Bↄa 9

1Dii ò Mↄiziɛ: Gɛ ǹ Falaↄ̃ↄ le, ní oɛ̀ Dii á Ɛbɛluↄ Lua mɛ̀, aà ma gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ́ ma sísii. 2Tó à gì ń gbaɛi mɛ́ a ń kũa e tia, 3má ↄtↄ̃ aà pↄtuoↄwa bua. Má gagyã pãsĩ ká aà sↄ̃́ↄgu ń aà zàa'ĩnaↄ ń aà yiongoↄ ń aà zuↄ ń aà sãↄ ń aà bleↄ. 4Má Isaili pↄ́ↄ dↄ̃kↄ̃ɛ ń Egipiↄ pↄ́ↄ. Isailiↄ pↄ́ↄ kee a gao. 5Ma Dii ma a gↄↄ dìlɛ. Zia má bee kɛ bùsuu la. 6Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ Dii kɛ̀ màa. Egipiↄ pↄtuoↄ gàga píi, kási Isailiↄ pↄ́ↄ kee i gao. 7Falaↄ̃ↄ yã́ pↄ́ kɛ̀pi gbɛ̀a a mà Isailiↄ pↄ́ↄ kee i gao, kási aà swã́ gì gbãaɛ, i gbɛ̃́piↄ gbaɛo. 8Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao: À mua túfu ↄũkpa, Mↄizi i fã musu Falaↄ̃ↄ aɛ, 9i da Egipi bùsua píi lán luutɛ̃wa, i ka gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄgu sã́nɛ ũ gupiiu. 10Ɔ̃ aa mua túfu sɛ̀lɛ aa gɛ̀ò Falaↄ̃ↄ kĩ́i. Kɛ́ Mↄizi túfupi fã̀ musu, ↄ̃ à kà gbɛ̃nazĩnaↄ ń nↄ̀bↄↄgu sã́nɛ ũ. 11Ɛsɛdeↄ i fↄ̃ gɛ̀ Mↄizi kĩ́io sã́nɛpiↄ yã́i, asa à ń lé ń Egipiↄ píiɛ. 12Ɔ̃ Dii Falaↄ̃ↄ swãfɛ̃̀ lá a ò Mↄiziɛwa, ↄ̃ i ń yãmao. 13Dii ò Mↄiziɛ: Fɛlɛ kↄↄkↄↄ gɛ Falaↄ̃ↄ le, ní oɛ̀ ma Dii á Ɛbɛluↄ Lua ma mɛ̀, aà ma gbɛ̃́ↄ gbaɛ aa gɛ́ ma sísii. 14Kɛ́ bee sa má ĩa píi kpáaàzi ń aà ìwaↄ ń aà gbɛ̃́ↄ, kɛ́ aà e dↄ̃ dṹnia guu píi gbɛ̃e muaamanↄo. 15Asa tó ma ↄtↄ̃̀má ma gagyãkàńgu yãa, dↄ̃ aàpi ń a gbɛ̃́ↄ aa làa dṹnia guu. 16Má tò aà ku kɛ́ aà ma gbãa e, ma tↄ́ i li dṹniaa píiɛ. 17Lá àlɛ azĩa sɛ lɛsĩ dɛ ma gbɛ̃́ↄla e tia, àlɛ ń gbaɛo, 18zia maa'i má tó lougbɛ pãsĩ kwɛ́ maamaa, lougbɛ pↄ́ a taa i kɛ Egipi yãao zaa wa kàlɛ e ń a gbão. 19Oɛ̀ aà gbɛ̃́ↄ zĩ aa aà pↄtuoↄ ń pↄ́ pↄ́ a vĩ buaↄ sɛ́lɛ káka kpɛ́u píi. Gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄ́ pↄ́ kú bàasiↄ, tó wi gɛ̃ńnↄ kpɛ́uo, lougbɛ a kwɛ́má aa gagaɛ. 20Falaↄ̃ↄ ìwaeↄ vĩakɛ̀ Dii yã́ɛ, aa ń zĩkɛnaↄ ń ń pↄtuoↄ kàka kpɛ́u. 21Ãma gbɛ̃́ pↄ́ aai Dii yãdaoↄ, aa ń zĩkɛnaↄ ń ń pↄtuoↄ tò bàasi. 22Ɔ̃ Dii ò Mↄiziɛ: Ɔsɛ musu, lougbɛ i kwɛ gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ ń bua pↄ́ↄwa Egipi bùsu gupiiu. 23Kɛ́ Mↄizi a go dↄ̀ musu, Dii tò lou lɛ́ pũna, àlɛ ma ń gbɛo, àlɛ pílɛ, mɛ́ lua lɛ́ su tↄↄlɛwa. Dii lougbɛ kà Egipiↄgu. 24Lougbɛ lɛ́ kwɛ́, lou lɛ́ pílɛpilɛ. Lougbɛpi pãsĩ. Zaa Egipi bùsu ku, lou bee taa i mau yãao. 25Lougbɛpi pↄ́ pↄ́ kú bàasi Egipi bùsuuↄ ásookɛ̀ píi, gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ ń bua pↄ́ↄ píi. À sɛ̃̀a líↄ ɛ̀'ɛ píi. 26Gosɛ̃ bùsu gu pↄ́ Isailiↄ kuu ↄ̃ lougbɛpi i kauo ado. 27Falaↄ̃ↄ Mↄizi ń Aalonao sìsi a ònɛ́: Kɛ́ bee sa ma duunakɛ̀. Dii dee yã́ naɛ, mapi ń ma gbɛ̃́ↄ tàaedeↄn wá ũ. 28À awakpaɛ̀. Loupũnaa ń lougbɛɛ beeo kà. Má á gbaɛ saɛ, wa gíɛ́ lↄo. 29Mↄizi òɛ̀: Tó ma bↄ wɛ̃́nkpɛ, mɛ́ ma a ↄↄ dↄ̀ Dii kĩ́i oi, loupũnaa a zɛ, lougbɛ i láa, kɛ́ ǹ e ǹ dↄ̃ tↄↄlɛá Dii pↄ́ɛ. 30Ãma má dↄ̃ kɛ́ mpi ń n ìwaↄ, álɛ vĩakɛ Dii Luaɛo e tia. 31Naa ń maseo ↄ̃̀ↄkpà, kɛ́ naa pìa mɛ́ mase mↄe bↄ̀ yã́i. 32Ése ń weao i ↄ̃̀ↄkpao, kɛ́ aaì ma gbɛzã yã́i. 33Mↄizi bↄ̀ Falaↄ̃ↄ kĩ́i à gɛ̀ wɛ̃́nkpɛ, à a ↄↄ dↄ̀ Dii kĩ́i oi, ↄ̃ loupũnaa ń lougbɛo zɛ̀, lou i ma lↄo. 34Kɛ́ Falaↄ̃ↄ è lou ń lougbɛo ń loupũnaao zɛ̀, à gì lɛ́ duunakɛ, aà swã́ gbãakũ̀, aàpi ń a ìwaↄ. 35Aà swã́ yìaa, à gì Isailiↄ gbaɛi lá Lua dà Mↄiziɛ a òɛ̀wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\