Ezekiɛli 40

1Wá kua zĩ̀zↄↄ ũ wɛ̃̀ baasↄode daalɛa gↄↄ kwide zĩ́, wá mɛɛwia wia wɛ̃̀ gɛ̃o mɛ̀ndosaide guu, gↄↄ bee ↄ̃ Dii gbãa mↄ̀a, à gɛ̀manↄ we. 2Wɛ́pungu'ea guu Lua gɛ̀manↄ Isaili bùsuu, à ma da gbɛ̀sĩsĩ zↄ̃ↄ lɛsĩ musu. Kpɛ́ↄ ku gbɛpi gɛↄmidↄkĩi pↄlɛu lán wɛ̃́lɛwa. 3À gɛ̀manↄ we, ↄ̃ ma gↄ̃ɛe è, aà mɛ dɛ lán mↄgotɛ̃wa. A zɛa bĩ́ibↄlɛu, mɛ́ a bapuna ń fee pↄyↄ̃bↄo kũa. 4Ɔ̃ gↄ̃ɛpi òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, gwa ń wɛ́o, ma ń swã́o, ní laaidↄ pↄ́ pↄ́ málɛ ↄlↄnɛwa píi, asa a yã́i wà mↄ̀innↄ la. Yã́ pↄ́ ńlɛ e píi dau ǹ siu Isailiↄnɛ. 5Má è bĩ́i liaa Lua uai. Gↄ̃ɛpi fee pↄyↄ̃bↄ kũa, a gbã̀a gã̀sĩsuu sooloɛ. Gã̀sĩsuu pↄ́ wàlɛ a yã́ opi dɛ gã̀sĩsuu doa ↄla doɛ. À bĩ́i yↄ̃̀ ń feepio, a gèele lɛ do, a lɛsĩ lɛ do. 6À gɛ̀ bĩ́ibↄlɛ pↄ́ a lɛ́ bↄa gukpɛ oi kĩ́i, à dɛ̀dɛ a dɛdɛkĩiwa, ↄ̃ à bↄlɛpi bèe yↄ̃̀ ń feepio, a yàasa lɛ do. 7Bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ kpɛa gbã̀a lɛ do, a yàasa lɛ do, mɛ́ gĩ pↄ́ kú kpɛaↄ zãnguo yàasa gã̀sĩsuu sↄo. Bↄlɛpi bilandaa pↄ́ bↄaa ń Lua kpɛ́o bèe lɛ do. 8Ɔ̃ à bↄlɛpi bilandaa pↄ́ bↄaa ń Lua kpɛ́o yↄ̃̀ ń feepio, 9à kɛ̀ gã̀sĩsuu swaaↄ̃, a lɛ́ gĩↄ sↄ̃ gã̀sĩsuu plapla. Bↄlɛpi bilandaa bↄaa ń Lua kpɛ́o. 10Gukpɛ Bↄlɛpi kpɛaↄ vĩ kpɛla ń kpɛleo àaↄ̃'aaↄ̃. Kpɛapiↄ gbã̀a ń a yàasao sáaɛ, a suunaↄ doũɛ kpɛla ń kpɛleo. 11À bↄlɛpi lɛ́ yↄ̃̀ ń feepio, a yàasa gã̀sĩsuu kwi, a gbã̀a sↄ̃ kuɛ'aaↄ̃. 12Bĩ́ibↄlɛdↄ̃ana kpɛapiↄ ku kpɛla ń kpɛleo, a yàasa ń a gbã̀ao gã̀sĩsuu soolosoolo, mɛ́ gĩ ku kpɛapiↄ kpɛɛlɛ, a lɛsĩ gã̀sĩsuu do. 13Ɔ̃ à bↄlɛpi yàasa yↄ̃̀ za kpɛa musu kpɛla e kpɛa musu kpɛle, à kɛ̀ gã̀sĩsuu baasↄo. 14À ba yↄ̃̀ bilandaapiwa à lìai, à kɛ̀ gã̀sĩsuu bàaↄ̃. 15Za bↄlɛpi lɛ́wa e a bilandaa lɛ́wa gã̀sĩsuu blakwiɛ. 16Kpɛaↄ ń suunaↄ ń bilandaao fɛnɛnti vĩ à lìai, a bàasi oi lɛ́ yaasaũ, a guu oi tuuuũ. A suunaↄ daminali gↄ̃inaↄ vĩ. 17À ma sɛ gɛ̀manↄ ua sɛ̃́ia guu. Má è kpɛ́nɛ mɛ̀n baakwiↄ dↄdↄkↄ̃wa gbɛ pↄ́ kpálɛawa à lìai. 18Gbɛkpalɛapi pɛ bↄlɛpiↄ saalowa, mɛ́ à kpàaĩ ń bↄlɛpiↄ gbã̀a lɛ́o. Gbɛ pↄ́ kpálɛa, a gu ɛɛna pↄ́n we. 19Ɔ̃ à ua sɛ̃́ia yàasa yↄ̃̀ bↄa za bↄlɛ sɛ̃́ia lɛ́wa a guu oi e à gɛ̀ò ua plaade bↄlɛ lɛ́wa bàasi oi. Gukpɛ oi pↄ́ kɛ̀ gã̀sĩsuu basↄo ń gugbãntoo oi pↄ́o lↄ. 20Ɔ̃ à ua plaade bĩ́ibↄlɛ pↄ́ kú gugbãntoo oi gbã̀a ń a yàasao yↄ̃̀. 