Bↄa 39

1Aa pↄkasa pↄ́ wì zĩkɛò zwã̀akpɛu tã̀ ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. Aa pↄkasa pↄ́ Aalona ali sↄ̃ò Diizi kɛ̀ɛ̀ lↄ, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 2Aa sa'o'ula kɛ̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao ń vuao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 3Aa vua gbɛ̃̀gbɛ̃ à gↄ̃̀ fɛ́lɛfɛlɛnnↄ, ↄ̃ aa pàapaa ba ũ aa gↄ̃inakɛ̀ò bàabaawa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 4Aa sa'o'ulapi kɛ̀ bakangãu ũɛ. 5Aa asana tã̀, kɛ́ wàli dↄ sa'o'ulapia ń sa'o'ula pↄ́lɛ doũpio ń bataɛao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 6Aa Isaili bui tↄ́ↄ kɛ̃̀ onisi gbɛↄwa lá pɛ̃nkɛ̃na ì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa, ↄ̃ aa dàda a kũbↄ pↄ́ wa kɛ̀ ń vuao guu. 7Aa pɛ̀pɛ sa'o'ulapi ba pↄ́ wa kà a gã̀uↄwa Isaili buiↄ yãdↄngugbɛↄ ũ, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 8Aa bↄ̀ↄloonnↄɛ kɛ̀ ń gↄ̃io. Aa tã̀ lá aa sa'o'ula tã̀wa ń pↄ́lɛ doũ pↄ́ wà sa'o'ulapi kɛ̀òpio ń bataɛao ń vuao ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao. 9Bↄ̀ↄpi gbã̀a ń a yàasao sáaɛ ↄtã dodo. 10Aa zãblèwà ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ dↄ̀ↄ síiↄ̃. A dↄ̀ↄ sɛ̃́ia saadↄani ń topazao ń ɛmɛlodio. 11A dↄ̀ↄ plaade tiikↄazi ń safiio ń diamaao. 12A dↄ̀ↄ àaↄ̃de belili ń agatao ń amɛtisio. 13A dↄ̀ↄ síiↄ̃de kisoliti ń onisio ń yasepeo. Aa ń dada a kũbↄ pↄ́ aa kɛ̀ ń vuaopiↄ guu. 14Gbɛpiↄ kuɛplaɛ Isaili buiↄ tↄ́ lɛ́u. Wà tↄ́piↄ kɛ̃̀ gbɛpiↄwa dodo, lá wì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa. 15Aa vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ tã̀ bↄ̀ↄpi pↄ́ ũ, a tãa dɛ lán balɛɛnawa. 16Aa gbɛkũbↄ tãanaↄ pì ń vuao bↄ̀ↄloonnↄɛpi pↄ́ↄ ũ lↄ mɛ̀n plapla, ↄ̃ aa tãanapiↄ dↄ̀dↄ bↄ̀ↄpi swã́ↄwa musu. 17Aa balɛɛna mɛ̀n plapiↄ dↄ̀dↄ bↄ̀ↄ tãana mɛ̀n plapiↄwa, 18ↄ̃ aa balɛɛnapiↄ lɛ doↄ dↄ̀dↄ gbɛkũbↄ pↄ́ kú bakangãuwaↄwa. 19Aa vua tãana mɛ̀n pla pãleↄ pì aa ń dↄdↄ bↄ̀ↄpi swã́ↄwa zĩ́lɛ oi, aa nà sa'o'ulapiwa. 20Aa vua tãana pãleↄ pì mɛ̀n pla lↄ, aa ń dↄdↄ sa'o'ulapi aɛ oi a pɛ́kĩi saɛ zĩ́lɛ oi asana musu. 21Aa bↄ̀ↄ tãanaↄ ń sa'o'ula tãanapiↄ dↄ̀kↄ̃wa ń babuuna tã́ao, bↄ̀ↄpi líↄ dↄa sa'o'ulapi asanawa, kɛ́ asu go sa'o'ulawao yã́i, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 22Aa ulatao pↄ́ wàli sa'o'ulapi daò zↄ̃̀ ń zwã̀a búunao. 