Ɛzala 4:2

2aa mↄ̀ Zolobabɛli ń uabeleↄ lè, aa ònɛ́: À to wà kpɛ́ boánↄ, asa wi á Lua kĩ́i wɛɛlɛ lááwa sↄ̃ɛ. Wiↄ aà gbagbaɛ za gↄↄ pↄ́ Asiliↄ kí Esaadↄ̃ sùwanↄ la.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More