Bↄa 31

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Ma! Ma Uli nɛ́ Bezalɛli, Hulu tↄũna, Yuda bui sɛ̀. 3Má tò ma Nisĩna dìɛ̀, ↄ̃ à ↄ̃nↄ ń gↄ̃io ń dↄ̃ao è ↄzĩ píi yã́ musu. 4A vua zĩ dↄ̃ ń ã́nusu zĩo ń mↄgotɛ̃ zĩo ń gↄ̃inakɛa pↄ́wao. 5A gbɛ̀ bɛɛɛde ãa ń a daa pↄ́uo dↄ̃ ń lí'ãao ń ↄzĩ píio. 6Bee gbɛa ma Aisama nɛ́ Ɔↄliabu, Dã bui dìlɛ aà dↄnlɛde ũ. Ma ↄzĩkɛnaↄ gbà ↄ̃nↄ píi, kɛ́ aa e zĩ pↄ́ má dànɛ́ↄ kɛ: 7Kpaaũkpɛ, ikoyã kpagolo ń a nɛtaɛo ń kpɛ́pi pↄkeleↄ píi, 8táabũnu ń a pↄkeleↄ, vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ dau ń a pↄkeleↄ píi, tulaletikatɛakĩi, 9sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi ń a pↄkeleↄ píi, dàa ń a dibↄo, 10pↄkasa pↄ́ wa tã̀ↄ, sa'ona Aalona pↄkasa pↄ́ ali sↄ̃omaziↄ ń aà nɛ́ↄ sa'on pↄkasaↄ píi, 11nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũ, zwã̀akpɛ tulaleti gĩnana. Aa pↄ́piↄ kɛ, lá má dìlɛnɛwa píi. 12Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 13O Isailiↄnɛ aa kã́mabogↄↄ pↄ́ má dìlɛ yãda, asa a dɛ seela ũ mapi ń ápiↄ zãnguo e á buiwa, kɛ́ à e dↄ̃ ma Dii ma á sɛ́ ma gbɛ̃́ↄ ũɛ. 14Àli kã́mabogↄↄpi yãda, asa gↄↄpi adoaɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ i gↄↄpi yãdao, à gàɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ zĩkɛ̀ gↄↄpi zĩ́, wà ade bↄ a gbɛ̃́ↄ guu wà dɛ. 15Àli zĩkɛ gↄↄ soolo, a gↄↄ soplade íli kã́mabo, asa ma Dii ma pↄ́ɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ zĩkɛ̀ kã́mabogↄↄzĩ, à gàɛ. 16Isailiↄ lí kã́mabogↄↄpi yãda, aa dilɛ gbia e ń buiwa ma bàakuańnↄ yã́ ũ. 17Ìↄ dɛ seela ũ mapi ń Isailiↄ zãnguo gↄↄpii, asa ma Dii ma musu ń dṹniao kɛ̀ gↄↄ sooloɛ, ↄ̃ má làa, ↄ̃ ma kã́mabò a gↄↄ soplade zĩ́. 18Kɛ́ Dii yã'ò Mↄiziɛ Sinai gbɛ musu a làa, ↄ̃ à ikoyã kɛ̃̀ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄwa mɛ̀n pla ń azĩa ↄtonao, a kpàwà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\