Ezekiɛli 10

1Kɛ́ ma wɛzù, ↄ̃ ma pↄe è lán kiblekila pↄ́ wa kɛ̀ ń safii gbɛowa bàluma pↄ́ kú malaika gã̀sĩadeↄ mia musu. 2Ɔ̃ Dii ò gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa ula daapiɛ à mɛ̀: Gɛ̃ wuluu pↄ́ kú malaika gã̀sĩadeↄ zíɛↄ guu, ní ↄkpa plapla tɛyↄ̃ pↄ́ kú malaikapiↄ zãnguo si n ↄ pai, ní fã́ wɛ̃́lɛu. Ɔ̃ à gɛ̃̀u ma wáa. 3Kɛ́ à gɛ̃̀u, malaikapiↄ sĩa Lua kpɛ́ gɛↄmidↄkĩi oi, mɛ́ súɛlɛ buumboa kùlɛ Lua kpɛ́ ua plaadewa. 4Ɔ̃ Dii gawi gò malaikapiↄ mia à gɛ̀ aà kpɛ́ kpɛɛlɛ. Súɛlɛpi kpɛ́pi pà mɛ́ Dii gawipi uapi pù. 5Wà malaikapiↄ gã̀sĩa kĩ́a mà za ua sɛ̃́iau lán Lua Gbãapiide yã'oawa. 6Kɛ́ a ò gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa ula daapiɛ aà tɛ́si wuluu ń malaikapiↄ zãnguo, à gɛ̃̀ zɛ̀ wuluue saɛ. 7Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ do ↄbↄ gɛ̃̀ tɛ́ pↄ́ kú ń zãnguou, a si kà gbɛ̃́ pↄ́ bàabaa ula daapiɛ a ↄu, ↄ̃ à bↄ̀ò. 8Ma pↄe è lán gbɛ̃nazĩna ↄwa malaikapiↄ gã̀sĩa zíɛ. 9Kɛ́ má gwà, ma wuluu è mɛ̀n síiↄ̃ malaikapiↄ saɛ, an baade ń a wuluuo. Wuluupiↄ lɛ́ tɛkɛ, an kɛkɛá dɛ lán gbɛ̀ bɛɛɛdewa. 10Wuluupiↄ doũ píiɛ, mɛ́ ampii wuluu vĩ mɛ̀n plapla pãpãakↄ̃a. 11Tó aalɛ táa'o, aaì gɛ́ aɛ ń kpɛo, gbã̀tɛ̃ɛ ń gbã̀tɛ̃ɛo lɛliaasaiɛ. Aaìↄ tɛ wuluu pↄ́ kú kpɛ pↄ́ wàlɛ gɛ́uzi. Gↄↄ pↄ́ aalɛ táa'o, aali lɛ́ liaao. 12Wɛ́ fĩfĩ malaikapiↄ mɛwa píiɛ, an kpɛ ń ń ↄↄ ń ń gã̀sĩaↄ ń ń wuluu mɛ̀n síiↄ̃piↄ píi. 13Má mà wuluupiↄ lɛ́ liasãizↄ̃. 14Pↄ́ bɛ̃́ɛpiↄ oa síiↄ̃siiↄ̃ɛ, a sɛ̃́iaↄá zù pↄ́ɛ, a plaadeↄá gbɛ̃nazĩna pↄ́ɛ, a àaↄ̃deↄá nↄ̀ↄmusu pↄ́ɛ, a síiↄ̃deↄá kúu pↄ́ɛ. 15Ɔ̃ malaikapiↄ fɛ̀lɛ musu. Pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ má è Kebaa saɛↄnɛ. 16Tó malaikapiↄ lɛ́ gɛ́, wuluu pↄ́ kú ń saɛpiↄ ì gɛ́ sↄ̃ɛ. Tó aa ń gã̀sĩa pòo, aalɛ fɛlɛ tↄↄlɛ, wuluupiↄ lí go ń saɛo. 17Tó aa zɛaɛ sↄ̃, aaìↄ zɛaɛ. Tó aa fɛ̀lɛ, aaì fɛlɛńnↄɛ, asa malaikapiↄ nisĩna kú ń guuɛ. 18Ɔ̃ Dii gawi gò a kpɛ́ kpɛɛlɛa à gɛ̀ zɛ̀ malaika gã̀sĩadepiↄ mia. 19Kɛ́ málɛ gwa, aa ń gã̀sĩaↄ pòo, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ tↄↄlɛwa. Kɛ́ aalɛ gɛ́, wuluuↄ lɛ́ gɛ́ńnↄ, ↄ̃ aa zɛ̀ Dii ua bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gukpɛ oi musu. Isailiↄ Lua gawi kú ń mia musu. 20Pↄ́ bɛ̃́ɛ pↄ́ má è Isailiↄ Lua zíɛ Kebaa saɛↄn kɛ, ↄ̃ má dↄ̃̀ sa kɛ́ malaika gã̀sĩadeↄnɛ. 21An baade oa ń gã̀sĩaↄ vĩ síiↄ̃siiↄ̃, mɛ́ pↄ́ pↄ́ dɛ gbɛ̃nazĩna ↄwa kú ń gã̀sĩapiↄ zíɛ. 22An oaↄ doũ ń pↄ́ pↄ́ má è Kebaa saɛↄ pↄ́oɛ. Ampii ì táa'o a aɛdↄawaɛ súsu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\