Bↄa 4:14

14Ɔ̃ Dii pↄ pà Mↄizizi à mɛ̀: N vĩ̀i Aalona Levii bui kuo lé? Má dↄ̃ kɛ́ yã'o zĩ'ũaànↄo. Àlɛ mↄ́ dainlɛ. Tó à wɛsìnlɛ, aà pↄ́ a kɛ na.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More