Ɛzala 4:15

15Wɛɛlɛ n deziↄ láↄ guu ǹ gwa, ní e dↄ̃ lá wɛ̃́lɛpideↄ swã́ gbãa, aa ĩadà kíaↄwa ń bùsu gbãadeↄ. Za zi wɛ̃́lɛpideↄ yãkele kɛ̀ zài. Bee yã́ mɛ́ tò wà wɛ̃́lɛpi dúuzↄ̃̀i.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More