Bↄa 40

1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 2Zwã̀akpɛ pↄ́ dɛ kpaaũkpɛ ũ dↄ mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, 3ní kpagolo pↄ́ ikoyã gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄ ku a guu dilɛu, ní zwãa kpái. 4Gɛ̃ ń táabũnuo, ní a taↄ kálɛwà dↄ̀ↄdↄↄ. Gɛ̃ ń dauo, ní a filiaↄ kɛkɛ. 5Tulaletikatɛakĩi dilɛ ikoyã kpagolo aɛ, ní zwã̀akpɛ kpɛɛlɛ zwãa taɛ. 6Sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi dilɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, 7ní dàa dilɛ kpaaũkpɛ zãnguo ń sa'okĩio, ní íkau. 8Kaa da ǹ liai, ní zwãa ta kaapilɛ. 9Nísi pↄ́ wì pↄ́ dilɛò à gↄ̃ ma pↄ́ ũ sɛ ka kpɛ́piwa ń pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ píi, ní dilɛ ma pↄ́ ũ ń a zĩkɛbↄↄ, aai gↄ̃ ma pↄ́ ũ. 10Nísipi ka sa'okĩi ń a zĩkɛbↄↄwa píi. Sa'okĩipi dilɛ ma pↄ́ ũ, iↄ dɛ ma pↄ́ ũ ń a mìbao. 11Nísika dàa ń a dibↄowa, aai gↄ̃ ma pↄ́ ũ. 12Mↄ́ ń Aalonao ń aà nɛ́ↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ní ń zu'o we. 13Sa'on pↄkasaↄ da Aalonaɛ, ní nísikawà ǹ aà dilɛ ma pↄ́ ũ, i gↄ̃ ma gbàgbana ũ. 14Mↄ́ ń aà nɛ́ↄ lↄ, ní ulatao dadanɛ́, 15ní nísikakamá lá ń kɛ̀ an maeɛwa, aali ma gbagba. Nísikaamapi mɛ́ a to aaↄ dɛ ma gbàgbanaↄ ũ e an buiwa. 16Mↄizi kɛ̀ lá Dii òɛwa píi. 17An bↄa Egipi wɛ̃̀ plaade mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ ↄ̃ wà zwã̀akpɛpi dↄ̀. 18Kɛ́ Mↄizi lɛ́ kpɛ́pi dↄ, à a zɛbↄↄ dìlɛdilɛ gĩaɛ, ↄ̃ à a lipɛpɛɛↄ pɛ̀pɛu, à a lipↄ̃ↄↄ sↄ̀lↄsↄlↄu, ↄ̃ à lipɛlɛↄ pɛ̀lɛpɛlɛ. 19À zwãa kùa, ↄ̃ à báa kpàa lá Dii òɛwa. 20À ikoyã gbɛ̀ pɛ̀pɛɛↄ sɛ̀ a kà kpagolopi guu, à kpagolopi sɛ́liↄ dà a zãↄ guu, ↄ̃ à a nɛ́ tàɛ. 21À gɛ̃̀ò zwã̀akpɛu, ↄ̃ à zwãa kpà ikoyã kpagolopizi suuna ũ lá Dii òɛwa. 22À táabũnu dìlɛ kpaaũkpɛu suunapi ↄplaai kpɛɛlɛ oi. 23À pɛ̃ɛ kàlɛwà Diiɛ dↄ̀ↄdↄↄ lá a òɛwa. 24À dau dìlɛ kpaaũkpɛu bↄaa ń táabũnuo ↄzɛɛ oi, 25à filiaↄ nàna Dii aɛ lá a òɛwa. 26Ɔ̃ à tulaletikatɛakĩi dìlɛ kpaaũkpɛu suuna saɛ, 27ↄ̃ à tulaleti gĩnana kpàsawà lá Dii òɛwa. 28Ɔ̃ à zwãa tà zwã̀akpɛpilɛ. 29À sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ okĩi dìlɛ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òwà ń pↄ́wɛntio lá Dii òɛwa. 30À dàa dìlɛ kpaaũkpɛ zãnguo ń sa'okĩio, ↄ̃ à ikàu. 31Mↄizi ń Aalonao ń aà nɛ́ↄ ń ↄↄ ń ń gbáↄ pìpiò. 32Tó aalɛ gɛ̃ kpaaũkpɛu ge tó aalɛ sↄ̃ sa'okĩizi, aaì ń ↄↄ ń ń gbáↄ pípi lá Dii ò Mↄiziɛwaɛ. 33Ɔ̃ à kaa dà a lìa zwã̀akpɛpizi ń sa'okĩio, ↄ̃ à zwãa tà kaapilɛ. Màa Mↄizi zĩpi kɛ̀ a làa. 34Ɔ̃ tɛlu kùlɛ kpaaũkpɛwa, Dii gawi zwã̀akpɛpi pà. 35Mↄizi i fↄ̃ gɛ̃̀ kpaaũkpɛpiuo, kɛ́ tɛlu kùa mɛ́ kɛ́ Dii gawi kpɛ́pi pà yã́i. 36Isailiↄ táa'oa guu, tó tɛlupi gò zwã̀akpɛpia, ↄ̃ aaì fɛlɛ bòou. 37Tó tɛlupi i fɛlɛo, aali fɛlɛ bòouo, sema tó à fɛ̀lɛ. 38Fãanɛ Dii tɛlu ìↄ ku zwã̀akpɛa, gwã́ sↄ̃ tɛ́ ìↄ ku tɛlupi guuɛ. Màa Isailiↄ ìↄ e gↄↄpii ń táa'oa guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\