Bↄa 40:18

18Kɛ́ Mↄizi lɛ́ kpɛ́pi dↄ, à a zɛbↄↄ dìlɛdilɛ gĩaɛ, ↄ̃ à a lipɛpɛɛↄ pɛ̀pɛu, à a lipↄ̃ↄↄ sↄ̀lↄsↄlↄu, ↄ̃ à lipɛlɛↄ pɛ̀lɛpɛlɛ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More