Ɛzala 7

1- 5Yã́ beeↄ gbɛa Pɛɛsiↄ kí Aatasasa kpalablegↄↄ Ɛzala bↄ̀ Babɛli à sù. Sa'onkia Aalona mɛ́ Ɛleazaa ì, Ɛleazaa Finɛasi ì, Finɛasi Abisua ì, Abisua Buki ì, Buki Uzi ì, Uzi Zelaia ì, Zelaia Mɛlaio ì, Mɛlaio Azalia ì, Azalia Amalia ì, Amalia Aitubu ì, Aitubu Zadoki ì, Zadoki Saluũ ì, Saluũ Ilikia ì, Ilikia Azalia ì, Azalia Selaia ì, ↄ̃ Selaia Ɛzalapi ì. 6Ɛzalaá yãdanɛdeɛ, a Mↄizi ikoyã pↄ́ Dii Isailiↄ Lua dìlɛ dↄ̃ sã́asã. Lá Dii aà Lua ↄkùaàla, kía pↄ́ pↄ́ à a wabikɛ̀wa kpàwà píiɛ. 7Kí Aatasasa kpalablea wɛ̃̀ soplade guu Isailieↄ sù Yelusalɛũ lↄ. Sa'onaↄ kú ń guu ń Levii buiↄ ń lɛ̀sinaↄ ń bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ń Lua ua zĩkɛnaↄ. 8Ɛzala kà Yelusalɛũ kí kpalablea wɛ̃̀ soplade mↄ sↄode guu. 9À fɛ̀lɛ Babɛli mↄ sɛ̃́ia gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́ɛ, ↄ̃ à kà Yelusalɛũ mↄ sↄode gↄↄ sɛ̃́iazĩ. Aà Lua ↄ kuaàla, 10asa Ɛzala mɛkpà Dii ikoyã wàaipaawa ń a kɛao, kɛ́ à e aà yãdilɛnɛↄ ń aà ikoyãↄ dada Isailiↄnɛ. 11Taala pↄ́ kí Aatasasa kpà sa'on Ɛzala pↄ́ ì Dii yãdilɛaↄ ń aà yãdilɛnɛↄ da Isailiↄnɛwa yã́n kɛ: 12Aatasasa, kíaↄ kía mɛ́ láɛ bee kɛ̃̀ sa'ona Ɛzala, Lua Musude ikoyãdanaɛ. Ma fↄkpàma. 13Ma yãdìlɛ ma mɛ̀ Isaili bui ge sa'ona ge Levii bui pↄ́ kú ma bùsuu aa ye gɛ́nnↄ Yelusalɛũↄ píi, aa gɛ́. 14Mapi ń ma lɛdamade gbɛ̃ↄn soplaↄ mɛ́ n gbaɛ, kɛ́ ǹ gɛ́ Yelusalɛũ ń Yuda bùsuo píi yã́ gwagwai n Lua ikoyã pↄ́ ń kũa musu. 15Ãnusu ń vua pↄ́ mapi ń ma lɛdamadeↄ wa Isailiↄ Lua pↄ́ aà bɛ ku Yelusalɛũ gbà sɛ́lɛ wà gɛ́ò 16ń ã́nusuo ń vua pↄ́ ń è Babɛli bùsuuo píi ń pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ↄ ń sa'onaↄ kpà ń Lua kpɛ́ pↄ́ ũ Yelusalɛũo. 17Zuswanaↄ ń sãsakaoↄ ń sãnɛbↄlↄↄ lúlu ń ↄ̃apio n laaiwa, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oò n Lua kpɛ́ gbagbakĩiwa Yelusalɛũ ń pↄ́wɛnti gbao ń imia gbao. 18Mpi ń n gbɛ̃́ↄ à kɛ ń ã́nusuo ń vua pↄ́ gↄ̃̀o lá à kɛ̀ɛ́ maawa, lá á Lua yeiwa. 19Pↄ́ pↄ́ wà nànɛ n ↄzĩ lousisia Lua kpɛ́u pↄ́ ũↄ kpa n Luapiwa Yelusalɛũ. 20Tó ń ye Lua kpɛ́ pↄ́ kĩniↄi, tó a kɛkɛa gↄ̃̀ n yã́ ũɛ, sɛ ma làasiu we. 21Mámɛmaa kí Aatasasa, ma yãdìlɛ Uflata baale ↄ'ulɛnaↄnɛ píiɛ. À wabi pↄ́ sa'ona Ɛzala, Lua Musude ikoyãdana kɛ̀wá kpawà gↄ̃̀ↄ píi. 22Ãnusu su dɛ tↄnu àaↄ̃ao. Pↄ́wɛna su dɛ tↄnu baakwiao. Vɛ̃ɛ ń nísio su dɛ litili ↄ̀aa baobaoao. Wisi sↄ̃, lá a yei lɛ́u. 23Lá Lua Musude dìlɛ píi, à kpa gↄ̃̀ↄ aà kpɛ́ pↄ́ ũ, kɛ́ asu kpɛ̃nɛkɛ ń ma kíakɛo ge ma nɛ́ↄo. 24Àↄ dↄ̃ sↄ̃ kɛ́ á zɛ́ vĩ à falu ge ɛlɛ'ↄ̃a ge wɛ̃̀'ↄ̃a sí Lua ua zĩkɛnaↄ ge sa'onaↄ ge Levii buiↄ ge lɛ̀sinaↄ ge bĩ́ibↄlɛdↄ̃anaↄ ge zĩkɛnpãleↄwao. 25Mpi sↄ̃ Ɛzala, yã́kpalɛkɛnaↄ ń yãgↄ̃gↄ̃naↄ dilɛdilɛ ↄ̃nↄ pↄ́ n Lua kpàma lɛ́u, kɛ́ aa yãkɛkɛ a zɛ́wa gbɛ̃́ pↄ́ kú Uflata baaleↄnɛ píi. Aaↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa n Lua ikoyã dↄ̃ↄ ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ dↄ̃oↄ sↄ̃, dadanɛ́. 26Gbɛ̃́ pↄ́ n Lua ikoyã ń bùsu ikoyão kũa ↄplaplao, wa yãdaaàla, aà dɛa ge aà ya bↄa bùsuu ge aà àizɛɛ siawà ge aà daakpɛun nò. 27Ɔ̃ Ɛzala mɛ̀: Wà Dii wá deziↄ Lua sáaukpa! À làasoo maa dà kíɛ a sↄ̃u, ↄ̃ kípi gbãakpà aà kpɛ́ pↄ́ kú Yelusalɛũwa màa. 28A tò ma yã́ kà kía ń a lɛdamadeↄgu ń aà ìwa gbãaↄ píi. Lá Dii ma Lua ↄ kuamala, ma sↄ̃dìlɛ, ↄ̃ ma Isaili dↄaanaↄ kã̀aa aa gɛ́manↄ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\