Bↄa 6

1Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ńyↄ̃ yã́ pↄ́ má kɛ Falaↄ̃ↄɛ e tia. A ń gbaɛ ma gbãa zↄ̃ↄ yã́i. A ń yá a bùsuu ma gbãa zↄ̃ↄ yã́i. 2Ɔ̃ Lua ɛ̀a yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀: Mámɛmaa Dii, 3ma bↄ mↄ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuowa Lua Gbãapiide ũ, kási aai ma dↄ̃ kɛ́ ma tↄ́n Diio. 4Ma bàa kúńnↄ ma mɛ̀ má Kanaa bùsu pↄ́ aa ku a guu nibↄↄ ũ kpámá. 5Ma Isailiↄ aaukɛa mà an zↄblea Egipiↄnɛ yã́i, mɛ́ ma bàa pↄ́ kúńnↄpi i sãmaguo. 6A yã́ mɛ́ tò o Isailiↄnɛ ǹ mɛ: Mámɛmaa Dii, má á bↄ zĩ gbãa pↄ́ Egipiↄ dàɛ́ guu, mí á bo. Má yã́kpalɛkɛńnↄ, mí á bo ń ma gã̀sa gbãao. 7Má á sɛ́ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ á Lua ũ, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii á Lua pↄ́ á bↄ́ Egipi zĩ gbãau. 8Má gɛ́ánↄ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuoↄnɛ guu. Má á gba àↄ vĩ. Mámɛmaa Dii. 9Mↄizi yã́pi ò Isailiↄnɛ, kási aai aà yãmao, kɛ́ zↄzĩ pãsĩ ń kãdɛ̀ yã́i. 10Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: 11Gɛ ǹ o Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄɛ aà Isailiↄ gbaɛ aa bↄlɛ a bùsuu. 12Ɔ̃ Mↄizi wè Diiwa à mɛ̀: Lá Isailiↄ lí ma yãmao, ma gbɛ̃́ pↄ́ ma lɛ́ gbia, kpelewa Falaↄ̃ↄ a ma yãmai? 13Dii yã'ò Mↄiziɛ ń Aalonao Isailiↄ ń Egipiↄ kíao yã́ musu, a ònɛ́ aa bↄlɛ ń Isailiↄ Egipi. 14An bui uabeleↄ tↄ́n kɛ: Isaili nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Lubɛni nɛgↄ̃ɛↄn kɛ: Anↄki, Palu, Ɛzↄ̃nↄ, Kaami. Lubɛni buiↄn we. 15Simɛↄ nɛgↄ̃ɛↄn kɛ: Yemuɛ, Yamini, Oada, Yakɛ̃, Zohaa ń Kanaa nↄɛ nɛ́ Sauluo. Simɛↄ buiↄn we. 16Levii nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ an buiwa: Geesↄ̃, Kɛata, Mɛlali. Levii kɛ̀ wɛ̃̀ basoolokwi ń soplaoɛ (137). 17Geesↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄn kɛ an buiwa: Libeni ń Simɛio. 18Kɛata nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Amlaũ, Isaa, Hɛblↄ̃, Uziɛli. Kɛata kɛ̀ wɛ̃̀ basoolokwi ń àaↄ̃oɛ (133). 19Mɛlali nɛgↄ̃ɛↄn Mali ń Musio ũ. Levii buiↄn we daɛdaɛ. 20Amlaũ a dasɛ̃ Yokɛbɛdɛ sɛ̀ nↄ ũ, ↄ̃ à Aalona ń Mↄizio ìò. Amlaũ kɛ̀ wɛ̃̀ basoolokwi ń soplaoɛ (137). 21Isaa nɛgↄ̃ɛↄn Kole ń Nɛfɛgio ń Zikelio ũ. 22Uziɛli nɛgↄ̃ɛↄn Misaɛli ń Ɛlɛzafão ń Sitelio ũ. 23Aalona Aminadabu nɛ́ Ɛlisɛba, Naasↄ̃ dãe sɛ̀ nↄ ũ, ↄ̃ à Nadabu ń Abiuo ń Ɛleazaao ń Itamaao ìò. 24Kole nɛgↄ̃ɛↄn Asii ń Ɛlikanao ń Abiasafao ũ. Kole buiↄn we. 25Aalona nɛ́ Ɛleazaa Putiɛli nɛnↄɛↄ do sɛ̀ nↄ ũ, ↄ̃ à Finɛasi ìò. Levii bui uabeleↄn we daɛdaɛ. 26Aalona ń Mↄizi pↄ́ Dii ònɛ́ aa Isailiↄ bↄlɛ Egipi gãgãn we. 27Ampiↄ mɛ́ yã'ò Egipiↄ kí Falaↄ̃ↄɛ, kɛ́ aa e Isailiↄ bↄlɛ Egipi. 28Kɛ́ Dii yã'ò Mↄiziɛ Egipi, 29à mɛ̀ ámɛaa Dii, yã́ pↄ́ álɛ oɛ̀ aà o Falaↄ̃ↄɛ píi. 30Ɔ̃ Mↄizi òɛ̀ a lɛ́ gbiaɛ, kpelewa Falaↄ̃ↄ a a yãmai?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\