Ɛzala 1

1Pɛɛsiↄ kí Kilusi kpalablea wɛ̃̀ sɛ̃́ia guu Dii tɛkpàaàgu, kɛ́ yã́ pↄ́ a dà Zelemiiɛ a ò e kɛ yã́i. Ɔ̃ Kilusi kpàwakɛ̀ a bùsuu píi, ↄ̃ à gbàsa kɛ̃̀ láu à mɛ̀: 2Yã́ pↄ́ ma Kilusi, Pɛɛsiↄ kía má òn kɛ: Dii Lua Musude tò dṹnia kpala píi gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ, ↄ̃ a dìlɛmɛɛ mà kpɛdↄɛ Yelusalɛũ, Yuda bùsuu. 3Gbɛ̃́ pↄ́ dɛ aà gbɛ̃́ ũ á guu, Lua kuaànↄ, i ta Yelusalɛũ, Yuda bùsuu, i kpɛdↄ Dii Isailiↄ Lua pↄ́ dɛ Dii ũ Yelusalɛũɛ we. 4An gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀piↄ saɛdeↄ dↄńlɛ ń ã́nusuo ń vuao ń àizɛɛↄ ń pↄtuoↄ ń Lua kpɛ́ pↄ́ aalɛ gɛ́ dↄi Yelusalɛũ gbaↄ. 5Ɔ̃ Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ uabeleↄ ń sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua tɛkpàńguↄ fɛ̀lɛ lɛ́ gɛ́ Dii kpɛ́ dↄi Yelusalɛũ. 6An saɛdeↄ ↄdàmá, aa ń gbá ã́nusu pↄ́ↄ ń vua pↄ́ↄ ń àizɛɛↄ ń pↄtuoↄ ń pↄ́ ↄdeↄ ń Dii kpɛ́ gbaↄ píi. 7Ɔ̃ Pɛɛsiↄ kí Kilusi bↄ̀ ń Dii kpɛ́ pↄ́ pↄ́ Nɛbukanɛza sɛ̀lɛ yãa Yelusalɛũ a kàlɛ a tã́a kpɛ́uↄ. 8A ò a ↄ'ulɛna Miledaɛ aà pↄ́piↄ nao aà kpa Yudaↄ kí Sesebazaawa, ↄ̃ a kɛ̀ màa. 9Pↄ́piↄ dasin kɛ: Vua ta baakwi, ã́nusu ta ↄ̀aa sↄo, tapɛlɛnti baakwi mɛ̀ndosai, 10vua imibↄ baakwi, ã́nusu imibↄ ↄ̀aa pla ń kwio, ta buipãle ↄ̀aa sↄo. 11Vua ń ã́nusu taↄ fɛ̀lɛ píi ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo ń ↄ̀aa plao (5.400). Kɛ́ zĩ̀zↄpiↄ bↄ̀lɛ Babɛli aa sù Yelusalɛũ, ↄ̃ Sesebazaa mↄ̀ ń pↄ́piↄ píi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\