Ɛzala 8

1Uabele pↄ́ wa bↄ Babɛli bùsuu Aatasasa kpalablegↄↄ wa su sãnuↄ tↄ́ↄn kɛ ń ń buibↄkĩio: 2Finɛasi buiↄ uabele Geesoũ, Itamaa buiↄ uabele Daniɛli, Davidi buiↄ uabele Atusu. 3Palↄsi bui Zakali ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basoplakwi. 4Paata Mↄabu bui Zelaia nɛ́ Ɛlioenai ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do. 5Zatu bui Yaaziɛ nɛ́ Sekania ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń basↄoo. 6Adini bui Yonatãa nɛ́ Ɛbɛdɛ ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn blakwi. 7Elaũ bui Atalia nɛ́ Yesaia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi. 8Sefatia bui Mikaila nɛ́ Zebadia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basiiↄ̃. 9Yoabu bui Yeiɛli nɛ́ Obadia ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń gɛ̃o ń àaↄ̃o. 10Bani bui Yosifia nɛ́ Selomi ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn baswaaↄ̃. 11Bebai bui Bebai nɛ́ Zakali ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn baasↄo ń àaↄ̃o. 12Azegada bui Akatã nɛ́ Yohanani ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn basↄokwi. 13Adonikaũ bui pↄ́ sù gbɛzãↄ, Ɛlifele ń Yeiɛlio ń Semaiao ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃. 14Bigivai buiↄ Zakuu ń Utaio ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi. 15Ma ń kãaa swa pↄ́ ì dↄ Aavai, ↄ̃ wa bòokpà we gↄↄ àaↄ̃. Kɛ́ ma gbɛ̃́ↄ fãnkɛ ń sa'onaↄ, má è Levii buiↄ kú ń guuo. 16Ɔ̃ ma dↄaanaɛ beeↄ sìsi: Ɛliɛzɛɛ, Aliɛli, Semaia, Ɛlenatã, Yalibu, Ɛlenatã, Natã, Zakali ń Mɛsulaũo. Ma yãdanɛdeↄ Yoialibu ń Ɛlenatão sìsi lↄ. 17Ma ń zĩ́ Ido pↄ́ dɛ dↄaana ũ gu pↄ́ wì mɛ Kasifia kĩ́i. Ma yã́ pↄ́ aa oɛ̀ ń aà gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ dànɛ́, kɛ́ aa suwɛ̃ɛ ń wá Lua ua zĩkɛnaↄ. 18Lá wá Lua ↄ kuawála maannↄ, aa sùwɛ̃ɛ ń gbɛ̃́ laaideo, Levii tↄũna Mali bui Selebia ń aà nɛ́ↄ ń aà dãunaↄ gbɛ̃ↄn bao plasai. 19Aa sù ń Mɛlali buiↄ Asabia ń Yesaiao lↄ ń ń dãunaↄ ń ń nɛ́ↄ gbɛ̃ↄn bao. 20Aa sù ń Lua ua zĩkɛna pↄ́ Davidi ń a ìwaↄ ń dílɛ aa dↄ Levii buiↄlɛↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa do ń baoo. Wà ń tↄ́ dàlau ḿpii. 21Ma lɛye kpàwakɛ̀ Aava swa saɛ we, kɛ́ wà wázĩa busa wá Luaɛ, wí tá na wabikɛwà wápiↄ ń wá nɛ́ↄ ń wá àizɛɛↄ yã́ musu. 22Ma sosaↄ ń sↄ̃deↄ gbɛaa kíawa aa kàedawázi zɛ́u ibɛɛↄ yã́i oa widɛ̀, asa wá ò kíaɛ wa mɛ̀: Wá Lua ì ↄku gbɛ̃́ pↄ́ aaì a kĩ́i wɛɛlɛↄla maannↄɛ, ↄ̃ ì a pↄkũma zↄ̃ↄ bↄbↄ gbɛ̃́ pↄ́ pãkpàaziↄwa. 23Wa lɛyè wa wabikɛ̀ wá Luawa yã́piↄ musu, ↄ̃ a sìwanↄ. 24Ma sa'on dↄaanaↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn kuɛpla ń Selebiao ń Asabiao ń ń gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn kwi. 25Ɔ̃ ma ã́nusu ń vuao yↄ̃̀nɛ́ kiloowa ń pↄ́ pↄ́ kí ń a lɛdamadeↄ ń aà ìwaↄ ń Isaili pↄ́ kú weↄ a labakɛ̀ wá Lua kpɛ́ gba ũo. 26Wa ã́nusu yↄ̃̀nɛ́ kiloowa tↄnu bao ń plao ń ã́nusu pↄ́ↄ tↄnu àaↄ̃ ń vuao tↄnu àaↄ̃. 27Vua taↄ ku lↄ mɛ̀n bao, aa kà kiloo swaaↄ̃, mɛ́ mↄgotɛ̃ ta maa tɛkɛaↄ ku mɛ̀n pla, a bɛɛɛ kà vuawa. 28Má ònɛ́: Ápiↄ ń pↄ́piↄá Dii pↄ́ɛ. Ãnusu ń vuaoá pↄ́ pↄ́ wà Dii á deziↄ Lua gbàɛ. 29À itɛ̃kɛ à pↄ́piↄ dↄ̃́a e a gɛ yↄ̃ kiloowa Dii kpɛ́ kpɛ́nɛↄ guu Yelusalɛũ sa'onaↄ ń Levii buiↄ ń uabeleↄ wáa. 30Ɔ̃ sa'onaↄ ń Levii buiↄ ã́nusu ń vuao ń pↄ́ pↄ́ wa yↄ̃̀ kiloowapiↄ sì aa gɛ́ò wá Lua kpɛ́u Yelusalɛũ. 31Wa fɛlɛ Aavai, wa da Yelusalɛũ zɛ́u mↄ sɛ̃́ia gↄↄ kuɛpladezĩ. Wá Lua ↄkùwála, à kàedàwázi zɛ́u ibɛɛↄ ń kpã́iwɛliwɛↄ yã́i. 32Kɛ́ wa ka Yelusalɛũ, wa kã́mabò we gↄↄ àaↄ̃. 33A gↄↄ síiↄ̃de zĩ́ wa ã́nusu ń vuao ń pↄ́piↄ yↄ̃̀ kiloowa wá Lua kpɛ́u, ↄ̃ wá kpà sa'ona Ulia nɛ́ Mɛlemↄwa. Finɛasi nɛ́ Ɛleazaa kuaànↄ ń Yesua nɛ́ Yozabao ń Binui nɛ́ Nↄadiao. Levii buiↄnɛ ḿpii. 34Wà apii nào wa yↄ̃̀ kiloowa, ↄ̃ wà a gbia lɛ́ dàlau zĩbeezĩ. 35Ɔ̃ zĩ̀zↄ pↄ́ sùↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò'o Isailiↄ Luawa, zuswana kuɛpla Isaili bui píi pↄ́ ũ, sãsakao basↄo síiↄ̃sai, sãnɛbↄlↄↄ basiiↄ̃ àaↄ̃sai, blesanaↄ kuɛpla duun awakpabↄ ũ. Wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ òò Diiwa píiɛ. 36Wà yã́ pↄ́ kía dìlɛ taala kpà aà ìwaↄ ń Uflata baala dↄaanaↄwa, ↄ̃ aa gbãkà Isailiↄnɛ ń Lua kpɛdↄao.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\