Bↄa 36

1Bezalɛli ń Ɔↄliabuo ń gↄ̃ide pↄ́ Dii ń gbá gↄ̃i ń ↄ̃nↄo aaↄ zĩpi kɛa dↄ̃ↄ píi, aai luakukĩi dↄ ń a pↄ́ↄ píi lá Dii dìlɛwa. 2Ɔ̃ Mↄizi Bezalɛli ń Ɔↄliabuo sìsi ń gↄ̃ide pↄ́ Dii gↄ̃ikɛ dↄ̃a kpàmá mɛ́ an nↄ̀sɛ ye zĩpi kɛaiↄ, kɛ́ aa mↄ ↄkpa zĩpiwa. 3Aa gba pↄ́ Isailiↄ mↄ̀ò Mↄiziɛ wà luakukĩi kɛò sɛ̀lɛ. Lá gu lɛ́ dↄ Isailiↄ ìↄ mↄɛ̀ ń gbaapiↄɛ. 4Ɔ̃ gↄ̃ide pↄ́ aalɛ luakukĩi zĩ kɛpiↄ, an baade gò azĩa, aa gɛ ò Mↄiziɛ: 5Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ↄ lɛ́ mↄ́ò zↄ̃ↄ dɛ lá Dii dìlɛ wà zĩkɛòa. 6Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀ wà kpàwakɛ bòou wà mɛ: Gↄ̃ɛ, nↄɛ, gbɛ̃e su mↄ́ ń luakukĩi gbapio lↄo. Ɔ̃ wà zɛ̀ màa, 7asa pↄ́ pↄ́ wà mↄ̀ò kpɛ́pi zĩ kɛi fɛ̃̀ɛ. 8Gↄ̃ide pↄ́ kú zĩkɛnaↄ guuↄ mɛ́ zwã̀akpɛpi kɛ̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ aa tã̀ ń bataɛao, aa gↄ̃inakɛ̀wà lán malaika gã̀sĩadeↄwa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao lɛ kwi. 9Pↄ́lɛpiↄ gbã̀a gã̀sĩsuu baakwi plaplasaiɛ, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu síiↄ̃siiↄ̃. Pↄ́lɛpiↄ zↄ̃ↄ sáa màa píiɛ. 10Aa pↄ́lɛpiↄ nàminami lɛ sↄ́sↄoɛ, 11ↄ̃ aa babuuna lɛtãnkɛ̀ wa dↄ̀dↄ zwãapiↄ lɛ́ↄwa 12mɛ̀n blakwikwi, bapiↄ bↄaa ń kↄ̃o píiɛ. 13Aa mↄkoolonaↄ pì ń vuao mɛ̀n blakwi, ↄ̃ aa bapiↄ kàkau aa zwã̀akpɛ zwãapi dàokↄ̃i. 14Aa blekã pↄ́lɛ tã̀ lɛ kuɛdo, kɛ́ wàli kú zwã̀akpɛpia. 15Pↄ́lɛpiↄ lɛ do gbã̀a gã̀sĩsuu baakwiɛ, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu síiↄ̃. Pↄ́lɛ lɛ kuɛdopiↄ zↄ̃ↄ sáa màa píiɛ. 16Aa a lɛ sↄoↄ nàmi adoa, ↄ̃ aa a lɛ sooloↄ nàmi adoa lↄ. 17Aa bà lɛtãnkɛ̀ aa dↄ̀dↄ zwãapiↄ lɛ́ↄwa mɛ̀n blakwikwi, 18ↄ̃ aa mↄkoolonaↄ pì ń mↄgotɛ̃o mɛ̀n blakwi, kɛ́ wà e bapi kákau, kpɛ́ zwãapi i dakↄ̃i. 19Aa sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛↄ dàdakↄ̃i, kɛ́ wàli kú zwã̀akpɛpia, ↄ̃ aa ayo báaↄ dàdakↄ̃i, kɛ́ wàli kúa lↄ. 20Aa lɛpusiali ã̀ pɛ̀pɛɛpɛpɛɛ zwã̀akpɛpi lipɛlɛↄ ũ. 21Lípiↄ gbã̀a gã̀sĩsuu kwikwiɛ, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu dodo ń kĩnio. 