Bↄa 35

1Mↄizi Isailiↄ kã̀aa píi, a ònɛ́: Yã́ pↄ́ Dii dìlɛ àↄ kɛn kɛ: 2Àli zĩkɛ gↄↄ soolo, a gↄↄ soplade zĩ́ iↄ dɛɛ́ Dii pↄ́ ũ a zɛ́i. Kã́mabogↄↄ zĩ́ɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ zĩkɛ̀ zĩbeezĩ à gàɛ. 3Baa tɛ́ ásu ká á bɛ kã́mabogↄↄzĩo. 4Mↄizi ò Isailiↄnɛ píi à mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii dìlɛn kɛ: 5À gbada Diiɛ ń pↄ́ pↄ́ á vĩo. Lá à gbɛ̃́ pↄ gbà, aà da Diiɛ màa, vua ge ã́nusu ge mↄgotɛ̃ 6ge babuuna ge bà gàalulade ge wↄ̃ↄtɛ̃na ge zwãa ge blekã 7ge sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛ ge ayo báa totoa ge lɛpusiali 8ge filia nísi ge pↄ́ gĩnana pↄ́ wì nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ ń tulaletio kɛòↄ 9ge onisi ge gbɛ̀ bɛɛɛde pↄ́ wa zĩkɛò sa'o'ula ń aà bↄ̀ↄloonnↄɛowaↄ. 10Á gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃i vĩ píi aà mↄ zĩ pↄ́ Dii dìlɛ kɛ. 11Zwã̀akpɛ ń a báao ń a zwãa pↄ́ wa kuao, a mↄkoolonaↄ, a lipɛpɛɛↄ, a lipↄ̃ↄↄ, a lipɛlɛↄ, lipɛlɛpi zɛbↄↄ, 12kpagolo ń a lipↄ̃ↄↄ ń a nɛtaɛo ń a zwãa pↄ́ wa kpaio, 13táabũnu ń a lipↄ̃ↄↄ ń a taↄ ń a pɛ̃ɛ pↄ́ wa kpa Diiwaↄ, 14dau ń a pↄkeleↄ ń a filiaↄ ń a nísio, 15tulaletikatɛakĩi ń a lipↄ̃ↄↄ, nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ, tulaleti, zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ zwãa, 16sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi ń a mↄyãayãana pↄ́ wa pí ń mↄgotɛ̃o ń a lipↄ̃ↄↄ ń a pↄkeleↄ, mↄgotɛ̃ dàa ń a dibↄo, 17kaa zwãaↄ ń a lipɛlɛↄ ń lipɛlɛpi zɛbↄↄ, kaa lɛ́ zwãa, 18zwã̀akpɛ kũbↄↄ, kaa kũbↄↄ ń a baↄ, 19pↄkasa pↄ́ wa tã̀ wàli da wà zwã̀akpɛpi zĩ kɛòↄ, pↄkasa pↄ́ sa'ona Aalona ali sↄ̃ò Diiziↄ ń pↄ́ pↄ́ aà nɛ́ↄ lí da wàↄ Dii gbagbaòↄ. 20Isailiↄ gò Mↄizi kĩ́i ḿpii, 21ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ gbà aa yã́pi sɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndooↄ gbadà Diiɛ ń kpaaũkpɛ pↄ́ↄ ń a zĩkɛbↄↄ ń sa'onaↄ pↄkasaↄ. 22Gbɛ̃́ pↄ́ aa yeiↄ, gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi, aa mↄ̀ ń yàbaaↄ ń swã́liↄ ń tãanaↄ ń zãↄ ń nↄamblebↄ pↄ́ wa pì ń vuaoↄ píi. An píi aa ń vua kpà Diiwaɛ. 23Gbɛ̃́ pↄ́ aa babuuna ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao vĩ ge bàabaa ge blekã ge sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛↄ ge ayo báaↄ píi, aa mↄ̀ò. 24Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ gbada Diiɛ ń ã́nusuo ń mↄgotɛ̃oↄ mↄ̀ò lↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ aa lɛpusiali vĩ wà zĩkɛbↄↄ kɛoↄ mↄ̀ò lↄ. 25Nↄɛ pↄ́ aa pↄ́tãa gↄ̃i vĩↄ mↄ̀ ń babuunaↄ ń bà gàaluladeↄ ń wↄ̃ↄtɛ̃naↄ ń bàabaao. 26Nↄɛ pↄ́ an pↄ gbà mɛ́ aa gↄ̃i vĩↄ blekã tã̀. 27Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mↄ̀ ń òsoↄ ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ, kɛ́ wà zĩkɛò sa'o'ula ń aà bↄ̀ↄloonnↄɛowa. 28Aa mↄ̀ lↄ ń filia nísio ń nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ pↄ́ gĩnanaↄ ń tulaleti pↄ́ↄ. 29Isaili pↄ́ aa yã́pi sɛ̀ ń nↄ̀sɛmɛndooↄ mↄ̀ ń zĩ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛpi pↄ́ↄ wà Dii gbà. 30Ɔ̃ Mↄizi ò Isailiↄnɛ: Dii Uli nɛ́ Bezalɛli, Hulu tↄũna Yuda bui sɛ̀, 31a tò a Nisĩna dìɛ̀, ↄ̃ à ↄ̃nↄ ń gↄ̃io ń dↄ̃ao è ↄzĩ píi yã́ musu. 32A vua zĩ dↄ̃ ń ã́nusu zĩo ń mↄgotɛ̃ zĩo ń gↄ̃inakɛa pↄ́wao 33ń gbɛ̀ bɛɛɛde ãao ń a daa pↄ́uo ń lí'ãao ń ↄzĩ píio. 34Dii aà gbà zɛ́ lↄ aà ↄzĩpiↄ danɛ́. À Aisama nɛ́ Ɔↄliabu, Dã bui gbà zɛ́ màa lↄ. 35A tò ↄ̃nↄ pànɛ́ aa ↄzĩ píi kɛ ń gↄ̃inakɛawao ń zwã̀atãao ń kↄ̀ↄkɛ̃a zwãawao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. Aa ↄzĩ bee taaↄ kɛa dↄ̃ píiɛ ń a gↄ̃inakɛaↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\