Ezekiɛli 46

1Dii Lua mɛ̀: Wàli ua plaade bↄlɛ pↄ́ a lɛ́ ɛlɛa gukpɛwa gba to taaɛ e gↄↄ soolo pↄ́ wì zĩkɛuↄ gɛ pao, wili wɛ̃ kã́mabogↄↄzĩ ń mↄ dafu dikpɛgↄↄzĩo. 2Kí ali bↄ ua sɛ̃́iauɛ, i gɛ̃ ń bↄlɛpi bilandaao, i zɛ bↄlɛpi gbapɛlɛↄ saɛ. Sa'onaↄ lí sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oɛ̀ ń sáaukpasaↄ, ili kúlɛ bↄlɛpi bèewa, i gbasa bↄ. Wàli bↄlɛpi gbatao e oosi. 3Bùsudeↄ lí kúlɛ Diiɛ bↄlɛpi kpɛɛlɛ kã́mabogↄↄↄ ń mↄ dafu dikpɛgↄↄↄ. 4Kã́mabogↄↄzĩ kí lí mↄ́ ń sãnɛbↄlↄ sãasaiↄ mɛ̀n soolo ń sãsakao sãasaio mɛ̀ndo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ũ. 5Aàli pↄ́wɛnti kpá ń sãsakaoo koko do, sãnɛbↄlↄↄ sↄ̃ lá a yeiwaɛ. Pↄ́wɛnti koko do nísi aliↄ litili àaↄ̃ɛ. 6Mↄ dafu dikpɛgↄↄ aàli mↄ́ ń gáaenao ń sãnɛbↄlↄↄ mɛ̀n soolo ń sãsakaoo. A kee su àↄ sãa vĩo. 7Aàli pↄ́wɛnti kpá ń zupio koko do ń sãsakaoo koko do, sãnɛbↄlↄↄ sↄ̃ lá a yeiwaɛ. Pↄ́wɛnti koko do nísi aliↄ litili àaↄ̃ɛ. 8Kí lí gɛ̃, ili bↄ ń bↄlɛ bilandaa zɛ́ doũpio. 9Tó bùsudeↄ mↄ̀ kùlɛ Diiɛ dikpɛgↄↄzĩ, gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ ń gugbãntoo oi bↄlɛo lí bↄ ń gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛo, gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̃̀ ń gɛↄmidↄkĩi oi bↄlɛo lí bↄ ń gugbãntoo oi bↄlɛo. Asu ɛa bↄ ń bↄlɛ pↄ́ à gɛ̃̀uoo, sema aà bↄ ń a aɛ oi bↄlɛo. 10Kí líↄ kúńnↄ we. Tó gbɛ̃́ↄ lɛ́ gɛ̃, aàli gɛ̃. Tó aalɛ bↄlɛ, ili bↄ. 11Dikpɛgↄↄↄ ń kã́mabogↄↄↄ zĩ́ zu ge sãsakao miwa pↄ́wɛnti gba líↄ koko dodo, sãnɛbↄlↄↄ sↄ̃ lá wa yeiwaɛ. Pↄ́wɛn koko do nísi aliↄ litili àaↄ̃ɛ. 12Tó kí mↄ̀ ń gbao Diiɛ, sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ge sáaukpasaↄn nò, wàli gukpɛ oi bↄlɛ gba wɛ̃ɛ̀, ili kpá lá ì kɛ kã́mabogↄↄzĩwa. Tó à bↄ̀, wi gbata aà kpɛ. 13Wàliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o Diiwa ń sã wɛ̃dona sãasaio lá gu lɛ́ dↄ kↄↄ ń kↄↄo 14ń pↄ́wɛntio litili àaↄ̃ ń nísio litili do pↄ́wɛnti mↄ̀sɛkɛa yã́i. Wàliↄ pↄ́wɛntipi kpa Diiwa lá gu lɛ́ dↄ gↄↄpiiɛ. 15Wàliↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń sãnɛbↄlↄo kↄↄ ń kↄↄo lá gu lɛ́ dↄ ń pↄ́wɛntio ń nísio màa. 16Dii Lua mɛ̀: Tó kí a nɛ́ↄ do gbà a tↄↄlɛ saalo, aà nɛ́pi buiↄ mɛ́ aali a túbisɛ. 17Kási tó à a zↄ̀blenaↄ do gbà a tↄↄlɛ saalo, aliↄ dɛ zↄ̀blenapi pↄ́ ũɛ e gↄ̃a wɛ̃́ɛ ũ wɛ̃, i ɛa gↄ̃ kípi pↄ́ ũ. Aà nɛ́ↄ mɛ́ aali a túbisɛ ńtɛ̃ɛ. 18Kí suli gbɛ̃e tↄↄlɛ síwào, mɛ́ asuli ń yáwào. Aà zĩa tↄↄlɛ ↄ̃ ali kpá a nɛ́ↄwa túbi ũ, kɛ́ ma gbɛ̃e su go a tↄↄlɛwao yã́i. 19Ɔ̃ gↄ̃pi ma sɛ gɛ̀manↄ sa'ona kpɛ́nɛ pↄ́ kú bↄlɛ saɛ lɛ́u, a lɛ́ ɛlɛa gugbãntoowa. À gu ↄ̀lↄmɛɛ kpɛ́pi bɛ'aɛ oi, 20ↄ̃ a òmɛɛ: Gupiu ↄ̃ sa'onaↄ lí tàae fĩabobↄↄ ń duun awakpabↄↄ fùukɛu, aali pↄ́wɛnti kàa kɛu, kɛ́ aasu gɛ́ò ua sɛ̃́iau aa kã gbɛ̃́ↄwa aa ĩadamáo yã́i. 21Ɔ̃ à ɛ̀a ma sɛ sùmanↄ ua sɛ̃́iau, à bɛ̀bɛmanↄ uapi gola síiↄ̃ↄu. Má uanaeↄ è a golapiↄu. 22A gola ń golao uanapiↄ gbã̀a gã̀sĩsuu blablaɛ, a yàasa baakwikwi. Uana mɛ̀n síiↄ̃piↄ doũɛ. 23Wà gĩbò lìa uanapiↄzi mɛ́ wà kĩnaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ lìai zĩ́lɛ. 24Ɔ̃ gↄ̃pi òmɛɛ: Blɛkɛkĩiↄn kɛ. La Dii ua zĩkɛnaↄ lí sa'onↄↄ fùukɛu gbɛ̃́ↄnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\