22Aa lipɛpɛɛpiↄ swã́ bↄ̀bↄ aa kpàaĩ mɛ̀n plapla. Màa aa zwã̀akpɛ lípiↄ kɛ̀ píi. 23Aa lipɛpɛɛↄ kɛ̀ màa mɛ̀n bao zwã̀akpɛpi gɛↄmidↄkĩi oi pↄ́ ũ, 24ↄ̃ aa a zɛbↄↄ pì ń ã́nusuo mɛ̀n bla, kɛ́ wàli lí mɛ̀n baopiↄ pɛ́pɛu, lí mɛ̀ndo iↄ zɛbↄ vĩ pla a swã́ↄ gɛ̃kĩi ũ. 25Aa lipɛpɛɛↄ kɛ̀ màa zwã̀akpɛ gugbãntoo oi pↄ́ ũ, 26ↄ̃ aa ń zɛbↄↄ pì ń ã́nusuo mɛ̀n bla, kɛ́ wàli dilɛ mɛ̀n pla wà lí mɛ̀ndo swã́ pɛ́pɛu. 27Aa lipɛpɛɛ kɛ̀ màa mɛ̀n soolo zwã̀akpɛ bɛ'aɛ oi pↄ́ ũ, 28ↄ̃ aa lipɛpɛɛ kɛ̀ mɛ̀n pla zwã̀akpɛ bɛ'aɛ oi golaↄ pↄ́ ũ. 29Aa a gola lí mɛ̀n plapiↄ pàa aa nàkↄ̃wa za zĩ́lɛ e musu. Zã mɛ̀ndodo ↄ̃ aa vĩ. 30Zwã̀akpɛpi kpɛ́ lipɛpɛɛↄ mɛ̀n swaaↄ̃ɛ ń ã́nusu zɛbↄↄ mɛ̀n gɛ̃o ń mɛ̀ndoo, lípiↄ píi ń a zɛbↄↄ màa mɛ̀n plapla. 31Aa lɛpusiali ã̀ pↄ̃̀ↄpↄ̃ↄ mɛ̀n sↄo zwã̀akpɛ kpɛ do lipɛpɛɛↄ yebↄ ũ, 32ↄ̃ aa ã̀ lↄ mɛ̀n sↄo a kpɛ do lipɛpɛɛↄ yebↄ ũ. Aa lipↄ̃ↄↄ pãleↄ ã̀ lↄ mɛ̀n sↄo zwã̀akpɛpi bɛ'aɛ oi lipɛpɛɛↄ yebↄ ũ. 33Aa lipↄ̃ↄↄ pↄ́ aↄ ku guo, à pã lipɛpɛɛↄla guoguo bↄa a lɛ́la e a lɛ́le kɛ̀. 34Aa vua kùlɛ lipɛpɛɛpiↄwa, ↄ̃ aa zã pì ń vuao lipↄ̃ↄↄpiↄ sↄlↄkĩi ũ. Aa vua kùlɛ lipↄ̃ↄↄpiↄwa lↄ. 35Aa zwãa kɛ̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao, aa gↄ̃inakɛ̀wà lán malaika gã̀sĩadeↄwa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 36Aa lɛpusiali ã̀ mɛ̀n síiↄ̃ zwãapi lipɛlɛↄ ũ, ↄ̃ aa vua kùlɛwà píi. Aa lipɛlɛpiↄ kálo pì ń vuao, ↄ̃ aa a zɛbↄↄ pì ń ã́nusuo mɛ̀n síiↄ̃. 37Aa zwãa kɛ̀ kpɛ́pi lɛ́ pↄ́ ũ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao, aa gↄ̃inakɛ̀wà ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 38Aa lɛpusiali ã̀ mɛ̀n sↄo a lipɛlɛↄ ũ, ↄ̃ aa a kũbↄↄ pì. Aa fùa kù lípiↄwa ń vuao, aa a mↄ̀pↄ̃ↄↄ kpà ń vuao, ↄ̃ aa a zɛbↄↄ pì ń mↄgotɛ̃o mɛ̀n sↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\