Ezekiɛli 4

1Gbɛ̃nazĩn nɛ́, biliki dilɛ n aɛ, ní Yelusalɛũ wɛ̃́lɛ taa kɛwà, 2ní koezↄ̃i. Bòo kpákpai, ní gbà lɛsĩↄ da ǹ liai, ní bùsu kálɛkalɛ a bĩ́iↄ saɛ, ní bĩ́igboobↄↄ kálɛ ǹ liai. 3Mↄ̀ pɛ̀pɛɛ sɛ ǹ pɛ́lɛ mↄ̀ bĩ́i ũ mpi ń wɛ̃́lɛpio zãnguo, ní aɛdↄwà. Wà koezↄ̃̀ wɛ̃́lɛpiziɛ, ḿmɛ ń koezↄ̃napi ũ sↄ̃. Bee iↄ dɛ seela ũ Isailiↄnɛ. 4Wúlɛ n gbã̀tɛ̃ɛ ↄzɛɛwa, níↄ Isailiↄ duuna sɛa e n wúlɛa n gbã̀tɛ̃ɛpiwa gↄↄ lɛ́u. 5Ma gↄↄ ↄ̀aa pla kwisai (390) dìlɛnɛ ǹyↄ̃ Isailiↄ duuna sɛaɛ e an duunakɛa wɛ̃̀ dasilɛu. 6Tó n bee kɛ̀ ń làa, ɛa wúlɛ n gbã̀tɛ̃ɛ ↄplaawa, níↄ Yudaↄ duuna sɛa e gↄↄ bla. Ma ń duunakɛa wɛ̃ dìlɛnɛ, wɛ̃̀ dodo gↄↄ dodo. 7Aɛdↄ Yelusalɛũ pↄ́ n koezↄ̃̀ipiwa, ní n ula gã̀sĩ sↄ̃sↄ̃, ní ãnabikɛkɛ a yã́ musu. 8Má ba kãnɛ, kɛ́ ńsu lilɛkĩi eo yã́i, níↄ wúlɛa n gbã̀tɛ̃ɛ kpɛ dopiwa e koezↄ̃gↄↄpi gɛ paò. 9Mase ń naao ń bláao ń nasio ń éseo ń weao sɛ ka ta doũ guu, ní a blɛkɛ ǹyↄ̃ ble gↄↄ ↄ̀aa do kwisai pↄ́ ńyↄ̃ wúlɛa n gbã̀tɛ̃ɛwapiu. 10Níli blɛ pↄ́ ńyↄ̃ↄ ble lá gu lɛ́ dↄ yↄ̃ kiloowa galaũ ↄ̀aa dodo, níↄ ble yóbiyobi. 11Níli í pↄ́ ńyↄ̃ↄ mi lá gu lɛ́ dↄ dã litili kↄ̃kpaalɛ lɛ́u, níↄ ga vólovolo. 12Gbɛ̃nazĩn gbↄ̃ tɛ́ ↄ̃ ńyↄ̃ kàa kɛwà an wáa, ní só. 13Dii ɛ̀a mɛ̀: Beewa Isailiↄ blɛ gbãlɛa ble bui pↄ́ ma ↄzↄ̃̀ńzi ń bùsuuↄ guu. 14Ɔ̃ ma mɛ̀: Á'a Dii, mi gbãlɛ yãao. Za ma nɛ́zĩ e ń a gbão mi pↄ́ pↄ́ gà ń azĩao ge pↄ́ pↄ́ wài tàitai nↄ̀ↄ soo. Nↄ̀ↄ pↄ́ dɛ tɛ̃ ũ i gɛ̃ ma lɛ́u ziio. 15Ɔ̃ a òmɛɛ: Tↄ̀ↄ, ma n gba zɛ́ ǹ kàa kɛ zùgbↄ̃ tɛ́wa gbɛ̃nazĩn gbↄ̃ gbɛu. 16Ɔ̃ à ɛ̀a mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, má Yelusalɛũdeↄ kũ̀sũa midɛ, aaiↄ pↄblea yↄ̃yↄ̃kↄ̃ɛ yãkãakɛa guu, aaiↄ imi gↄ̃̀ↄna lɛ dodo sↄ̃̀deedee guu, 17asa pↄblea ń imiao a kɛ̃́sãmáɛ. Sↄ̃ a kɛ̃́ńgu ḿpii, aai ibaba ń tàae yã́i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\