Galatia 1

1- 2Ma Lua zĩna Pↄlu ń ma Yesude dee pↄ́ wá sãnuↄ píi wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Yesude pↄ́ aa ku Galati bùsuuↄnɛ. Ma zĩnakɛ i bↄ gbɛ̃nazĩna kĩ́io, gbɛ̃nazĩna mɛ́ i a lɛdↄɛkɛo, Yesu Kilisi ń Mae Lua pↄ́ aà bↄ̀ gauo mɛ́ ma zĩ. 3Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia. 4Kilisipi gì a wɛ̃nii Lua wá Mae pↄeãwa, à wá duuna kɛ̃̀wá, kɛ́ à e wá bↄ dṹnia tia vãiɛ beeu. 5Lua mɛ́ gawi vĩ gↄↄpii! Ãmi. 6Kɛ́ álɛ bↄ Lua pↄ́ á sisi a gbɛ̃kɛ guu kpɛ màa gↄ̃̀ↄ, álɛ zɛ ń bao koleao, yã́pi dìa maamaaɛ. 7Baona pãle kuo. Gbɛ̃́ pↄ́ ye Kilisi baopi lilɛↄ lɛ́ á liaaɛ. 8Baa tó wápiↄ ge malaikae bↄ̀ luabɛ à baona pↄ́ i kpaaĩ ń pↄ́ pↄ́ wá òɛ́oo waasokpàɛ́, Lua láaikɛwà. 9Wá òɛ́ yãa mɛ́ málɛ oɛ́ lↄ, tó gbɛ̃e baona pↄ́ i kpaaĩ ń pↄ́ pↄ́ á màoo waasokpàɛ́, Lua láaikɛwà. 10Málɛ sáau wɛɛlɛ gbɛ̃nazĩnawa yã̀, ge Luaɛ? Málɛ wɛɛlɛ ma yã́ ká gbɛ̃nazĩnagu yã̀? Tó gbɛ̃nazĩna má ye à káńgu e tia, dↄ̃ Kilisi zↄ̀blenan ma ũo. 11Ma gbɛ̃́ↄ, má ye à dↄ̃ kɛ́ baona pↄ́ mi kpáɛ́ i bↄ gbɛ̃nazĩna kĩ́io. 12Mi ma gbɛ̃nazĩna kĩ́io, gbɛ̃e mɛ́ i damɛɛo, Yesu Kilisi mɛ́ bↄ̀ mↄ̀oa. 13Á mà lá má kú yãa Yudaↄ zɛ́u. Ma Yesudeↄ wɛtã̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo pãsĩpãsĩ, má wɛ̀ɛlɛ mà ń midɛ. 14Ma Yudaↄ zɛ́pi yã́ kũ̀ ↄplapla dɛ ma sáaↄla dasi, ma ãia dɛńla wá deziↄ fɛlɛkaayãpi guu. 15Ãma Lua ma dilɛ a pↄ́ ũ za ma da nↄ̀sɛu. Kɛ́ aà ma sísia a gbɛ̃kɛ guu gↄↄ kàɛ̀, 16ↄ̃ à a Nɛ́ gbàɛa, kɛ́ mà aà baona kpá buipãleↄnɛ. Mi gɛ́ kpálɛi gbɛ̃e gɛ̃zĩo, 17mi gɛ́ Yelusalɛũ gbɛ̃́ pↄ́ aa dɛ zĩnaↄ ũ ma ãaↄ kĩ́io, ma gɛ Laalubuↄ bùsuu gↄ̃̀ↄɛ, ↄ̃ ma ɛa ta Damasi. 18Wɛ̃̀ àaↄ̃ gbɛa ↄ̃ ma gɛ Yelusalɛũ, kɛ́ wà kↄ̃ dↄ̃ ń Piɛɛo, ↄ̃ ma kɛaànↄ gↄↄ gɛ̃o. 19Mi zĩna pãle eo, sema Dii dãuna Zaaki bàasio. 20Yã́ pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́pi, má sì ń Luao, ɛɛ málɛ tóo. 21Bee gbɛa ma gɛ Sili bùsuu ń Silisi bùsuo. 22Gↄↄ bee Yesude pↄ́ kú Yudeↄ i wɛsimalɛo, 23ãma aa su mà wà mɛ̀, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń wɛtã yãa mɛ́ lɛ́ zɛ́ pↄ́ á wɛ̀ɛlɛ kaalɛpi waasokpa tiasa, 24ↄ̃ aa Lua tↄbↄ̀ ma yã́ musu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\