Bↄa 4

1Mↄizi wèwà à mɛ̀: Tó aai ma náaikɛo, mɛ́ aai ma yãmao, tó aa mɛ̀ ḿmɛ ni bↄ n mↄao sↄ̃ bɛ? 2Ɔ̃ Dii aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń kũa wei? A wèwà à mɛ̀: Goɛ. 3Dii òɛ̀: Pã́lɛ zĩ́lɛ. Kɛ́ a pã̀lɛ, ↄ̃ à lì mlɛ̃ ũ, ↄ̃ Mↄizi bↄ̀zã. 4Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ɔbↄ ǹ kũ a vlã́wa. Kɛ́ a kũ̀, ↄ̃ à ɛ̀a gↄ̃̀ go ũ aà ↄzĩ. 5Dii òɛ̀: Màa ńyↄ̃ kɛ, aa e si kɛ́ ma Dii an deziↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo Lua mɛ́ bↄ̀ mↄ̀ma. 6Dii ɛ̀a òɛ̀ lↄ: Ǹ ↄsↄlↄ n ulau. Ɔ̃ a sↄ̀lↄu. Kɛ́ a bↄ̀, a è kusu lìa, à kɛ̀ púuu lán buawa. 7Dii òɛ̀: Ɛa ǹ ↄsↄlↄ n ulau. À ɛ̀a sↄ̀lↄu. Kɛ́ a bↄ̀, a è à sù a gbɛu. 8Dii òɛ̀: Tó aai n náaikɛ aa seela sɛ̃́ia sìo, aa seela gbɛzã sí. 9Tó aai seela plaapiↄ si aa n yãmà sↄ̃o, Niili í tↄ́ ǹ kↄ́lɛ tↄↄlɛ, a li au ũɛ. 10Ɔ̃ Mↄizi òɛ̀: Ó'o Dii! Za zi yã'o àamanↄo. Baa za gↄↄ pↄ́ n yã'òmɛɛ, ma lɛ́ gbiaɛ. 11Ɔ̃ Dii òɛ̀: Dé mɛ́ lɛdↄ̀ gbɛ̃nazĩnaɛi? Dé mɛ́ ì aà lɛ́na naalɛ ge ì aà swãdokũi? Dé mɛ́ ì to aà gu'e ge ì aà vĩ̀akũi? Ma Dii, mámɛo lò? 12Gɛ́ sa! Má dↄnlɛ ń yã'oao, má yã́ pↄ́ ńyↄ̃ o danɛ. 13Ɔ̃ à mɛ̀: Ó'o Dii! N yã́ na! Gbɛ̃pãle zĩ. 14Ɔ̃ Dii pↄ pà Mↄizizi à mɛ̀: N vĩ̀i Aalona Levii bui kuo lé? Má dↄ̃ kɛ́ yã'o zĩ'ũaànↄo. Àlɛ mↄ́ dainlɛ. Tó à wɛsìnlɛ, aà pↄ́ a kɛ na. 15Yã'oaànↄ, ní yã́ pↄ́ a su o daɛ̀. Mapi, máↄ dↄálɛ ń yã'oao, míↄ yã́ pↄ́ ásu kɛ daɛ́. 16A yã'o gbɛ̃́ↄnɛ n gɛ̃ɛ ũ, aↄ dɛ n lɛdↄɛkɛna ũ, mɛ́ ńyↄ̃ↄ dɛɛ̀ Lua ũ. 17Goɛ sɛ́ ǹyↄ̃ kũa, ní seelaↄ kɛò. 18Mↄizi tà a ã̀nsue Yetolowa, a òɛ̀: Ma gba zɛ́ mà ta ma gbɛ̃́ↄ kĩ́i Egipi, mà e tó aa ku wɛ̃ni guu e tia. Yetolo òɛ̀: Ka aafia. 19À mↄ lè Dii ò Mↄiziɛ Madiã bùsuu à mɛ̀: Fɛlɛ ǹ ta Egipi, asa gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ n wɛ yãaↄ gàga píi. 20Ɔ̃ Mↄizi a na sɛ̀ ń a nɛgↄ̃ɛnapiↄ, à ń dí zàa'ĩnaↄ kpɛ, à ɛ̀a lɛ́ tá Egipi, a Lua gopi kũa. 21Ɔ̃ Dii òɛ̀: Tó n ka Egipi, dabudabu pↄ́ ma a iko kpàmaↄ kɛ Falaↄ̃ↄ aɛ píi. Kási má aà swãfɛ̃ɛ̀, i gí gbɛ̃́ↄ gbaɛi. 22Ní oɛ̀ ma Dii ma mɛ̀ Isaili mɛ́ ma nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia ũ, 23ↄ̃ má òɛ̀ aà ma nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iapi gbaɛ aà gɛ ma sísi. Lá à gì aà gbaɛi, má aà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia dɛ sa sↄ̃ɛ. 24Zɛ́ guu Mↄizi lɛ́ i guei, ↄ̃ Dii aà lè we, a ye à aà dɛ. 25Ɔ̃ Sefola gbɛ̀ fɛ̃na sɛ̀ à a nɛ́ tↄ̃zↄ̃̀ò, à a gyafↄↄ nà Mↄizi gbáwa à mɛ̀: Sĩanaɛ, ḿmɛ ń ma au gↄ̃ ũ. 26Tↄ̃zↄ̃a bee yã́i à mɛ̀, au gↄ̃. Ɔ̃ Dii Mↄizi tò. 27Dii ò Aalonaɛ: Gɛ́ dai Mↄizilɛ guwaiwaiu. Ɔ̃ à gɛ̀ aà lè Lua gbɛ kĩ́i, à lɛpɛ̀wà. 28Mↄizi yã́ pↄ́ Dii a zĩ oi dàu a sìu Aalonaɛ ń seela pↄ́ a òɛ à kɛↄ. 29Ɔ̃ Mↄizi ń Aalonao tà Egipi aa Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kã̀aa. 30Aalona yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ dàu a sìunɛ́ píi, ↄ̃ Mↄizi dabudabupiↄ kɛ̀ Isailiↄ wáa. 31Aa yã́pi sì. Kɛ́ aa mà Dii mɛ́ mↄ̀ ń gwai à ń taasikɛa è, ↄ̃ aa kùlɛɛ̀ aa mipɛ̀lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\