↄpii. Àↄ ma sisi màa e á buiwa. 16Gɛ ǹ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kãaa, ní onɛ́ ma Dii an deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua mɛ́ bↄ̀ mↄ̀ma. Onɛ́ málɛ ń e, ma yã́ pↄ́ wàlɛ kɛnɛ́ Egipi è. 17Má ń bↄlɛ Egipi, gu pↄ́ aalɛ taasikɛupi, mí gɛ́ńnↄ bùsu pↄ́ Kanaaↄ kuu ń Itiↄ ń Amↄleↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ, gu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu. 18Aa n yãmaɛ. Mpi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ à gɛ Egipiↄ kía le, í oɛ̀ ma Dii Ɛbɛluↄ Lua mámɛ ma bↄ mↄwá, ma mɛ̀ aà á gba zɛ́ à gɛ́ gↄↄ àaↄ̃ kɛi guwaiwaiu, kɛ́ à e sa'o mapi ma Dii á Luawa. 19Má dↄ̃ kɛ́ Egipiↄ kía a we à gɛ́o, mɛ́ i kɛ ma gãnàwà bàasio. 20Má ↄtↄ̃ Egipiↄwa, mí dabudabuↄ kɛ mà kpaońzi, i gbasa á gbaɛ. 21Má tó Egipiↄ á wɛgwa, kɛ́ tó álɛ tá, á tá ↄgiio. 22Á nↄɛ píi ã́nusu ge vua nↄamblebↄↄ ń pↄkasaↄ gbɛa a Egipi nↄɛ deewa ń ń nↄɛ pↄ́ kú aà bɛↄ, í da á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛↄnɛ. Màa á Egipiↄ pↄ́ↄ símá dúuduu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\