Bↄa 38

1Aa lɛpusiali ã̀ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi kɛbↄ ũ. A gbã̀a gã̀sĩsuu sↄo, a yàasa lↄ gã̀sĩsuu sↄo. A gbã̀a ń a yàasao sáaɛ, a lɛsĩ sↄ̃ gã̀sĩsuu àaↄ̃. 2Aa pì ń kↄ́ba mɛ̀n síiↄ̃ↄ gↄ̃̀ↄɛ gola ń golao, ↄ̃ aa mↄgotɛ̃ kùlɛ sa'okĩipiwa. 3Aa a pↄkeleↄ pì ń mↄgotɛ̃oɛ, a ooↄ ń a pɛ́ɛluↄ ń a au'ɛlɛbↄↄ ń a saaↄ ń a tɛ́sibↄↄ píi. 4Aa mↄyãayãana pì ń mↄgotɛ̃o aa sↄ̀lↄ sa'okĩipi zíɛ, aa fɛ̀lɛò musu e sa'okĩipi guo. 5Aa mↄgotɛ̃ zã pì mɛ̀n síiↄ̃, aa dↄ̀dↄ mↄyãayãanapi golaↄwa a sɛ́liↄ pↄ́ ũ. 6Lɛpusiali ↄ̃ aa ã̀ a sɛ́lipiↄ ũ, aa kpà ń mↄgotɛ̃o. 7Aa a sɛ́lipiↄ sↄ̀lↄsↄlↄ zãpiↄu sa'okĩipi kpɛla ń a kpɛleo a sɛbↄ ũ. Aa sa'okĩipi kɛ̀ ń lipɛpɛɛↄ, mɛ́ a ɛ vĩ zòoloo. 8Aa dàa ń a dibↄo pì ń mↄgotɛ̃o. Aa pì ń nↄɛ pↄ́ aaì zĩkɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛↄ díiↄɛ. 9Ɔ̃ aa kaa dà. Gɛↄmidↄkĩi oi a gbã̀a gã̀sĩsuu basↄo. A zwãa pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao vĩ 10ń lipɛlɛↄ mɛ̀n bao ń mↄgotɛ̃ zɛbↄↄ mɛ̀n bao. Aa lipɛlɛ káloↄ ń a mↄ̀pↄ̃ↄↄ pì ń ã́nusuoɛ. 11Gugbãntoo oi a gbã̀a gã̀sĩsuu basↄo màa lↄ. A lipɛlɛↄ vĩ mɛ̀n bao ń mↄgotɛ̃ zɛbↄↄ mɛ̀n bao. Aa lipɛlɛ káloↄ ń a mↄ̀pↄ̃ↄↄ pì ń ã́nusuoɛ. 12Naa bɛ'aɛ oi a yàasa gã̀sĩsuu blakwi, mɛ́ a lipɛlɛↄ vĩ mɛ̀n kwi ń zɛbↄↄ mɛ̀n kwi. Aa lipɛlɛ káloↄ ń a mↄ̀pↄ̃ↄↄ pì ń ã́nusuoɛ. 13Naa gukpɛ oi a yàasa gã̀sĩsuu blakwiɛ. 14Zwã̀a gã̀sĩsuu gɛ̃o ku kaa lɛ́ ↄplaai ń a lipɛlɛↄ mɛ̀n àaↄ̃ ń a zɛbↄↄ mɛ̀n àaↄ̃. 15Zwã̀a gã̀sĩsuu gɛ̃o ku kaa lɛ́ ↄzɛɛi lↄ ń a lipɛlɛↄ mɛ̀n àaↄ̃ ń a zɛbↄↄ mɛ̀n àaↄ̃. 16Kaapi zwãaá pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛaoɛ. 17Lipɛlɛ zɛbↄↄá mↄgotɛ̃ɛ, mɛ́ lipɛlɛ káloↄ ń a mↄ̀pↄ̃ↄↄá ã́nusuɛ. Aa fùa kù lípiↄwa ń ã́nusuo píiɛ. Kaapi lipɛlɛↄ mↄ̀pↄ̃ↄↄá ã́nusuɛ píi. 18Kaapi lɛ́ zwã̀a gbã̀a gã̀sĩsuu baoɛ, a lɛsĩ gã̀sĩsuu sↄo lán kaa zwãawa. Aa kɛ̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛaoɛ, aa gↄ̃inakɛ̀wà ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 19Kaa lɛ́pi lipɛlɛↄ vĩ mɛ̀n síiↄ̃ ń mↄgotɛ̃ zɛbↄↄ mɛ̀n síiↄ̃. Lipɛlɛpi káloↄ ń a mↄ̀pↄ̃ↄↄá ã́nusuɛ, mɛ́ wà fùa kù lípiↄwa ń ã́nusuo. 