Bↄa 30

1Lɛpusiali ã́ ǹ tulaletikatɛakĩi kɛò. 2A gbã̀a iↄ gã̀sĩsuu do, a yàasa gã̀sĩsuu do lↄ, a gbã̀a ń a yàasao iↄ sáa, a lɛsĩ iↄ gã̀sĩsuu pla. Ní kɛ ń kↄ́baↄ. 3Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kúlɛ a kpɛↄwa ǹ liai ń a musuo ń a kↄ́baↄ, ní zãble a bèewa ń vuao ǹ liai. 4Vua zã pi kpɛla ń kpɛleo mɛ̀n plapla, ní pɛ́pɛ zã pↄ́ wa blèwà zĩ́lɛ oi, kɛ́ wà e lipↄ̃ↄↄ sↄlↄsↄlↄu tulaletikatɛakĩipi sɛbↄ ũ. 5Lɛpusiali ã́ lipↄ̃ↄↄpiↄ ũ, ní kpá ń vuao. 6Tulaletikatɛakĩipi dilɛ suuna pↄ́ kpaa ikoyã kpagoloi aɛ, bↄaa ń duunkɛ̃makĩi pↄ́ wì ta kpagolopilɛo, gu pↄ́ máli kpaaũnnↄ. 7Aalona líↄ tulaleti gĩnana ka a tɛ́u lá gu lɛ́ dↄ, gↄↄ pↄ́ àlɛ filiaↄ kɛkɛ. 8Ali tulaletikaɛ̀ tɛ́u lↄ oosiɛlɛ filianagↄↄ. Màa tulaleti súɛlɛ aliↄ dↄ ma aɛ gↄↄpii e á buiwa. 9Wasuli tulaleti pãle ka a tɛ́uo, ge sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge pↄ́wɛnti, mɛ́ wasuli imia kawào. 10Wɛ̃ ń wɛ̃o gɛ̃n dodo Aalona líↄ sa pↄ́ wì o duuna yã́ musu au máma a kↄ́baↄwa duunkɛ̃ama yã́i. Á buiↄ líↄ kɛ màa lↄ wɛ̃ ń wɛ̃o gɛ̃n dodo duunkɛ̃ama yã́i. Tulaletikatɛakĩipiá ma pↄ́ɛ ń a mìbao. 11Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 12Tó n Isailiↄ nào, an baade líↄ fĩabomɛɛ azĩa boa yã́i, kɛ́ gagyãe su ń le naopi kɛgↄↄo yã́i. 13Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ wà ń naoↄ kĩ́i, aàli ã́nusu kpá galaũ soolo, lá wà a gbia dìlɛ luakukĩiwa, gela bao. Ãnusu galaũ soolopi mɛ́ aↄ asea pↄ́ wàli símɛɛ ũ. 14Gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ da gbɛ̃́ pↄ́ wà ń naoↄ guu, tó à kà wɛ̃̀ bao ge a dɛa, a aseapi kpaɛ. 15Tó álɛ aseapi kpaa ázĩa boa yã́i, ↄde su kpa dɛ a lɛ́ao, mɛ́ taaside su kpa à kɛ̃́sãio. 16Duunakɛ̃a Isailiↄwa ↄ̃api símá, ní kpá wà kpaaũkpɛ zĩ kɛò. Ɔ̃api a tó á Isailiↄ duuna kɛ̃́wá, a yã́ líↄ dↄmagu. 17Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 18Dàa pí ń mↄgotɛ̃o gbãbↄ'ikabↄ ũ, ní a dibↄ pí ń mↄgotɛ̃o lↄ, ní dilɛ kpaaũkpɛ zãnguo ń sa'okĩio, ní íkau. 19Aalona ń a nɛ́ↄ líↄ ń ↄↄ ń ń gbáↄ pípiò. 20Gↄↄ pↄ́ aalɛ gɛ̃ kpaaũkpɛu, aali kɛ màa kɛ́ aasu gao yã́i. Tó aalɛ mↄ́ pↄ́ káimɛɛ tɛ́u à tɛ́kũ sa'okĩiwa lↄ, 21aaliↄ ń ↄↄ ń ń gbáↄ pipi, kɛ́ aasu gagao yã́i. Bee iↄ dɛ ikoyã ũ Aalonaɛ ń a buiↄ e gↄↄpii. 22Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 23Pↄ́ gĩnana maaɛ beeↄ sɛ́: Lí'ↄ íwa kiloo soolo ń sinamↄ litɛɛ gĩnanao kiloo àaↄ̃ ń kanɛli fee bui gĩnanao kiloo àaↄ̃ 24ń kasiao kiloo soolo, lá wà a gbia dìlɛ luakukĩiwa. Nísi sɛ́ litili soolo, 25ní nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũ kɛò lá tulaletizↄ̃na ì kɛwa, nísipi iↄ dɛ ma pↄ́ ũ. 26Nísipi máma kpaaũkpɛwa ń ikoyã kpagoloo 27ń táabũnuo ń a pↄkeleↄ ń dauo ń a pↄkeleↄ ń tulaletikatɛakĩio 28ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩio ń a pↄkeleↄ píi ń dàao ń a dibↄo, 29ní pↄ́piↄ dilɛ ma pↄ́ ũ, aai gↄ̃ ma pↄ́ ũ ń a mìbao. Pↄ́ pↄ́ kã̀ pↄ́piↄ keewa píi, à gↄ̃̀ ma pↄ́ ũɛ. 30Nísipi ka Aalona ń a nɛ́ↄwa, ní ń dilɛ ma pↄ́ ũ, kɛ́ aa e ma gbagba. 31O Isailiↄnɛ aaↄ dↄ̃ gↄↄpii kɛ́ nísipiá ma pↄ́ɛ. 32Wasuli ká gbɛ̃nazĩna mɛwao. Á gbɛ̃e su nísipi taa kɛo, kɛ́ ma pↄ́ɛ yã́i, íↄ dↄ̃ kɛ́ ma pↄ́ɛ. 33Gbɛ̃́ pↄ́ nísipi taa kɛ̀, ge a kà gbɛ̃́ pↄ́ dɛ sa'ona ũowa, wà ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu wà dɛ. 34Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: Pↄ́ gĩnanaɛ beeↄ sɛ́: Sitakili'ↄ ń onikalitɛɛo ń galibanuli'ↄo ń zↄ̃go lí'ↄo sáasaa. 35Pↄ́piↄ yãalɛ ǹ zↄ̃ tulaleti pↄ́ wì kátɛa ũ lá tulaletizↄ̃na ì kɛwa, ní wisikau, iↄ dɛ ma pↄ́ ũ a zɛ́i. 36Ǹ a kĩni lↄ́ ǹ a tibo, ní dilɛ ikoyã kpagolo aɛ kpaaũkpɛu, gu pↄ́ máli kpaaũnnↄ. 37Ásu tulaletipi taa kɛ ázĩaɛo. Àli dilɛ ma pↄ́ ũ. 38Gbɛ̃́ pↄ́ a taa kɛ̀, àlɛ a gĩkpa, wà ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu wà dɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\