Ɛzala 4:23

23Kɛ́ wà kí Aatasasa lápi kyokɛ̀, wà a bↄↄlɛkɛ̀ Leuũɛ ń a lakɛ̃na Simɛsaio ń ń gbɛ̃́ kĩniↄ, ↄ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ Yudaↄ lè Yelusalɛũ gↄ̃̀ↄ. Aa gìnɛ́ pãsĩpãsĩ aa mɛ̀ aa kã́mabo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More