20Zwã̀akpɛ kũbↄↄ ń kaa pↄ́ lìai kũbↄↄá mↄgotɛ̃ɛ píi. 21Mↄ pↄ́ wà ikoyã zwã̀akpɛ kɛ̀ò gbia lɛ́n kɛ: Mↄizi ò sa'onkia Aalona nɛ́ Itamaaɛ aà o Levii buiↄnɛ, ↄ̃ aa mↄpiↄ yↄ̃̀ kiloowa. 22Yuda bui Uli nɛ́ Bezalɛli, Hulu tↄũna yã́ pↄ́ Dii dìlɛ Mↄiziɛ kɛ̀ píi. 23Dã bui Aisama nɛ́ Ɔↄliabu kuaànↄ. Aàpi sↄ̃ ↄzĩkɛnaɛ, mɛ́ ì ɛa gↄ̃inakɛ pↄ́ↄwa, mɛ́ ì kↄ̀ↄkɛ̃ bàabaawa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 24Vua pↄ́ wà mↄ̀ò Diiɛ wà luakukĩi zĩ kɛ̀ò gbia kà tↄnu do, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa. 25Ãnusu pↄ́ wa kpà gbɛ̃́ↄ naogↄↄ gbia kà tↄnu àaↄ̃ ń kĩnio, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa. 26Wà ã́nusu sì baade miwa bɛka dodo. Bɛka do mɛ́ galaũ soolo ũ, lá wà a gbia lɛ́ dìlɛ luakukĩiwa. Wà ↄ̃api sì gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄwa, gↄↄ pↄ́ wàlɛ ń da gbɛ̃́ pↄ́ wà ń naoↄ guu. Aa gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa àaↄ̃ ń ↄ̀aa gɛ̃o ń plao ń basoplakwioɛ (603.550). 27Ãnusu pↄ́ wà luakukĩi ń a suunao zɛbↄↄ pìò gbia kà tↄnu àaↄ̃. Zɛbↄpi mɛ̀n basↄoↄ gbia tↄnu àaↄ̃ɛ. A mɛ̀ndo gbia kà kiloo baakwi. 28Ãnusu tↄnu kĩni pↄ́ gↄ̃̀ ↄ̃ wà lipɛlɛ kũbↄↄ kɛ̀ò ń mↄ̀pↄ̃ↄↄ, ↄ̃ wà fùa kùò lípiↄwa lↄ. 29Mↄgotɛ̃ pↄ́ wà mↄ̀ò Diiɛ gbia kà tↄnu pla ń kĩnio. 30Mↄgotɛ̃pi ↄ̃ wà kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ zɛbↄↄ pìò ń sa'okĩio ń a mↄyãayãanao ń sa'okĩipi pↄkeleↄ píi 31ń kaa pↄ́ liai lipɛlɛ zɛbↄↄ ń kaa lɛ́ lipɛlɛ zɛbↄↄ ń zwã̀akpɛ kũbↄↄ píi ń kaa pↄ́ liai kũbↄↄ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\