23Aa sa'o'ulapi fↄ̃̀ guoguo a migɛ̃kĩi ũ, aa a nↄɛpi lɛ́ mibà, kɛ́ asu kɛ̃o yã́i. 24Aa gↄ̃inakɛ̀ ulataopi lɛ́wa aa lìai lán gbɛafu bɛwa ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃nao ń bataɛao. 25Aa ã́nanaↄ pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo, aa lòoloo ulataopi lɛ́wa gbɛafu bɛpiↄ zãnguo, 26ã́nanan kɛ, gbɛafu bɛn kɛ, ã́nanan kɛ, gbɛafu bɛn kɛ. Màa aa ulataopi lɛ́ kɛ̀kɛ e à gɛ̀ lìai à pɛ̀ɛ, wàli da wiliↄ sa'ozĩ kɛò, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 27Aa ulataoↄ kɛ̀ ń bàabaao Aalona ń a nɛ́ↄnɛ. 28Aa tulu ń fùa gbã̀aↄ kɛ̀ ń bàabaao lↄ, ↄ̃ aa sòolo geseↄ zↄ̃̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao. 29Aa asana kɛ̀ ń pↄ́lɛ pↄ́ wa tã̀ ń bataɛao, aa gↄ̃inakɛ̀wà ń babuunao ń bà gàaluladeo ń wↄ̃ↄtɛ̃naoɛ, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 30Aa mↄ̀ pɛpɛɛna pↄ́ ì Aalona dilɛ Dii pↄ́ ũ kɛ̀ ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo, ↄ̃ aa lakɛ̃̀wà, lá wì wɛ̃̀sãkɛ̃ pɛ̃nawawa, wà mɛ̀: Dii pↄ́ɛ. 31Aa vua pɛpɛɛnapi nà tulupiwa ń babuuna tã́ao, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 32Màa wà zwã̀akpɛpi zĩ kɛ̀ píi, wà a mìdɛ. Isailiↄ kpaaũkpɛpi kɛ̀, lá Dii dìlɛ Mↄiziɛwa. 33Aa mↄ̀ Mↄiziɛ ń zwã̀akpɛpio ń a pↄkeleↄ píi, ↄ̃n kɛ: A kũbↄↄ, a lipɛpɛɛↄ, a lipↄ̃ↄↄ, a lipɛlɛↄ, a zɛbↄↄ, 34sãsa báa pↄ́ wa kɛ̀kɛ tɛ̃́ɛɛↄ, ayo báa pↄ́ wa kuaↄ, zwãa pↄ́ dɛ suuna ũ, 35ikoyã kpagolo ń a sɛ́liↄ ń a nɛtaɛo, 36táabũnu ń a pↄkeleↄ píi ń pɛ̃ɛ pↄ́ wì kálɛ Luaɛo, 37dau pↄ́ wa pì ń vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛo ń a filia pↄ́ pɛ́pɛwàↄ, filia nísi, 38tulaletikatɛakĩi, nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ Dii pↄ́ ũ, tulaleti gĩnana, kpɛ́pi lɛ́ zwãa, 39mↄgotɛ̃ sa'okĩi ń a mↄgotɛ̃ mↄyãayãanao ń a sɛ́liↄ ń a pↄkeleↄ píi, dàa ń a dibↄo, 40kaa zwãaↄ ń a lipɛlɛↄ ń a zɛbↄↄ, kaa lɛ́ zwãa ń a baↄ ń a kũbↄↄ, zwã̀akpɛ pↄ́ dɛ kpaaũkpɛ ũ zĩ kɛpↄkeleↄ píi, 41zwã̀akpɛ zĩkɛpↄkasa pↄ́ wa tã̀ↄ, sa'ona Aalona pↄkasa pↄ́ àli sↄ̃ò Diiziↄ ń a nɛ́ↄ sa'on pↄkasaↄ. 42Isailiↄ zĩ pↄ́ Dii dà Mↄiziɛ kɛ̀ píi. 43Ɔ̃ Mↄizi zĩpi gwàgwa, a è aa kɛ̀ lá Dii òɛwa, ↄ̃ à samaa'ònɛ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\