Bↄa 33

1Dii mɛ̀: Fɛlɛ go la, mpi ń gbɛ̃́ pↄ́ n ń bↄ́lɛ Egipiↄ, ní gɛ́ńnↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuoↄnɛ ma mɛ̀ má kpá ń buiↄwau. 2Má a Malaika zĩ aà dↄaaɛ́, mí Kanaaↄ ń Amↄleↄ ń Itiↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ yáɛ́. 3À gɛ́ bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupiu. Ãma má gɛ́ánↄo, kɛ́ másu á kaalɛ zɛ́uo yã́i, asa swã́gbãadeↄn á ũ. 4Kɛ́ gbɛ̃́ↄ yãpãsĩpi mà, aa ↄ́ↄlↄ̀, ↄ̃ gbɛ̃e i a nↄamblebↄↄ da lↄo. 5Asa Dii yã'ò Mↄiziɛɛ, ↄ̃ a ò Isailiↄnɛ à mɛ̀: Swã́gbãadeↄn á ũ, baa tó Dii gbasɛ̀ánↄ kɛ̀sɛ do, a á kaalɛɛ. À á nↄamblebↄↄ wolo, míↄ dↄ̃ lá má kɛɛ́. 6Ɔ̃ Isailiↄ ń nↄamblebↄↄ wòlo Olebu gbɛ saɛ, aai da lↄo. 7Mↄizi ì zwã̀akpɛ sɛ à gɛ dↄ bòo kpɛ kɛ̃a bòopiwa yↄↄ. À tↄkpàɛ̀ kpaaũkpɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ ye Dii yã́i ↄ̃ ade ì bↄ gɛ́ kpaaũkpɛpi kĩ́i bòo kpɛ we. 8Tó Mↄizi bↄ̀ lɛ́ gɛ́ kpɛ́pi kĩ́i, baade ì bↄ zɛ a kpɛɛlɛ àↄ aà gwa e à gɛ gɛ̃u. 9Tó Mↄizi gɛ̃̀ kpɛ́piu, tɛlu ì pila ku kpɛɛlɛa, ↄ̃ Dii ì yã'oaànↄ. 10Tó gbɛ̃́ↄ è tɛlupi ku kpɛɛlɛa, baade ì kúlɛ a kpɛɛlɛ. 11Dii ì yãbↄ kↄ̃ lɛ́u ń Mↄizio, lá gbɛ̃́ ì yã'o ń a gbɛ̃naowa. Mↄizi ì ɛa su bòou, ãma Nuni nɛ́ Yozuee aà zↄbãna lí bↄ kpɛ́piuo. 12Mↄizi ò Diiɛ: Ń òmɛɛ mà gɛ́ ń gbɛ̃́piↄ, ãma ni gbɛ̃́ pↄ́ ńlɛ damɛɛ omɛɛo. Kási a kɛ sↄ̃, n mɛ̀ ń ma dↄ̃ n gbɛ̃na ũ, mɛ́ n ma wɛgwà. 13Lá n ma wɛgwà, to mà n làasooↄ dↄ̃ sa, kɛ́ mà e màↄ n dↄ̃, míↄ nannↄ sĩana. Ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ buiɛ beeá n gbɛ̃́ↄnɛ. 14Ɔ̃ Dii wèwà à mɛ̀: Má gɛ́ánↄ mazĩa, mí tó à kã́mabo. 15Mↄizi mɛ̀: Tó ńyↄ̃ gɛ́wanↄo, ńsu gowanↄ lao. 16Tó ni gɛ́wanↄo, kpelewa wa e dↄ̃ kɛ́ mapi ń n gbɛ̃́piↄ wá nannↄi? Wa wá dↄ̃kↄ̃ɛ ń buipãleↄ dṹniau kpelewa ni? 17Dii òɛ̀: Yã́ pↄ́ ń gbɛ̀aapi má kɛ, asa ma n wɛgwàɛ, má n dↄ̃ ma gbɛ̃na ũ. 18Mↄizi mɛ̀: Ǹ n gawi ↄlↄmɛɛ. 19Ɔ̃ Dii wèwà à mɛ̀: Má n aɛ baa vĩ ń ma gawipio píi, mí a tↄ́ onɛ. Ma Dii, gbɛ̃́ pↄ́ má ye sùuukɛaànↄ ↄ̃ má kɛ, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ má ye wɛ̃nadↄ̃ɛ̀ ↄ̃ má dↄ̃ɛ̀. 20Ɔ̃ à mɛ̀: Ńyↄ̃ fↄ̃ ma oa gwao, asa gbɛ̃nazĩna a fↄ̃ wɛsimalɛ àↄ kuo. 21Dii ɛ̀a mɛ̀: Gugwa da ma saɛ kɛ. Zɛ gbɛ musu we. 22Tó ma gawipi lɛ́ gɛ̃, má n sↄlↄ gbɛ̀sↄↄu, mí ↄkunla e mà gɛ̃. 23Tó ma ↄgònla, ní ma kpɛ oi e sa, ãma ńyↄ̃ ma oa eo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\