Ezekiɛli 27

1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, wɛ̃nalɛ da ń Tii pↄ́ kú ísiabuakĩi 3ì laata ń bui dasi pↄ́ an bùsu ku ísialɛↄ ǹ mɛ: Ma Dii Lua ma mɛ̀, Tii, ni mɛ n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi. 4Ń dɛ lán gówa ísia guo, n kalɛnaↄ tò n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi. 5N líↄá Senii gbɛ̀ pɛ̃liↄnɛ, mɛ́ n lipɛlɛá Libã sɛdɛ líɛ. 6Wà n gólibↄↄ ã̀ ń Basana gbɛ̃́nɛliↄɛ, wà n lipɛpɛɛↄ kɛ̀ ń Sipi bùsu sɛ̃́ lí pↄ́ wà wesa swaa dàdauↄɛ. 7N zwãaá Egipi pↄ́lɛ wɛ̃̀sãdeɛ, a dɛ n dàlapoo ũ. N zwã̀akpɛ zwãaá zwã̀a búuna ń zwã̀a gàalulade pↄ́ bↄ̀ Ɛlisa bùsuuↄnɛ. 8Sidↄ̃deↄ ń Aavadideↄ mɛ́ n gobↄnaↄ ũ, nzĩa gbɛ̃́ gↄ̃ideↄ mɛ́ n ígbɛ̃ↄ ũ. 9Gebali gↄ̃ide zↄ̃ↄↄ ku n guu n gufootatanaↄ ũ. Ísia góↄ ń ń ígbɛ̃ↄ ku n saɛ, álɛ laata sãnu. 10Pɛɛsiↄ ń Ludiↄ ń Libiiↄ ku n zĩgↄ̃ↄ guu nɛgↄ̃naↄ ũ. Aa ń sɛ̀ngbaoↄ ń ń mↄ̀ fùaↄ lòolooma, aa tò n kɛfɛũ kũ̀. 11Aavadi zĩgↄ̃ↄ kálɛa n bĩ́iↄwa aa lìai, Gamadadeↄ ku n gugwakĩi lɛsĩↄ guu. Aa ń sɛ̀ngbaoↄ lòoloo n bĩ́iↄwa aa tò n kɛfɛnkɛ bↄ̀lɛi. 12Taasisideↄ laatànnↄ sãnu n àizɛɛ dasiↄ yã́i. Aa fĩabònɛ ń ã́nusuo ń mↄsio ń mↄpuo ń bɛↄmao. 13Gɛlɛkiↄ ń Tubaliↄ ń Mɛsɛkiↄ laatànnↄ sãnu, aa fĩabònɛ ń zↄↄ ń mↄgotɛ̃ pↄ́ↄ. 14Tↄgaamaↄ fĩabònɛ ń sↄ̃́ zĩkɛnaↄ ń sↄ̃́ zĩ̀kanaↄ ń sↄ̃baonaↄ. 15Lodedeↄ laatànnↄ sãnu, bùsu dasideↄ mɛ́ n laalunaↄ ũ, aa wesa swaa ń mↄa lío kpàma. 16Siliↄ laatànnↄ sãnu n pↄ́ dasiↄ yã́i, aa fĩabònɛ ń tiikↄazio ń zwã̀a gàaluladeo ń zwã̀a wɛ̃̀sãdeo ń bàabaao ń òsoo ń lubiio. 17Yudaↄ ń Isailiↄ laatànnↄ sãnu, aa fĩabònɛ ń pↄ́wɛnao ń zↄ́o ń nísio ń lí'ↄo. 18Damasideↄ laatànnↄ sãnu ń Ɛlɛbↄ̃ vɛ̃ɛo ń Zahaa sãkão n pↄ́ dasiↄ ń n àizɛɛↄ yã́i. 19Dã buiↄ ń Gɛlɛki pↄ́ kú Uzaliↄ n laa lù ń mↄ̀ pↄ́ wa kàsoo ń kasia gĩnanao ń kanɛ lí feeo. 20Dedãↄ laatànnↄ sãnu ń gaaĩ zwãaↄ. 21Laalubuↄ ń Kedaa kíaↄ laatànnↄ sãnu ń sãnɛbↄlↄↄ ń sãsakaoↄ ń bleↄ. 22Seba ń Laama laatanaↄ fĩabònɛ ń pↄ́ gĩnana maaↄ píi ń gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ píi ń vuao. 23Halanadeↄ ń Kanɛdeↄ ń Edɛnideↄ ń Seba laatanaↄ laatànnↄ sãnu ń Asiliↄ ń Kilimadadeↄ. 24Aa pↄkasa maaↄ ń ulada búunaↄ ń zwãa pↄ́ wà bà kɛ̃̀wàↄ ń pↄ́ wɛ̃̀sãde pↄ́ wì kpálɛ kpɛ́uↄ ń bà gbãaↄ yíama n ɛlɛu. 25Taasisi gó'ilɛnaↄ n laaↄ sɛa, ń kãa, n tↄbↄ̀ ísia guo maamaa. 26Gobↄnaↄ gɛ́nnↄ ikooa lɛsĩↄ kĩ́i, gukpɛ ĩ́ana i n wíwi ísia guoguo. 27N àizɛɛↄ ń n laaↄ ń n pↄ́ↄ píi kpálɛ ísia guoguo n ↄ̃̀ↄkpagↄↄ ń n bↄnaↄ ń n ígbɛ̃ↄ ń n gufootatanaↄ ń n laatanaↄ ń n zĩgↄ̃ↄ ń dasi pↄ́ kú n guuↄ. 28Gↄ̃sↄ̃ a lualua ígbɛ̃piↄ wii yã́i. 29Gobↄnaↄ bↄlɛ ń góↄ guu ḿpii, gofĩnaↄ ń ígbɛ̃ↄ píi aaↄ zɛa gↄ̃sↄ̃lɛ. 30Aa wiilɛ n yã́ musu, aai búbuapɛ wɛ̃nannↄ. Aa bùsu zu ń mia, aai gbeembo túfu guu. 31Aa ń migbaa lɛ́ n yã́i, aai zwã̀nkasaↄ da. Aa n ↄ́ↄlↄ ń pↄsiao ń búbua pãsĩo. 32Aa wɛ̃nalɛ sinɛ ń ↄↄlↄo, aa wɛ̃nakɛnɛ aa mɛ: Tii, wɛ̃́lɛe muaannↄo, ↄ̃ n kɛ kyↄ̃́ ísia guoguoa? 33Kɛ́ n laa yíaaↄ dàzɛu ísiaa, bui daside kã̀ n àizɛɛ zↄ̃ↄ yã́i. n pↄ́ↄ tò dṹnia kíaↄ kɛ̀ ↄdeↄ ũ. 34Ísia n wiwi sa, n sↄ̃ↄlɛ ísiu, n pↄ́ↄ ń n gbɛ̃́ↄ kpàlɛnnↄ ḿpii. 35N yã́ dì ísialɛdeↄwa, ↄ̃ an kã́ sĩ̀, an oa ↄ̃̀ↄkpà. 36Buiↄ laatanaↄ lɛ́ lɛsuikɛkɛma, n kaalɛa vãi, ńyↄ̃ↄ ku bau lↄo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\