Bↄa 8

1Dii ɛ̀a ò Mↄiziɛ: O Aalonaɛ aà a go sɛ dↄ swaↄla ń swa'ↄnaↄ ń biaↄ, blↄↄↄ i ka Egipi bùsuu. 2Kɛ́ Aalona a go dↄ̀ Egipi íↄla, ↄ̃ blↄↄↄ bↄ̀lɛ lì bùsupia. 3Ɔ̃ ɛsɛdepiↄ kɛ̀ màa sↄ̃ ń ɛsɛdekɛ guu, aa tò blↄↄↄ lì Egipia. 4Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ Mↄizi ń Aalonao sìsi à mɛ̀: À awakpa Diiɛ aà blↄↄↄ kɛ̃a ń ma gbɛ̃́ↄ, mí á gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ́ sa'oiwà. 5Ɔ̃ Mↄizi ò Falaↄ̃ↄɛ: Gↄↄ dilɛmɛɛ mà awakpanɛ Diiɛ ń n ìwaↄ ń n gbɛ̃́ↄ, kɛ́ aà blↄↄↄ kɛ̃ma ń n uaↄ, aai gↄ̃ swai ado. 6Falaↄ̃ↄ mɛ̀: Zia. Ɔ̃ Mↄizi mɛ̀: A kɛ lá ń òwa kɛ́ ǹ e ǹ dↄ̃ gbɛ̃e muaa ń Dii wá Luaoo. 7Blↄↄↄ kɛ̃ma ń n uaↄ ń n ìwaↄ ń n gbɛ̃́ↄ, aai gↄ̃ swai ado. 8Kɛ́ Mↄizi ń Aalonao gò Falaↄ̃ↄ kĩ́i, Mↄizi wabikɛ̀ Diiwa blↄↄ pↄ́ a kà Falaↄ̃ↄguↄ yã́ musu. 9Dii Mↄizi wabikɛa mà, ↄ̃ blↄↄpiↄ gàga kpɛ́ↄ guu ń uaↄ ń wɛ̃́nkpɛↄ. 10Wa kã̀aakãaa, ↄ̃ bùsu gĩdↄ̀ píi. 11Kɛ́ Falaↄ̃ↄ è dáama kɛ̀, aà swã́ ɛ̀a gbãakũ̀, ↄ̃ i Mↄizi ń Aalonao yãmao lá Dii òwa. 12Dii ò Mↄiziɛ: O Aalonaɛ aà a go sɛ́, i tↄↄlɛ lɛ́ò, bùsuti i li gã́iↄ ũ Egipi gupiiu. 13Ɔ̃ aa kɛ̀ màa. Aalona a go sɛ̀ à tↄↄlɛ lɛ̀ò, ↄ̃ bùsuti lì gã́iↄ ũ, aa kà gbɛ̃nazĩnaↄgu ń nↄ̀bↄↄ. Egipi bùsuti lì gã́iↄ ũ píi. 14Ɛsɛdeↄ yↄ̃̀wà màa ń ɛsɛdekɛ guu sↄ̃, ↄ̃ aa fùa. Gã́iↄ kà gbɛ̃nazĩnaↄgu ń nↄ̀bↄↄ. 15Ɔ̃ ɛsɛdeↄ ò Falaↄ̃ↄɛ: Lua ↄgbɛɛ. Kási Falaↄ̃ↄ swã́ gì yìaaɛ, i ń yãmao lá Dii òwa. 16Dii ò Mↄiziɛ: Fɛlɛ kↄↄkↄↄ gɛ Falaↄ̃ↄ le gↄↄ pↄ́ àlɛ gɛ́ swai, ní oɛ̀ ma Dii ma mɛ̀ aà ma gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ́ ma sísii. 17Tó à gì ń gbaɛi, má ũsĩnaↄ kaaàgu ń aà ìwaↄ ń aà gbɛ̃́ↄ ń aà bɛ kpɛ́ↄɛ. Egipi kpɛ́ↄ i pa ń ũsĩnaↄ, aa da tↄↄlɛa se. 18Gↄↄ bee Gosɛ̃ bùsu gu pↄ́ ma gbɛ̃́ↄ kuu ↄ̃ má bↄ ado. We ũsĩnaↄ kauo, kɛ́ aà e dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii aà bùsuu. 19Má a gbɛ̃́ↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń aà gbɛ̃́ↄ. Zia ↄ̃ seelapi a kɛ. 20Ɔ̃ Dii kɛ̀ màa. Ũsĩnaↄ kà Falaↄ̃ↄ ua ń aà ìwaↄ uaↄ. Egipi ↄ̃̀ↄkpà píi ũsĩnaↄ yã́i. 21Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ Mↄizi ń Aalonao sìsi à mɛ̀: À gɛ sa'o á Luawa bùsuu la. 22Ɔ̃ Mↄizi òɛ̀: A zɛ́ vĩ wà kɛ màao, asa pↄ́ pↄ́ wá sa'oò Dii wá Luawa dɛ Egipiↄnɛ tɛ̃ ũɛ. Tó wa sa'ò ń pↄ́ pↄ́ dɛnɛ́ tɛ̃ ũo ń wáa, aa wá pápa ń gbɛo aa wá dɛdɛo lé? 23Wá táa'o guwaiwaiu gↄↄ àaↄ̃ɛ, wí gbasa sa'o Dii wá Luawa lá a òwɛ̃ɛwa. 24Ɔ̃ Falaↄ̃ↄ mɛ̀: Má á gbaɛ à gɛ sa'o Dii á Luawa guwaiwaiu, ãma ásu gɛ́ zã̀o. À awakpaɛ̀mɛɛ sa. 25Mↄizi òɛ̀: Tó ma ta, má awakpaɛ̀, i ũsĩnaↄ kɛ̃ma zia ń n ìwaↄ ń n gbɛ̃́ↄ. Ãma ńsu mↄafilikɛ ǹ gí gbɛ̃́ↄnɛ aa gɛ́ sa'oi Diiwa lↄo. 26Kɛ́ Mↄizi bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i, à awakpàɛ̀ Diiɛ. 27Dii aà wabikɛa mà, ↄ̃ ũsĩnaↄ kɛ̃̀ Falaↄ̃ↄwa ń a ìwaↄ ń a gbɛ̃́ↄ. I gↄ̃ gueio, baa mɛ̀ndo. 28Kási Falaↄ̃ↄ swã́ gì gbãa e tiaɛ, i ń gbáɛo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\