Ezekiɛli 43

1Ɔ̃ à ma sɛ gɛ̀manↄ gukpɛ oi bↄlɛu. 2Má è Isailiↄ Lua gawi bↄ̀ gukpɛ oi, aà lↄↄ dɛ lán í zↄ̃ↄ suka kↄ̃fĩwa, mɛ́ aà gawipi tↄↄlɛ pù. 3Wɛ́pungu pↄ́ má èpi bↄ̀ lán wɛ́pungu pↄ́ má è gↄↄ pↄ́ Lua mↄ̀ wá mɛɛwia kaalɛiwaɛ, lán wɛ́pungu pↄ́ má è Kebaa saɛ, ↄ̃ ma wulɛ ma gbɛɛuwaɛ. 4Dii gawi gɛ̃̀ gukpɛ oi bↄlɛpiu e aà kpɛ́u. 5Lua Nisĩna ma sɛ gɛ̀manↄ ua plaadeu, ↄ̃ má è Dii gawi aà kpɛ́ pà. 6Gↄ̃pi zɛa ma saɛ, ↄ̃ má mà wàlɛ yã'omɛɛ za kpɛ́piu 7wà mɛ̀: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma kpalabaa kpálɛkĩin kɛ, ma gbadibↄn kɛ. Máↄ ku Isailiↄ guu laɛ e gↄↄpii. Isailiↄ ń ń kíaↄ ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpa ń ń gbãlɛao ń ń kíaↄ gɛↄ bau lↄo. 8Kíapiↄ uakpà wa nàna ma uawaɛ, aa kpɛdↄ̀ wa nàna ma kpɛ́wa, bĩ́i mɛ́ gↄ̃̀ daa wá zãnguo. Aa ma tↄ́ pↄ́ a kua adoa ↄ̃̀ↄkpà ń yãbɛ̃ɛ pↄ́ aa kɛ̀ↄ, ↄ̃ ma ń míↄnzↄ̃ ń pↄfɛ̃o. 9Aa ń gbãlɛapi tó, aai ń kía gɛpiↄ kɛ̃a, míↄ kú ń guu sa gↄↄpii. 10Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma ua yã́ bↄↄlɛkɛ Isailiↄnɛ, aai làasookɛ a kpaawa, an gɛɛ i gↄ̃ kpá ń wɛ́i ń duuna yã́i. 11Tó an gɛɛ gↄ̃̀ kpá ń wɛ́i yã́ pↄ́ aa kɛ̀ↄ yã́i, ma ua taa bↄↄlɛkɛnɛ́, a kpaa ń a bↄkĩiↄ ń a gɛ̃kĩiↄ ń a iadaaↄ ń a ikoyãↄ ń a yãdilɛaↄ. Ǹ a bↄↄlɛkɛnɛ́, ní kɛ̃́ láu ń wáa, kɛ́ aaↄ a iadaaↄ kũa, aai zĩkɛ a yãdilɛaↄwa. 12Ma kpɛ ikoyãn we. Tↄↄlɛ pↄ́ liaai gbɛ̀sĩsĩ musuá ma pↄ́ɛ, a kua adoa píiɛ. Ma kpɛ́ ikoyãn we. 13Lá wà sa'okĩi yↄ̃̀n kɛ: Gã̀sĩsuu pↄ́ wàlɛ a yã́ opi dɛ gã̀sĩsuu doa ↄla doɛ. Wà ɛyↄ̃̀ wa lìa sa'okĩipizi, a yàasa ń a zão gã̀sĩsuu dodo, mɛ́ pↄ́ pↄ́ wa bò wa lìai ↄtã doɛ. Sa'okĩipi lɛsĩn kɛ: 14Daalɛa ɛ pↄ́ kú tↄↄlɛu e a swã́ nɛ́nawa gã̀sĩsuu plaɛ, a swã́pi yàasa gã̀sĩsuu doɛ. Za a swã́ nɛ́napiwa e a zↄ̃ↄwa gã̀sĩsuu síiↄ̃ɛ, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu do. 15A kĩna pↄ́ kú musu lɛsĩ gã̀sĩsuu síiↄ̃ɛ, mɛ́ a kↄ́ba mɛ̀n síiↄ̃ↄ kpa musu. 16Kĩnapi gbã̀a ń a yàasao sáaɛ, gã̀sĩsuu kuɛplapla. 17Swã́ zↄ̃ↄpi kĩ́i sa'okĩi gbã̀a ń a yàasao sáaɛ, gã̀sĩsuu gɛ̃o mɛ̀ndosaisaiɛ. Swã́ pↄ́ lìai zĩ́lɛ yàasa ↄtã doɛ, mɛ́ ɛ pↄ́ lìai yàasa gã̀sĩsuu do. 18Ɔ̃ a òmɛɛ: Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Dii Lua mɛ̀: Tó wa sa'okĩipi bò, kɛ́ wà e sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ owà, wi au ɛ́lɛwà, a yãdilɛaↄn kɛ: 19Levii bui sa'ona pↄ́ aa dɛ Zadoki bui ũↄ mɛ́ aa sↄ̃mazi ma gbagbai. Gáaena kpámá duun awakpabↄ ũ, 20ní a au dã máma sa'okĩi kↄ́ba mɛ̀n síiↄ̃ↄwa ń a swã́ zↄ̃ↄ gola mɛ̀n síiↄ̃ↄ ń pↄ́ pↄ́ wa bò wa lìaipiↄ, ní gbãbↄɛ̀, i gↄ̃ ma pↄ́ ũ. 21Gáaena duun awakpabↄpi sɛ gɛ́ò gu pↄ́ wa dìlɛu ma ua, ní tɛsↄ̃wà à tɛ́kũ, 22a gↄↄ plaade ní sa'o ń blesan sãasaio duun awakpabↄ ũ, wi gbãbↄò sa'okĩiɛ, lá wa kɛ̀ ń gáaenaowa. 23Tó n gbãbↄ̀ɛ̀ ń làa, gáaena sãasai ń sãsakao sãasaio 24sɛ mↄomɛɛ, sa'onaↄ i wisi fã́fãwà, aai ma gbagbaò sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ũ. 25E gↄↄ sopla nìliↄ blesana kpa duun awakpabↄ ũ lá gu lɛ́ dↄ ń gáaena sãasaio ń sãsakao sãasaio. 26Gↄↄ soplapi guu aali gbãbↄ sa'okĩiɛ, i gↄ̃ ma pↄ́ ũ, aai na zĩwa. 27Gↄↄpiↄ gbɛa, gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ sa'onaↄ lí sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũↄ o sa'okĩipiwa gbɛ̃́ↄnɛ ń sáaukpasaↄ, ma pↄ i kɛmá na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\