21A kpɛaↄ àaↄ̃'aaↄ̃ kpɛla ń kpɛleo ń a suunaↄ ń a bilandaao kɛ̀ doũ ń bↄlɛ sɛ̃́ia pↄ́oɛ. A gbã̀a gã̀sĩsuu blakwi, a yàasa sↄ̃ baasↄo. 22A fɛnɛntiↄ ń a bilandaao ń a daminali gↄ̃inaↄ doũ ń gukpɛ oi bↄlɛ pↄ́ↄɛ. A dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩi soplaɛ, mɛ́ a bilandaapi ku a lɛ́ kpɛle. 23Ua plaade bↄlɛ lɛ́ bↄaa ń gugbãntoo oi bↄlɛ lɛ́oɛ lán gukpɛ pↄ́wa. Sɛa bↄlɛpi lɛ́wa e ua plaade bↄlɛ lɛ́wa gã̀sĩsuu basↄoɛ. 24Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ gɛↄmidↄkĩi oi, ↄ̃ ma gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛ è. À a lɛ́ gĩↄ ń a bilandaao yↄ̃̀, à kɛ̀ doũ ń a kĩni pↄ́oɛ. 25Bↄlɛpi ń a bilandaao fɛnɛntiↄ lìai lá a kĩniↄwaɛ. A gbã̀a gã̀sĩsuu blakwiɛ, a yàasa sↄ̃ baasↄo. 26A dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩi soplaɛ, mɛ́ a bilandaa ku a lɛ́ kpɛle. Daminali gↄ̃inaↄ ku a lɛ́ gĩↄwa kpɛla ń kpɛleo. 27Ua plaade gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛ vĩ. Sɛa bↄlɛpi lɛ́wa e gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛ lɛ́wa gã̀sĩsuu basↄoɛ. 28Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ ua plaade bↄlɛ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oi guu e ua plaadepiu. Ɔ̃ à bↄlɛpi yↄ̃̀, à kɛ̀ doũ ń a kĩniↄɛ. 29A kpɛaↄ ń a suunaↄ ń a bilandaao doũɛ. Bↄlɛpi ń a bilandaao fɛnɛntiↄ vĩ liaai. A gbã̀a gã̀sĩsuu blakwi, a yàasa baasↄo. 30Ua plaade bilandaaↄ sáasaaɛ, an gbã̀a gã̀sĩsuu baasↄsↄo, a yàasa sↄ̃ sↄ́sↄo. 31An bilandaapiↄ ku ua sɛ̃́ia oi. Daminali gↄ̃ina ku an lɛ́ gĩↄwa, an dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩiↄ swaaↄ̃swaaↄ̃ɛ. 32Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ ua plaadeu gukpɛ oi. Kɛ́ a yↄ̃̀, à kɛ̀ doũɛ. 33A kpɛaↄ ń a suunaↄ ń a bilandaao doũɛ, mɛ́ bↄlɛpi ń a bilandaao fɛnɛntiↄ vĩ liaai. A gbã̀a gã̀sĩsuu blakwiɛ, a yàasa sↄ̃ baasↄo. 34A bilandaa ku ua sɛ̃́ia oi. Daminali gↄ̃inaↄ ku a lɛ́ gĩↄwa kpɛla ń kpɛleo. A dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩiↄ vĩ swaaↄ̃. 35Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ ua sɛ̃́iapi gugbãntoo oi bↄlɛu. Doũɛ ń a kĩniↄ. 36Màa ń a kpɛaↄ ń a suunaↄ ń a bilandaao. A fɛnɛntiↄ vĩ liaai. A gbã̀a gã̀sĩsuu blakwiɛ, a yàasa sↄ̃ baasↄo. 37A bilandaa ku ua sɛ̃́ia oi. Daminali gↄ̃inaↄ ku a lɛ́ gĩↄwa kpɛla ń kpɛleo, a dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩi swaaↄ̃ɛ. 38Kpɛ́nɛ kú bↄlɛ bilandaa saɛ. Wekĩi wì idau sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄwa. 39Táabũnuↄ ku bilandaaↄ guu kpɛla ń kpɛleo mɛ̀n plapla. Wekĩi wì sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ń duun awakpabↄↄ ń tàae fĩabobↄↄ kòlokpakpau. 40Gugbãntoo oi bↄlɛ bilandaa bàasi oi, táabũnuↄ ku a dɛdɛkĩi ↄplaai ń zɛɛio mɛ̀n plapla. 41Màa táabũnu kálɛ bↄlɛpi ↄplaai ń zɛɛio mɛ̀n síiↄ̃siiↄ̃, apii kɛ̀ swaaↄ̃. Wekĩi wì sa'opↄↄ kòlokpakpau. 42Gbɛ̀ táabũnu mɛ̀n síiↄ̃ ku we lↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ pↄ́ ũ. A gbã̀a gã̀sĩsuu do ń kĩnioɛ, a yàasa lↄ màaɛ, a lɛsĩ gã̀sĩsuu do. Táabũnupi musu wì sa'onↄↄ kɛkɛbↄↄ kálɛu. 43Mↄ̀ kòolo lɛ́ mɛ̀n pla pↄ́ an gbã̀a kà ↄtã dodoↄ loolooa kpɛ́piu à lìaai. Táabũnupiↄ ↄ̃ wì sa'onↄↄ báasi kálɛwà. 44Kpɛ́ mɛ̀n pla ku ua plaadeu. Ado ku gugbãntoo oi bↄlɛ saɛ, a lɛ́ ɛlɛa gɛↄmidↄkĩiwa. Ado ku gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛ saɛ, a lɛ́ ɛlɛa gugbãntoowa. 45Ɔ̃ gbɛ̃́pi òmɛɛ: Kpɛ́ pↄ́ a lɛ́ ɛlɛa gɛↄmidↄkĩiwapiá sa'ona pↄ́ Lua kpɛ́ zĩ dɛ ń yã́ ũↄ pↄ́ɛ. 46Kpɛ́ pↄ́ a lɛ́ ɛlɛa gugbãntoowapiá sa'ona pↄ́ sa'okĩi dɛ ń yã́ ũↄ pↄ́ɛ. Sa'onapiↄá Levii bui Zadoki buiↄnɛ. Ampiↄ mɛ́ aaì sↄ̃ Diizi wà aà gbagba. 47À uapi yↄ̃̀, a gbã̀a ń a yàasao sáasaaɛ gã̀sĩsuu basↄobasↄo. Lua kpɛ́ kpɛɛlɛ ↄ̃ sa'okĩipi kuu. 48À ma sɛ gɛ̀manↄ Lua kpɛ́ bilandaau, ↄ̃ à a gbapɛlɛↄ yↄ̃̀, a gèele kɛ̀ gã̀sĩsuu sↄ́sↄoɛ. A lɛ́ yàasa gã̀sĩsuu gɛ̃o mɛ̀ndosai, mɛ́ a lɛ́ gĩↄ gèele kɛ̀ gã̀sĩsuu àaↄ̃'aaↄ̃ kpɛla ń kpɛleo. 49Bilandaapi gbã̀a kɛ̀ gã̀sĩsuu baoɛ, a yàasa sↄ̃ kuɛdo. A dɛdɛkĩi gbápɛpɛkĩi kwiɛ, gbapɛlɛpiↄ ku a lɛ́ gĩpiↄ saɛ kpɛla ń kpɛleo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\