Bↄa 37

1Bezalɛli kpagolo kɛ̀ ń lɛpusialio. A gbã̀a gã̀sĩsuu pla ń kĩnio, a yàasa gã̀sĩsuu do ń kĩnio, a lɛsĩ lↄ gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 2À vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ lɛ̀wà a guu ń a kpɛo píi, ↄ̃ à zãblè a lɛ́wa ń vuao à lìai. 3À vua zã pì mɛ̀n síiↄ̃ kpagolopi pↄ́ ũ, ↄ̃ a pɛ̀pɛ a gbá mɛ̀n síiↄ̃ↄwa kpɛla ń kpɛleo. 4À lɛpusiali ã̀ pↄ̃̀ↄpↄ̃ↄ, à vua kùlɛ lípiↄwa. 5À lipↄ̃ↄↄpiↄ sↄ̀lↄ zã pↄ́ pɛ́pɛ kpagolo saaloↄwau kpagolopi sɛ́liↄ ũ. 6À a nɛtaɛ pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo duunkɛ̃makĩi ũ, a gbã̀a gã̀sĩsuu pla ń kĩnio, a yàasa gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 7À malaika gã̀sĩadeↄ pì mɛ̀n pla ń vua pↄ́ á gbɛ̃̀gbɛ̃ maannↄo nɛtaɛpi pↄ́ ũ, 8ado lɛ́la, ado lɛ́le. À malaikapiↄ pì zɛawà gↄ̃̀ↄɛ kpɛla ń kpɛleo. 9An gã̀sĩaↄ pooa musu a nɛtaɛpia. An aɛ dↄakↄ̃wa, an wɛ́ pɛa a nɛtaɛpiwa. 10Aa táabũnu kɛ̀ ń lɛpusialio, a gbã̀a gã̀sĩsuu pla, a yàasa gã̀sĩsuu do, a lɛsĩ lↄ gã̀sĩsuu do ń kĩnio. 11Aa vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kùlɛwa, ↄ̃ aa zãblè a lɛ́wa ń vuao aa lìai. 12Aa lipɛpɛɛ dà aa lìai, a lɛsĩ kà ↄtã do, ↄ̃ aa zãblè a lɛ́wa ń vuao. 13Aa vua zã pì mɛ̀n síiↄ̃ táabũnupi pↄ́ ũ, aa pɛ̀pɛ a gola mɛ̀n síiↄ̃ↄwa a gbápɛkĩi. 14Aa zãpiↄ pɛ̀pɛ lipɛpɛɛpi zĩ́lɛ táabũnupi sɛ́liↄ pↄ́ ũ. 15Lɛpusiali ↄ̃ aa ã̀ lipↄ̃ↄↄpiↄ ũ, aa vua kùlɛ lípiↄwa, kɛ́ wàli táabũnupi sɛò. 16Aa tapɛlɛntiↄ ń toonaↄ pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo táabũnupi pↄ́ↄ ũ ń imibↄↄ ń lo pↄ́ wa vɛ̃ɛ kauↄ. 17Aa dau pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo, aa a gbá ń a lidao ń a vú piaaↄ ń a bɛↄ gbɛ̃̀gbɛ̃ maannↄ ń vua doũo. 18Aa daupi gↄ̃na kɛ̃̀ mɛ̀n soolo, kpɛla àaↄ̃, kpɛle àaↄ̃. 19Gↄ̃napiↄ píi vú vĩ mɛ̀n àaↄ̃'aaↄ̃ zoolozoolonnↄ lán kã́navuwa ń a bɛↄ. Màa dau gↄ̃na mɛ̀n soolopiↄ dɛ píi. 20Daupi lida vúpiↄ vĩ lↄ mɛ̀n síiↄ̃, apii ń a bɛo. 21A bɛpi mɛ̀ndo ku dau lidawa, gↄ̃na mɛ̀n plaↄ pɛ́kĩi. A plaade ku gↄ̃na mɛ̀n pla pãleↄ pɛ́kĩi, a àaↄ̃de ku gↄ̃na mɛ̀n pla pãleↄ pɛ́kĩi lↄ. Màa daupi lida gↄ̃na mɛ̀n sooloↄ dɛ. 22Aa daupi lida pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛoɛ ń a kↄpɛpɛkĩiↄ ń a gↄ̃napiↄ gↄ̃̀ↄ. 23Aa a filiaↄ pì mɛ̀n sopla ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo ń a kɛkɛbↄↄ ń a tɛ́sibↄↄ. 24Vua pↄ́ aa daupi pìò ń a pↄkeleↄ píi kiloo baakwi ń síiↄ̃oɛ. 25Aa tulaletikatɛakĩi kɛ̀ ń lɛpusialio. A gbã̀a gã̀sĩsuu do, a yàasa gã̀sĩsuu do lↄ. A gbã̀a ń a yàasao sáaɛ, a lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu pla. Aa pì ń a kↄ́baↄ gↄ̃̀ↄɛ. 26Aa vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ kùlɛ a kpɛↄwa aa lìai ń a musuo ń a kↄ́baↄ, ↄ̃ aa zãblèwà ń vuao aa lìai. 27Aa vua zã pì kpɛla ń kpɛleo mɛ̀n plapla, aa pɛ̀pɛ zã pↄ́ aa blewà zĩ́lɛ oi, kɛ́ wà e lipↄ̃ↄↄ sↄlↄu tulaletikatɛakĩipi sɛ́liↄ ũ. 28Lɛpusiali ↄ̃ aa ã̀ lipↄ̃ↄↄpiↄ ũ, aa kpà ń vuao. 29Aa nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ kɛ̀ lↄ ń tulaleti gĩnana gbãsĩsaio, lá tulaletizↄ̃na ì kɛwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\