Bↄa 5

1Bee gbɛa Mↄizi ń Aalonao gɛ̀ Falaↄ̃ↄ lè aa òɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii Isailiↄ Lua òn kɛ: À mɛ̀ ǹ a gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ dikpɛkɛɛ guwaiwaiu. 2Falaↄ̃ↄ wèmá à mɛ̀: Dén Dii ũ kɛ́ mà misiilɛɛ̀, mí Isailiↄ gbaɛi? Má Dii dↄ̃o. Má Isailiↄ gbaɛo. 3Ɔ̃ aa òɛ̀: Ɛbɛluↄ Lua mɛ́ bↄ̀ mↄ̀wá. Wá gba zɛ́ wà gɛ́ gↄↄ àaↄ̃ kɛi guwaiwaiu, wí sa'o Dii wá Luapiwa, kɛ́ asu gagyãkawáguo ge zĩ. 4Ɔ̃ Egipiↄ kíapi ò Mↄiziɛ ń Aalonao: Àkɛa á tò gbɛ̃́ↄ laai lɛ́ go ń zĩwai? À ɛa á zĩwa. 5Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Kɛ́ gbɛ̃́ↄ dasikũ̀ sa, ↄ̃ á ye aa kã́mabo ń ń zĩoa? 6Zĩbeezĩ Falaↄ̃ↄ yãdìlɛ Isaili wɛtãnaↄnɛ ń ń dↄaanaↄ à mɛ̀: 7Ásuli musã kpámá aa bilikibↄò lá i kɛ yãawa lↄo. Aali gɛ́ ń pↄ́ kɛ̃́i ńzĩaɛ. 8Kási aali bilikibↄ a lɛ́ gbɛu lá aaì bↄ ziwaɛ. Ásu laonɛ́o, asa màadeↄnɛ. A yã́i tò an wii dↄ, aalɛ mɛ wa ye gɛ́ sa'oi ń Luawaɛ. 9À zĩ kã́fĩnɛ́, kɛ́ aasu ĩ́ampakĩi e aa laaidↄ ɛgɛ yã́ↄwa lↄo. 10Ɔ̃ an wɛtãnapiↄ ń ń dↄaanaↄ mↄ̀ wa ònɛ́: Falaↄ̃ↄ mɛ̀ á musã kpáwá lↄo. 11À gɛ sɛ́lɛ ázĩa gu pↄ́ á eu. Kási wá zĩ laoɛ́o, baa yↄↄ. 12Ɔ̃ aa fã̀aa aa gɛ̀ Egipi gupiiu sɛ̃ kɛ̃́i musã ũ. 13An wɛtãnapiↄ ìↄ naɛmá lá gu lɛ́ dↄ, kɛ́ aali ń zĩ nɛ́, lá aaì nɛ gↄↄ pↄ́ wì musã kpámáwaɛ. 14Wà gbɛ̃a kɛ̀ Isaili dↄaana pↄ́ an wɛtãnaↄ ń dílɛↄnɛ, wa ònɛ́: Àkɛa i bilikibↄ gbã ge gĩa, à kà lá wà a lɛ́ dàɛ́ yãawao ni? 15Ɔ̃ Isaili dↄaanaↄ gɛ̀ wiilɛ̀ Falaↄ̃ↄwa aa mɛ̀: Àkɛa ńlɛ kɛ wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ màai? 16Wàlɛ musã kpáwá lↄo, mɛ́ wàlɛ mɛ wà bilikibↄ. Wàlɛ wá gbɛ̃, kási n gbɛ̃́ↄ mɛ́ tàae vĩ. 17Ɔ̃ à mɛ̀: Màadeↄn á ũ. Màa á bɛò! A yã́i iↄ mɛ á gɛ́ sa'oi Diiwaɛ. 18À gɛ́ zĩkɛi. Wa musã kpáwá lↄo, kási áli bilikibↄ lá wa dàɛ́ lɛ́uɛ. 19Kɛ́ wa ò Isaili dↄaanaↄnɛ aasu gↄↄ do bilikibↄa laoo, aa dↄ̃̀ kɛ́ wà yã́ èɛ sa. 20Kɛ́ aa bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, aa kpàaũ ń Mↄizio ń Aalonao, aalɛ ń dã́, 21ↄ̃ aa ònɛ́: Dii á yã́ gwa, i yã́kpalɛkɛánↄ, asa á tò Falaↄ̃ↄ ń a gbɛ̃́ↄ ye wá gĩyãio. A wá dɛa zɛ́ kpàmáɛ. 22Ɔ̃ Mↄizi ɛ̀a gɛ ò Diiɛ: Dii, bↄ́yãi n ĩadà gbɛ̃́piↄwai? Bee yã́i n ma zĩia? 23Za gↄↄ pↄ́ ma gɛ yã'ò Falaↄ̃ↄɛ ń n tↄ́o, ↄ̃ àlɛ ĩada n gbɛ̃́ↄwa, mɛ́ ni ń bↄo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\