Ezekiɛli 24

1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ kɛ̃okwide, a mↄ kwide gↄↄ kwide zĩ́ Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gↄↄɛ bee dalau, asa gbã Babɛli kía koezↄ̃̀ Yelusalɛũzi. 3Yã́ lɛɛũ ń bui swã́yãmansaidepiↄ ǹ onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀: À oo di tɛ́, í íkau, 4í nↄ̀ↄ kau, nↄ̀ↄ maaↄ, a gbá ń a ↄo, í wá nísideↄ ka à pai. 5Iↄ dɛ kpàsa nↄ̀ↄ maa ũ, í yàaka oopi zíɛ, í disa à ma oopi guu ɛ́lɛ'ɛlɛ. 6A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, waiyoo gbɛ̃dɛn wɛ̃́lɛ, oo pↄ́ a gbãsĩ gì woloi pi! À a nↄ̀ↄpiↄ bↄlɛu dodo píi, kási ásu líkpa a yã́ musuo. 7Aa gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ wɛ̃́lɛpi guu, aa ń au bↄ̀lɛ gbɛsɛɛnawa, aai kↄ́lɛ tↄↄlɛwa aa bùsu kàwào. 8Má tò aupi gↄ̃̀ gbɛsɛɛnapiwa, kɛ́ wasu e pↄ́ káwào yã́i, gbɛ̃́ↄ pↄ i pańzi, aai tↄsimá. 9A yã́i ma Dii Lua ma mɛ̀, Waiyoo gbɛ̃dɛn wɛ̃́lɛ! Mapi, má yàakau zↄ̃ↄzↄ̃ↄ sↄ̃ɛ. 10À yàakau, í tɛ́ dau. À nↄ̀ↄpi disa e a í ba, a wápiↄ i tɛ́kũ. 11À oo giipi di tɛyↄ̃wa, kɛ́ à mↄ̀ e wãa kũ tã́utãu, a gbãsĩ i wolowà, a kpɛ sia i láa. 12Oopi tò wà fùwa, a gbãsĩ zↄ̃ↄ a gowà tɛ́ guuo. 13N gbãsĩ mɛ́ n dↄ́ɛ'ĩi ũ. Ńyↄ̃ↄ zɛ̃ao e ma pↄ gɛ́ weeò, asa má wɛ̀ɛlɛ mà n gbãsĩ woloma, kási ń ye à wolomao. 14Ma Dii ma yã'ò, yã́pi lɛ́ mↄ́. Má yã́pi kɛɛ, má gí kɛio, má gbɛ̃e wɛgwao, má nↄ̀sɛlilɛo. Má yã́kpalɛkɛánↄ á yãkɛawaɛ, ma Dii Lua mámɛ má ò. 15Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 16Gbɛ̃nazĩn nɛ́, má pↄ́ pↄ́ n wɛ́ blè sima kã́ndo. Ńsu búbuapɛo, ńsu ↄ́ↄlↄo, ńsu to wɛ́'i bↄmao. 17Aaukɛ kílikili, ńsu ǹ aà gɛ ↄ́ↄlↄo. Ǹyↄ̃ n fùa ń n kyaleↄ kpaa. Ńsu pↄ́ kú n lɛ́wao. Ńsu gɛ'ↄↄlↄnaↄ blɛ bleo. 18Ma yã'ò gbɛ̃́ↄnɛ kↄↄ, a oosi ↄ̃ ma na gà. Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ má yã́ pↄ́ Dii òmɛɛ kɛ̀. 19Ɔ̃ aa ma la aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ ńlɛ kɛɛ beeↄ dɛ wá yã́ ũ yã̀? Ǹ a bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ. 20Ɔ̃ má wèmá ma mɛ̀: Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀ 21mà o á Isailiↄnɛ á Dii Lua mɛ̀, álɛ a kpɛ́ gbãlɛ, á zɛgikĩi pↄ́ i ĩ́anadãò, ì kɛɛ́ maa, i a bɛɛkɛpi, á nɛgↄ̃ɛↄ ń á nɛnↄɛ pↄ́ a ń tó weↄ gaga zĩ guuɛ. 22Í kɛ lá má kɛ̀wa. Á pↄ́ kú á lɛ́wao, á gɛ'ↄↄlↄnaↄ blɛ bleo. 23Áↄ á fùaↄ ń á kyaleↄ kpaa. Á búbuapɛo, á ↄ́ↄlↄo. Á ibaba á duuna yã́i, í aaukɛkↄ̃ɛ. 24Máↄ dɛɛ́ seela ũ. Lá má kɛ̀ píi, ápiↄ sↄ̃ á kɛɛ, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii mɛ́ Lua ũ. 25Dii ɛ̀a mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gↄↄ pↄ́ ma ń zɛgikĩi sìmá, an ĩ́andãbↄ pↄ́ aaì pↄnakɛòpi, pↄ́ pↄ́ ń wɛ́ blè an pↄ́ dↄwàpi ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ, 26gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ bee a mↄ n kĩ́i, i a bao kãnɛ n swã́wa. 27Zĩ́ bee n lɛ́na a golɛ, ní yã'o ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀pio, n lɛ́na aↄ naalɛa lↄo. Ńyↄ̃ↄ dɛnɛ́ seela ũ, aai dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\