Ezekiɛli 11

1Dii Nisĩna ma sɛ gɛ̀manↄ Dii ua bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gukpɛ oi guu, ↄ̃ ma gbɛ̃ↄn baasↄoↄ è kálɛa we. Kíaeↄ kú ń guu, Azuu nɛ́ Yazania ń Benaia nɛ́ Pelatiao. 2Ɔ̃ Dii òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gbɛ̃́ beeↄ lɛ́ vãi lɛkpaaĩ, aalɛ lɛ́ bɛ̃̀ɛ da má wɛ̃́lɛɛ beeu. 3Aa mɛ̀ kpɛdↄgↄↄ i ka gĩao. Wɛ̃́lɛɛ beeá dàaɛ, ↄ̃ aa kau nↄ̀ↄ ũ. 4A yã́ mɛ́ tò ãnabikɛkɛnɛ́. Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ. 5Ɔ̃ Dii Nisĩna dɛ̀dɛa à mɛ̀ mà o mà mɛ: Ma Dii ma mɛ̀ á Isailiↄ ì o màa, kási má á làasoo dↄ̃. 6A gbɛ̃dɛ̀dɛ dasidasi wɛ̃́lɛɛ beeu, a gɛↄ daadà a zɛaↄu. 7A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ a ń dɛdɛ kálɛapiↄ mɛ́ nↄ̀ↄpi ũ, mɛ́ wɛ̃́lɛɛ bee mɛ́ dàapi ũ. Ápiↄ sↄ̃, má á yá mà á bↄlɛuɛ. 8Ma Dii Lua ma mɛ̀, fɛ̃nda álɛ vĩakɛɛ̀, fɛ̃ndapi ↄ̃ má mↄ́owá. 9Má á yá mà á bↄlɛuɛ, mí á na bui zĩ̀loↄnɛ ń ↄzĩ, aai á wɛtã. 10Má yã́kpalɛkɛánↄ á bùsu zↄ̃lɛu, wi á dɛdɛ ń fɛ̃ndao, íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. 11Wɛ̃́lɛɛ bee aↄ dɛɛ́ dàa ũo, mɛ́ áↄ ka dàapi guu nↄ̀ↄ ũo. Má yã́kpalɛkɛánↄ á bùsu zↄ̃lɛuɛ, 12íↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii, asa i ma ↄtondↄkĩi gwao, á ma ikoyã kũao, a bui pↄ́ liaaáziↄ ↄlɛsɛ̀ɛ. 13Ma ãnabikɛkɛapi guu Benaia nɛ́ Pelatia gà, ↄ̃ ma wulɛ ma gbɛɛu gↄ̃̀ↄ ma wii gbãa lɛ̀ ma mɛ̀: Á'a Dii Lua! Ńyↄ̃ Isailiↄ midɛ píi yã̀? 14Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 15Gbɛ̃nazĩn nɛ́, n gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ n au ũↄ ń Isailiↄ píi, Yelusalɛũdeↄ ì onɛ́: Àↄ ku zã̀ ń Diio màa, asa à bùsuɛ bee kpàwá wá pↄ́ ũɛ. 16A yã́i tò, onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀ baa kɛ́ ma tańnↄ zã̀zã buipãleↄ guu, mɛ́ ma ń fãaa bùsu ń bùsuo, ń beeo má dɛnɛ́ ulɛkĩi ũ gↄↄpla bùsu pↄ́ aa tàuↄ guu. 17A yã́i tò, onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀ má ń kãaa buiↄ guu, má ń naaa bùsu ń bùsuo gu pↄ́ aa fãaaauↄ, mí suńnↄ Isaili bùsuu. 18Aa su we, aai pↄbɛ̃ɛ pↄ́ má zauↄ bↄlɛ a guu, 19mí sↄ̃̀ doũ danɛ́, mí nisĩna dafu danɛ́ ń nↄ̀sɛu. Má ń sↄ̃ pↄ́ dɛ lán gbɛwa bↄ, mí sↄ̃ pↄ́ dɛ báasi ũ danɛ́, 20aaiↄ ma ↄtondↄkĩi gwa, aaiↄ ma ikoyãↄ kũa, aaiↄ zĩkɛwà. Aaↄ dɛ ma gbɛ̃́ↄ ũ, míↄ dɛ ń Lua ũ. 21Gbɛ̃́ pↄ́ an pↄ dↄ pↄbɛ̃ɛ pↄ́ má zauↄwa sↄ̃, ma Dii Lua ma mɛ̀ má ń yãkɛaↄ wínɛ́ ń musuɛ. 22Ɔ̃ malaikapiↄ ń gã̀sĩaↄ pòo, wuluupiↄ kú ń saɛ, mɛ́ Isailiↄ Lua gawi kú ń mia. 23Ɔ̃ Dii gawipi gò wɛ̃́lɛpia, à gɛ̀ zɛ̀ sĩ̀sĩ pↄ́ kú wɛ̃́lɛ gukpɛ oi musu. 24Wɛ́pungu pↄ́ Lua Nisĩna mↄ̀opi ea guu, à ma sɛ tàmanↄ zĩ̀zↄↄ kĩ́i Babiloni bùsuu. Kɛ́ wɛ́pungu pↄ́ má èpi wèea, 25ↄ̃ ma yã́ pↄ́ Dii ↄ̀lↄmɛɛ ò zĩ̀zↄↄnɛ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\