Ezekiɛli 34

1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀: 2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ãnabikɛkɛ Isailiↄ dãnaↄ yã́ musu. Ãnabikɛkɛ, ní onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, waiyoo á Isailiↄ dãna pↄ́ álɛ laaidↄ ázĩawaↄ! Sãↄ ↄ̃ wì laaidↄmáo lò? 3I wàagase só, i sãkã pↄkasaↄ da, i sã mɛkpaaↄ dɛ à só, kási ili laaidↄmáo. 4I ń yɛ̃̀ɛɛsaideↄ gba gbãao, i ɛsɛkɛ a gyãeↄnɛo. A pↄ́ pↄ́ an gbá ɛaↄ i ń gbá dↄnɛ́o, i ɛa su ń pↄ́ pↄ́ aalɛ sãsãↄo, i gɛ́ pↄ́ pↄ́ vũ̀aaↄ wɛɛlɛio. A gbãablèmá pãsĩpãsĩɛ. 5Aa fã̀aa, kɛ́ aa dãna vĩo yã́i, ↄ̃ aa gↄ̃̀ wài píiɛ pↄblea ũ. 6Ma sãↄ zã̀ zɛ́wa, aa lìaaliaa gbɛ̀sĩsĩ píi ń sĩ̀sĩ lɛsĩ píio musu. Aa fã̀aa dṹniau píi, gbɛ̃e i ń wɛɛlɛo, gbɛ̃e i kpálɛkɛńzio. 7A yã́i tò á sãdãnaↄ, à swã́sɛ ma yã́i. 8Ma Dii Lua ma mɛ̀, ń ma kuao lá ma sãↄ gↄ̃̀ pↄ́ pↄ́ wì ń síↄ ũ, aa gↄ̃̀ wàiↄ pↄblea ũ, mɛ́ an dãna pↄ́ má dìlɛpiↄ i ń wɛɛlɛo, aai laaidↄmáo, sema ńzĩa yã́, 9a yã́i tò á sãdãnaↄ, à swã́sɛ ma yã́i. 10Ma Dii Lua ma mɛ̀ má fɛlɛánↄ, má a sãↄ bↄlɛ á ↄzĩ, mí á bↄlɛ sãdãu, kɛ́ ásu e laaidↄ ázĩawa lↄo yã́i. Má a sãↄ bↄ á lɛ́zĩɛ, aaↄ dɛ á pↄblea ũ lↄo. 11Asa ma Dii Lua ma mɛ̀, mámɛ má kpálɛkɛ ma sãↄzi màↄ ↄliańzi sa. 12Lá sãdãna ì ↄlia a kpàsai gↄↄ pↄ́ a ku a sã pↄ́ kpálɛaↄ guu, màa má ↄlia ma sãↄzi, má ń bↄlɛ gu pↄ́ aa fã̀aau guduuduu gↄↄ. 13Má ń kãaa bùsu ń bùsuo, mí ń bↄlɛ buiↄ guu, mí suńnↄ ń bùsuu. Má ń dã́dãkɛ Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ pↄlɛu ń a swadↄↄↄ ń gu pↄ́ wa ku bùsupiuo píi. 14Má ń dã́dãkɛ dã́dãkɛkĩi maau, Isaili gbɛ̀sĩsĩ lɛsĩↄ aaↄ dɛ ń kúkĩi ũ. We aa ↄli ńzĩau, aa pↄble dã́dãkɛkĩi sɛ̃̀bↄlↄdeu Isaili gbɛ̀sĩsĩↄ pↄlɛu. 15Ma Dii Lua ma mɛ̀, má a sãpiↄ dã́, mí tó aa ↄli ńzĩau. 16Má a pↄ́ pↄ́ vũaaaↄ ń pↄ́ pↄ́ kpálɛaↄ wɛɛlɛ suò, mí ɛsɛkɛ a pↄ́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄnɛ, mí ń yɛ̃̀ɛɛsaideↄ gba gbãa, mí ń dã́dãkɛ a zɛ́wa. Kási má a mɛkpaa sà gbãaↄ dɛdɛɛ. 17Ápiↄ ma sãↄ, ma Dii Lua ma mɛ̀, mámɛ má yã́gↄ̃gↄ̃ɛ́, mí gↄ̃́gↄ̃ sãsakaoↄ ń blesanaↄnɛ. 18Isailiↄ dãnaↄ, pↄblea dã́dãkɛkĩi maau i mↄ́wáo, ↄ̃ a ↄ̃zↄ̃̀nɛ́ a kĩniwaa? Í dↄdↄa mia i mↄ́wáo, ↄ̃ a gɛ̃u á yànɛ́a? 19Pↄ́ pↄ́ a ↄ̃zↄ̃̀wà ↄ̃ ma sãↄ blea? Í pↄ́ a gɛ̃u á yà ↄ̃ ma sãↄ mia? 20A yã́i ma Dii Lua málɛ oɛ́, má yã́gↄ̃gↄ̃ á gbɛ̃́ pↄ́ á mɛkpaaↄ ń á gbɛ̃́ pↄ́ á fɛ̃́fɛ̃aↄnɛ. 21I gã̀sazↄ̃ yɛ̃̀ɛɛsaideↄnɛ, i kↄ́ba málɛńzi e a ń yá ń kpá zã kpɛ. 22Má a sãↄ suaba, aaↄ dɛ pↄ́ pↄ́ wì ń síↄ ũ lↄo, mí yã́gↄ̃gↄ̃nɛ́. 23Má sãdãna dilɛnɛ́ mɛ̀ndo ma zↄ̀blena Davidi bui ũ. Aↄ dɛ ń dãna ũ, a laaidↄmá, i ń gwa. 24Mámɛ ma Dii máↄ dɛ ń Lua ũ, mɛ́ ma zↄ̀blena Davidi bui aↄ dɛ ń Kía ũ. Ma Dii mámɛ má ò. 25Ma bàa aↄ kúńnↄ, mí wàiↄ midɛ ń bùsuu. Aaↄ ku gbáau, aaↄ i lákpɛu dↄdↄa. 26Má tó ápiↄ ń bùsu pↄ́ lia ma gbɛ̀sĩsĩio gↄ̃ ɛ̀fãai pↄ́ ũ. Má tó lou lí manɛ́ a gↄↄwa. Má ɛ̀fãai gbaɛnɛ́ lán louwa. 27Sɛ̃sao líↄ nɛ'i, tↄↄlɛ a blɛkɛ, aaiↄ kú ń bùsuu dↄdↄa. Tó ma ń mↄgala pòlonɛ́ ń nↄɛ, mɛ́ ma ń bↄ́ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ zↄblenɛ́ↄ ↄzĩ, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii. 28Aaↄ dɛ buiↄ pↄblea ũ lↄo, wàiↄ ń só lↄo. Aaↄ ku dↄdↄaɛ, gbɛ̃e a to sↄ̃ kɛ̃́ńgu lↄo. 29Má tↄↄlɛ maa táaede kpámáɛ. Nↄana a kɛnɛ́ sàabu we lↄo. Aaↄ dɛ pↄ́ sↄ̃́sↄ̃a ũ buiↄnɛ lↄo. 30Isailiↄ i dↄ̃ kɛ́ ma Dii ń Lua má kúńnↄ, mɛ́ ma gbɛ̃́ↄn ń ũ. Ma Dii Lua mámɛ má ò. 31Ma gbɛ̃́ↄn á ũ, ma kpàsa sãↄn á ũ, mɛ́ má dɛ á Lua ũ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\