Ɛzala 3

1Kɛ́ wɛ̃̀ mↄ soplade kà, Isailiↄ sù zↄ̃̀lɛ ń wɛ̃́lɛↄ guu píi. Ɔ̃ aa kã̀aa Yelusalɛũ lán gbɛ̃́ mɛ̀ndowa. 2Yozada nɛ́ Yesua ń a sa'on deeↄ ń Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛlio ń a gbɛ̃́ Isailiↄ Lua gbagbakĩi bò, kɛ́ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ owà, lá Lua gbɛ̃́ Mↄizi ò a ikoyã guuwa. 3Baa kɛ́ aalɛ vĩakɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú bùsupi guuↄnɛ, aa gbagbakĩipi bò a gbɛuɛ, ↄ̃ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Diiwa kↄↄ ń oosio. 4Aa Lákpɛdↄa dikpɛkɛ̀ lá a ku lápi guuwa, aaìↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o lá gu lɛ́ dↄ, lá wà a lɛ́ dìlɛwa. 5Bee gbɛa aa sa pↄ́ wìↄ o gↄↄpii ò ń mↄ dafu pↄ́o ń dikpɛ pↄ́ Dii dìlɛↄ pↄ́o ń gba pↄ́ wì mↄoɛ̀ↄ. 6Mↄ soplade gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ ↄ̃ aa nà Dii gbagbaawa màa, baa kɛ́ wi aà kpɛ́ dↄ yãao. 7Aa ↄ̃a kpà gbɛ̀'ãnaↄ ń li'ãnaↄwa, ↄ̃ aa pↄblea ń imiao ń nísio kpà Sidↄ̃deↄ ń Tiideↄwa, kɛ́ aa sɛdɛ lí zↄ̃zↄ̃ Libã bùsuu, aa yeye gɛ́ò Zope daa ísiaa, lá Pɛɛsiↄ kía Kilusi ń gbá zɛ́wa. 8An kaa Lua kpɛ́ dↄkĩi Yelusalɛũ wɛ̃̀ plaade mↄ plaade guu, Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛli ń Yozada nɛ́ Yesuao nà zĩwa ń ń gbɛ̃́ kĩniↄ, sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ zĩ̀zↄkɛu aa sù Yelusalɛũↄ píi. Aa Levii bui pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ dìlɛ Dii kpɛ́ zĩpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ. 9Yesua ń a buiↄ nàkↄ̃wa ń Kamiɛlio ń aà nɛ́ Odavia buiↄ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ zĩpi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ũ ń Enadao ń aà buiↄ. Levii buiↄnɛ ḿpii. 10Kɛ́ Dii kpɛbonaↄ lɛ́ kpɛ́pi ɛ̃ kpálɛ, sa'onaↄ zɛzɛ we sa'on pↄkasaↄ dadaa, aa ń kuuↄ kṹkũa, mɛ́ Levii nɛ́ Asafa buiↄ ku we lↄ ń sɛ̃́sɛ̃naↄ aa Dii táasilɛò, lá Isailiↄ kí Davidi ò yãawa. 11Aa lɛsì aa Dii táasilɛ̀, aa aà sáaukpà aa mɛ̀: Dii maa, aà gbɛ̃kɛkɛa wá Isailiↄnɛ láaa vĩo. Ɔ̃ gbɛ̃́pii wii gbãa lɛ̀ aa Dii táasilɛ̀, kɛ́ wà Dii kpɛ́ ɛ̃ kpàlɛ yã́i. 12Kási sa'on daside ń Levii buiↄ ń uabele pↄ́ zikũ̀ aa wɛsì kpɛ́ káaulɛↄ, kɛ́ aa kpɛ́pi ɛ̃boa è, aa búbuapɛ̀ɛ. Gbɛ̃́ dasideↄ sↄ̃ aalɛ pↄna wii lɛ. 13Gbɛ̃e pↄna wii dↄ̃kↄ̃ɛ ń búbua pↄ́ wàlɛ pɛ́o lↄo, kɛ́ baade lɛ́ wii gbãa lɛ yã́i, mɛ́ wà kↄ̃fĩpi mà zã̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\