Ɛzala 4

1Kɛ́ Yudaↄ ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ ibɛɛↄ mà zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ lɛ́ kpɛ́ bo Dii Isailiↄ Luaɛ, 2aa mↄ̀ Zolobabɛli ń uabeleↄ lè, aa ònɛ́: À to wà kpɛ́ boánↄ, asa wi á Lua kĩ́i wɛɛlɛ lááwa sↄ̃ɛ. Wiↄ aà gbagbaɛ za gↄↄ pↄ́ Asiliↄ kí Esaadↄ̃ sùwanↄ la. 3Ɔ̃ Zolobabɛli ń Yesuao ń Isaili uabele kĩniↄ ònɛ́: Wá Lua kpɛboa dɛ á yã́ ũo. Wá wá pↄ́ bo Dii Isailiↄ Luaɛ wátɛ̃ɛ, lá Pɛɛsiↄ kí Kilusi dìlɛwɛ̃ɛwaɛ. 4Ɔ̃ bùsupideↄ lɛ́ wɛɛlɛ Yudaↄ kãdɛ, aalɛ ĩadamá, kɛ́ aasu kpɛ́pi boo yã́i. 5Aa fĩabò kía lɛdamadeↄnɛ za Kilusi gↄↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Pɛɛsiↄ kí Daliusi kpalablegↄↄwa, ↄ̃ aa gìnɛ́ ń yã́ pↄ́ aalɛ yáo. 6Aa lakɛ̃ Aasueluɛ aà kpalablea daalɛgↄↄ, aa gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄ ń Yuda bùsuo píi káalakɛ̀ɛ̀. 7Biselaũ ń Miledao ń Tabeelio ń ń gbɛ̃́ kĩniↄ lakɛ̃ Pɛɛsiↄ kí Aatasasaɛ lↄ aà kpalablegↄↄ. Aa kɛ̃̀ɛ̀ ń Sili yã́o, ↄ̃ wà a bↄↄlɛkɛ̀ɛ̀. 8Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Leuũ ń a lakɛ̃na Simɛsaio lakɛ̃ kí Aatasasaɛ Yelusalɛũ yã́ musu lↄ aa mɛ̀: 9Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Leuũ ń a lakɛ̃na Simɛsaio ń ń gbɛ̃́ kĩni Dinadeↄ ń Afaasatadeↄ ń Taapɛlideↄ ń Afaasideↄ ń Ɛlɛkideↄ ń Babɛlideↄ ń Susade pↄ́ bↄ̀lɛ Elaũ bùsuuↄ 10ń gbɛ̃́ pↄ́ kía zↄ̃ↄ bɛɛɛde Asenapa ń bↄ́lɛ ń bùsuu aa ń zↄ̃́lɛzↄ̃lɛ Samali wɛ̃́lɛu ń Uflata baala gupãleuↄ, 11wá Uflata baaladeↄ n zↄ̀blenaↄ mɛ́ lápi kɛ̃̀nɛ kí Aatasasa, wa mɛ̀: 12Kí, ǹyↄ̃ dↄ̃ kɛ́ Yuda pↄ́ bↄ̀ n kĩ́i aa sù laↄ gɛ̀ lɛ́ Yelusalɛũ wɛ̃́lɛ vãi pãsĩpi kálɛ, aa ɛ̀a lɛ́ a bĩ́ibo lↄ, aalɛ a bɛzia fɛlɛ. 13Kí, ǹyↄ̃ dↄ̃ lↄ, tó aa ɛ̀a wɛ̃́lɛpi kàlɛ aa a bĩ́ibò wa làa, aa falubↄnɛ lↄo ge ɛlɛ'ↄ̃a ge wɛ̃̀'ↄ̃a, aai n ↄ̃a pↄ́ ni si kɛ̃́sã. 14Tia kɛ́wa kí, lá ḿmɛ ń wá ũ, i kũ wà n kpɛ eo. A yã́i wa láɛ bee kpã̀sãinɛ kɛ́ wà yã́pi onɛ. 15Wɛɛlɛ n deziↄ láↄ guu ǹ gwa, ní e dↄ̃ lá wɛ̃́lɛpideↄ swã́ gbãa, aa ĩadà kíaↄwa ń bùsu gbãadeↄ. Za zi wɛ̃́lɛpideↄ yãkele kɛ̀ zài. Bee yã́ mɛ́ tò wà wɛ̃́lɛpi dúuzↄ̃̀i. 16Kí, wálɛ onɛ, tó wà ɛ̀a wɛ̃́lɛpi fɛ̀lɛ, wà ɛ̀a a bĩ́ibò wa làa, ńyↄ̃ↄ pↄe vĩ Uflata baala lↄo. 17Bee gbɛa kía lá kpã̀sãnɛ́ à mɛ̀: Bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ Leuũ ń a lakɛ̃na Simɛsaio ń á gbɛ̃́ kĩni pↄ́ kú Samali ń Uflata baaleↄ, ma fↄkpàwá. 18Lá pↄ́ á kpã̀sãmɛɛ, wà a kyokɛ̀ wà a bↄↄlɛkɛ̀mɛɛ. 19Má ò wà wɛɛlɛ lá ziↄ guu, ↄ̃ wa è sĩanaɛ, wɛ̃́lɛpideↄ ìↄ bↄ kíaↄ kpɛɛ. Za zi yãkeledeↄnɛ. 20Kía zↄ̃ↄↄ kpalablè Yelusalɛũ we, aa gbãablè Uflata baaledeↄwa píi, wà falubↄ̀nɛ́ ń ɛlɛ'ↄ̃ao ń wɛ̃̀'ↄ̃ao. 21À yãdilɛ gbɛ̃́piↄnɛ aa kã́mabo sa. Aasu ɛa wɛ̃́lɛpi vuo e mà ń gba lɛ́. 22À laaika! Ásu niazĩkpa yã́pizio, kɛ́ vãipi su ↄta, aa wá ásookɛo yã́i. 23Kɛ́ wà kí Aatasasa lápi kyokɛ̀, wà a bↄↄlɛkɛ̀ Leuũɛ ń a lakɛ̃na Simɛsaio ń ń gbɛ̃́ kĩniↄ, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ Yudaↄ lè Yelusalɛũ gↄ̃̀ↄ. Aa gìnɛ́ pãsĩpãsĩ aa mɛ̀ aa kã́mabo. 24Beewa aa kã́mabò ń Lua kpɛ́ zĩ pↄ́ aalɛ kɛ Yelusalɛũo e Pɛɛsiↄ kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\